Høring av alkoholpolitisk handlingsplan 2017-2020

KommunevåpenKommunestyret i Folldal vedtok 16.november å utsette behandling av saken og legge alkoholpolitisk handlingsplan 2017-2020 ut på høring. Planen legges ut på høring i 6 uker. Alkoholpolitisk handlingsplan handler bare om alkoholpolitikken og løyvepolitikken.

 

Ruspolitisk plan med handlingsprogram vil bli behandlet som egen sak i 2018.

Kommunestyret ønsker spesielt tilbakemelding på følgende forslag:  

Det settes vilkår om 18 års aldersgrense på offentlig fest. For kulturarrangement (revy, teater, festivaler, konserter, quiz-kvelder og lignende) kan aldersgrensen være 15 år, forutsatt at skjenking og konsumering foregår i en tydelig avgrenset sone med 18 års aldersgrense og styrket vakthold. Arrangører har full anledning til å heve aldersgrense også ved kulturelle arrangement.

 

Setninger om innhold i vedtak om ambulerende skjenkebevilling og utvidelse av bevilling for enkeltanledning endres til at de skal presisere arrangørens ansvar for overskjenking og skjenking av mindreårige, samt gi klar avgrensing av skjenkeareal og skjenketid.

 

Fristen for å komme med innspill til planen er 5. januar. Innspill sendes til postmottak@folldal.kommune.no eller til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.

 

Etter at høringsfristen er ute, vil innkomne innspill vurderes før planen går til ny politisk behandling.

 

Høringsdokument: 

Alkoholpolitisk handlingsplan for Folldal kommune 2017-2020

 

Publisert av: Elise Streitlien Olsen
22.11.2017