Saker på høring

Innspill_2

Her legger vi ut saker som til enhver tid er på høring. Alle høringsforslag sendes på e-post til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Nyberg, 2580 Folldal.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler på tlf 62491000 om du har spørsmål.


Oversikt over vedtatte planer finner du under linken Planer.  

Nyheter

Formannskapet har vedtatt følgende: 

Sti- og løypeplan (del B) legges ut til offentlig høring i perioden 25.11. 2016 - 08.01.2017 (jamfør plan- og bygningsloven § 5-2).

 

Vi ønsker høringsuttalelser fra enkeltpersoner, lag, foreninger  eller organisasjoner.  

Innspill sendes postmottak@folldal.kommune.no eller til Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal innen høringsfristen. 

 

Høringsdokumenter:

Sti- og løypeplan 

Vedlegg sti- og løypeplan (excel) (oversikt med linker til kart)

24.11.2016

Formannskapets innstilling til årsbudsjett for 2017 er nå ute til høring, med høringsfrist 8. desember 2016 kl.09.00.

 

Saksutredning og formannskapets innstilling til kommunestyret

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020

Hovedoversikter budsjett 2017

Priser og gebyrer 2017 

 

Frist er snarest og senest torsdag 8. desember kl. 09:00.  

Eventuelle innspill sendes postmottak@folldal.kommune.no, eller Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal

Kommunestyret behandler saken i kommunestyremøtet 08. desember 2016

kl. 10:00.
 

24.11.2016

I henhold til plan- og bygningslovens § 12 – 10 legges forslag til reguleringsendring for Brelin Næringsområde ut til offentlig ettersyn i perioden 30.09.2016 – 14.11.2016.

Plankart 

Bestemmelser i tilknytning til detaljregulering for Brelin Næringsområde

Detaljregulering for Brelin Næringsområde – planbeskrivelse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

 

03.10.2016

I henhold til plan‐ og bygningsloven § 12‐8 varsles oppstart av reguleringsarbeid. Planen vil bli utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, jfr. pbl § 12‐3. Reguleringen fremmes på vegne av Folldal Maskin AS i samarbeid med grunneierne Vemund Plassen og Ole Martin Håtveit.

 

Les mer: Varsling_Rondablikk_Folldal kommune

27.09.2016

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Folldal kommunestyre 07.05.15 reguleringsplan for Folldal sentrum. 

Eventuelle krav om erstatning/innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre (3) år etter kunngjøring, jf plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

Vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 påklages. Evt. klage skal framsettes skriftlig og rettes til kommunen. Frist for klage er tre uker etter kunngjøring. 

  

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling 

18.05.2015