Saker på høring

Innspill_2

Her legger vi ut saker som til enhver tid er på høring. Alle høringsforslag sendes på e-post til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Nyberg, 2580 Folldal.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler på tlf 62491000 om du har spørsmål.


Oversikt over vedtatte planer finner du under linken Planer.  

Nyheter

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Folldal kommunestyre 07.05.15 reguleringsplan for Folldal sentrum. 

Eventuelle krav om erstatning/innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre (3) år etter kunngjøring, jf plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

Vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 påklages. Evt. klage skal framsettes skriftlig og rettes til kommunen. Frist for klage er tre uker etter kunngjøring. 

  

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling 

18.05.2015

Folldal kommune ønsker å søke om midler fra statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene. En av forutsetningene for å søke om statlig tilskudd fra denne ordninga er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder i kommunen som skal prioriteres. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill ved at planen for utbygging legges ut til høring i minst en måned. Alle som ønsker å avgi høringsuttalelse (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) inviteres til å gjøre det innen 01.05.2015.

Les mer: Høring 

25.03.2015