Saker på høring

Innspill_2

Her legger vi ut saker som til enhver tid er på høring. Alle høringsforslag sendes på e-post til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Nyberg, 2580 Folldal.
Ta gjerne kontakt med saksbehandler på tlf 62491000 om du har spørsmål.


Oversikt over vedtatte planer finner du under linken Planer.  

Nyheter
Grimsdalen beitedyr 52KB

Formannskapet har vedtatt at planprogram for revidering av Handlingsplan for Landbruket og Beitebruksplan i Folldal skal legges ut på høring. Høringsfrist er 5. mai.

Høringsbrevet kan du lese her. 

Planprogram for Handlingsplan for landbruket i Folldal kan du lese her.

Planprogram for Beitebruksplan for Folldal kan du lese her.

Gjeldende planer vedtatt i henholdsvis 2010 og 2011 finner du her.

23.03.2017
Folldal kommune, formannskapet, sender følgende forskrift ut på høring, med frist for uttalelse 6. april 2017:

 

FORSKRIFT OM UTVIDA JAKTTID FOR BEVER I FOLLDAL KOMMUNE, HEDMARK

 

Fastsatt av Folldal kommune dd.mm.2017 med hjemmel i § 3 pkt. 3 i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2017 til og med 31. mars 2022, fastsatt av Miljødirektoratet 25. januar 2017, jf lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

 

§ 1. Utvida jakttid på bever
Jakttida for bever i Folldal kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai
§ 2. Ikrafttreden
Denne forskrift trer i kraft straks

 

21.03.2017

kunngjøring av planprogramFormannskapet har vedtatt at forslag til planprogram for revidering av Folldal kommunes arealdel legges ut for offentlig ettersyn i perioden 17.03.2017 – 28.04.2017.

 

Ny arealdel skal erstatte gjeldende arealdel vedtatt i 2011. Det er planlagt at ny arealdel skal vedtas i løpet av høsten 2018.

 

Høring av planprogram - 17.03 - 28.04.2017 

Første steg i arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel er utarbeiding av planprogram. Dette er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus, og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Planprogrammet legges ut på høring i perioden 17.03- 28.04.2017.

20.03.2017

Utkast til «Kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Folldal» er lagt ut på høring med høringsfrist 15. mars. Høringsuttalelse sendes til postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal. Etter gjennomført høring vil kartlegginga bli behandla på nytt i formannskap og med endelig vedtak i kommunestyret.

 

Høringsdokumenter:

Samlet saksfremstilling fra formannskapet.

Kart med verdsetting av områder. 

Kart med områdetyper. 

Tabell alle områdene. 

Link til miljødirektoratet sin veileder for kartlegging.

15.02.2017

Formannskapet har vedtatt utkast til retningslinjer for kommunens behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven. Høringsfrist er 15. mars 2017 og uttalelser sendes postmottak@folldal.kommune.no eller Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 Folldal. Etter høringsfristen vil saken bli behandlet på nytt i formannskap og med endelig vedtak i kommunestyret.

 

Høringsdokumenter:

Utkast til retningslinjer for behandling av saker etter jordloven

Utkast til retningslinjer for behandling av saker etter konsesjonsloven

Samlet saksfremstilling fra formannskapet retningslinjer jordlov og konsesjonslov

01.02.2017

Folldal kommune ønsker også i 2017 å søke om midler fra statlig tilskuddsordning for utbygging av bredbånd i distriktene.

 

En av forutsetningene for å få tilskudd er at kommunen må kunngjøre hvilke geografiske områder som skal prioriteres. En annen forutsetning er at det skal gis anledning for alle interesserte parter å gi innspill ved at planen for utbygging legges ut på høring i minst en måned.

 

Folldal kommune ønsker i denne omgang å prioritere følgende områder:

• Krokhaug, fortrinnsvis boligfeltet Furustubben / Einervegen
• Dalholen, fortrinnsvis boligfelt Mogopvegen / Hesteskoen
• Grimsbu, fortrinnsvis boligfelt v/ Grimshallen

12.01.2017

I henhold til plan‐ og bygningsloven § 12‐8 varsles oppstart av reguleringsarbeid. Planen vil bli utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, jfr. pbl § 12‐3. Reguleringen fremmes på vegne av Folldal Maskin AS i samarbeid med grunneierne Vemund Plassen og Ole Martin Håtveit.

 

Les mer: Varsling_Rondablikk_Folldal kommune

27.09.2016

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok Folldal kommunestyre 07.05.15 reguleringsplan for Folldal sentrum. 

Eventuelle krav om erstatning/innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre (3) år etter kunngjøring, jf plan- og bygningsloven §§ 15-2 og 15-3. 

Vedtaket kan i hht. plan- og bygningslovens §§ 1-9 påklages. Evt. klage skal framsettes skriftlig og rettes til kommunen. Frist for klage er tre uker etter kunngjøring. 

  

Enhet for teknisk, landbruk og utvikling 

18.05.2015