Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen skal medvirke til et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet. Det skal legges økt vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid. Folk skal få bedre bistand til koordinering av behandling og oppfølging, og få mer av den helsehjelpen de trenger nær der de bor. Oppfølging av personer med kroniske lidelser skal bli bedre og flere skal få hjelp til å legge om levevaner. 

Nyheter

SamhandlingNavnet «samhandlingsreformen» kommer fra en stortingsmelding fra 2008 – 2009 med samme navn. Meldingen hadde undertittel: «Rett behandling – på rett sted – til rett tid».

Hensikten med reformen er å se både på pasientenes behov for koordinerte tjenester, og samtidig se det samfunnsøkonomiske perspektivet knyttet til pasientbehandling.

13.01.2012