Saker på høring

Innspill_2

Her legger vi ut saker som til enhver tid er på høring. Alle høringsforslag sendes på e-post til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Nyberg, 2580 Folldal.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler på tlf 62491000 om du har spørsmål.


Oversikt over vedtatte planer finner du under linken Planer.  

Nyheter

I henhold til plan- og bygningslovens § 12 – 10 legges forslag til reguleringsendring for Brelin Næringsområde ut til offentlig ettersyn i perioden 30.09.2016 – 14.11.2016.

Plankart 

Bestemmelser i tilknytning til detaljregulering for Brelin Næringsområde

Detaljregulering for Brelin Næringsområde – planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

 

03.10.2016

I henhold til plan‐ og bygningsloven § 12‐8 varsles oppstart av reguleringsarbeid. Planen vil bli utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, jfr. pbl § 12‐3. Reguleringen fremmes på vegne av Folldal Maskin AS i samarbeid med grunneierne Vemund Plassen og Ole Martin Håtveit.

 

Les mer: Varsling_Rondablikk_Folldal kommune

27.09.2016

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Folldal kommunestyre 07.05.15 reguleringsplan for Folldal sentrum. 

Eventuelle krav om erstatning/innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre (3) år etter kunngjøring, jf plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

Vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 påklages. Evt. klage skal framsettes skriftlig og rettes til kommunen. Frist for klage er tre uker etter kunngjøring. 

  

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling 

18.05.2015