Saker på høring

Innspill_2

Her legger vi ut saker som til enhver tid er på høring. Alle høringsforslag sendes på e-post til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Nyberg, 2580 Folldal.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler på tlf 62491000 om du har spørsmål.


Oversikt over vedtatte planer finner du under linken Planer.  

Nyheter

Utkast til «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Folldal» er lagt ut på høring med høringsfrist 15. mars. Høringsuttalelse sendes til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal. Etter gjennomført høring vil kartlegginga bli behandla på nytt i formannskap og med endelig vedtak i kommunestyret.

 

Høringsdokumenter:

Samlet saksfremstilling fra formannskapet.

Kart med verdsetting av områder. 

Kart med områdetyper. 

Tabell alle områdene. 

Link til miljødirektoratet sin veileder for kartlegging.

15.02.2017

Formannskapet har vedtatt utkast til retningslinjer for kommunens behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven. Høringsfrist er 15. mars 2017 og uttalelser sendes postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal. Etter høringsfristen vil saken bli behandlet på nytt i formannskap og med endelig vedtak i kommunestyret.

 

Høringsdokumenter:

Utkast til retningslinjer for behandling av saker etter jordloven

Utkast til retningslinjer for behandling av saker etter konsesjonsloven

Samlet saksfremstilling fra formannskapet retningslinjer jordlov og konsesjonslov

01.02.2017

Folldal kommune ønsker også i 2017 å søke om midler fra statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene.

 

En av forutsetningene for å få tilskudd er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder som skal prioriteres. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill ved at planen for utbygging legges ut på høring i minst en måned.

 

Folldal kommune ønsker i denne omgang å prioritere følgende områder:

• Krokhaug, fortrinnsvis boligfeltet Furustubben / Einervegen
• Dalholen, fortrinnsvis boligfelt Mogopvegen / Hesteskoen
• Grimsbu, fortrinnsvis boligfelt v/ Grimshallen

12.01.2017

I henhold til plan- og bygningslovens § 12 – 10 legges forslag til reguleringsendring for Brelin Næringsområde ut til offentlig ettersyn i perioden 30.09.2016 – 14.11.2016.

 

Høringsfristen utvides til 15.02.2017.  

 

Eventuelle merknader sendes til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal

 

Høringsdokumenter:

Plankart 

Bestemmelser i tilknytning til detaljregulering for Brelin Næringsområde

Detaljregulering for Brelin Næringsområde – planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

 

03.10.2016

I henhold til plan‐ og bygningsloven § 12‐8 varsles oppstart av reguleringsarbeid. Planen vil bli utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, jfr. pbl § 12‐3. Reguleringen fremmes på vegne av Folldal Maskin AS i samarbeid med grunneierne Vemund Plassen og Ole Martin Håtveit.

 

Les mer: Varsling_Rondablikk_Folldal kommune

27.09.2016

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Folldal kommunestyre 07.05.15 reguleringsplan for Folldal sentrum. 

Eventuelle krav om erstatning/innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre (3) år etter kunngjøring, jf plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

Vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 påklages. Evt. klage skal framsettes skriftlig og rettes til kommunen. Frist for klage er tre uker etter kunngjøring. 

  

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling 

18.05.2015