Behandling av forslag til ungdommens distriktpanel

Folldal ungdomsråd.

Behandling av forslag fra UNGDOMMENS DISTRIKTSPANEL - Politikkforslag - Ungdommens distriktspanel (distriktssenteret.no) er foretatt både digitalt og gjennom fysisk oppmøte av leder og nestleder.

10 forslag av de 15 politikkforslagene er valgt kvantitativt med bakgrunn i tilsendt materiale fra representantene. Det er da de 10 underliggende forslag Folldal ungdomsråd har prioritert og behandlet og senere innsendt digitalt til Ungdommens Distrikts panel.

 Høyhastighetsnett til alle

Vi foreslår

 • Alle må ha tilgang til stabilt høyhastighetsnett med kapasitet til å kunne jobbe hjemmefra, skoleplattformer og tilgang til digitaliserte offentlige tjenester
 • Høyhastighetsnett må anses som grunnleggende infrastruktur som alle har lik rett til
 • Offentlige og private investeringer i høyhastighetsnett må øke i distriktene for å sikre alle lik tilgang
 • Utbyggingen må komme i distriktene først der behovet er størst​

Ingen merknader eller endringer til forslagene.

 

Økonomiske virkemidler

Vi foreslår

 • Det må være støtteordninger til reduksjon av studielån, unge gründere og bedrifter som tar inn ungdommer på sommerjobb og praksisplass
 • Distriktsungdom fra hele landet skal bidra i utformingen av støtteordningene
 • Investeringsfond som bidrar med kapital til unge etablerere
 • Ungt entreprenørskap skal styrkes som faglig tilbud på videregående skoler i distriktene
 • Distriktskommuner har Ungbo sammen med Husbanken og lokale banker. De skal gjøre finansieringsordninger kjent for førstegangsetablerere

Ingen merknader eller endringer til forslagene

 

Kort vei til psykisk helsehjelp

Vi foreslår

 • Alle elever må ha daglig tilgang til lavterskeltilbud for psykisk helsehjelp
 • På alle ungdomsskoler og videregående skoler skal det være en åpen dør for hjelp alle dager
 • Det utvikles en digital helhetsløsning med nettsted, chat, bestille time for avtale, app og lignende
 • Stortinget endrer kommunehelseloven slik at trygghet for ungdom er en del av beredskapen og krisestaben i distriktene


Tillegg: Ungdomsrådets representanter mener åpenhet gjennom handling, at det skal være naturlig å kommunisere behov for enkel psykisk helsehjelp. Vi ser at særlig ungdom kan ha fordel av å ha noen å snakke med, og særlig med en ustabil lockdown som er ute og går.

 

Attraktive lokalsamfunn – et nytt utviklingsprogram

Vi foreslår

 • Etablering av et nytt utviklingsprogram for kommuner i sentralitet 4,5 og 6, der det er mulig å søke på midler til langsiktige utviklingsprosjekter
 • Fylkeskommunene vedtar strategi for attraktive lokalsamfunn, og frivilligheten blir anerkjent som limet i lokalsamfunnet
 • Vi må ha frivilligsentraler som koordinerer arbeidet med å lage gode, trygge og inkluderende møteplasser på tvers av generasjoner
 • Alle kommuner har strategier for samarbeid med frivillige lag og organisasjoner, og tilbyr gratis lokalleie i kommunale bygg
 • Tilbud om billig lokalleie for unge gründere, kulturelle og kreative unge næringsutøvere

Tillegg: Veldig bra, men kunne ha endret tilbud om billig til gratis i en startfase av lokalleie for unge gründere, kulturelle og kreative unge næringsutøvere. Dette gjelder for kommuner som har lokaler stående ubrukt.

 

Garanti for lærlingeplass

Vi foreslår

 • Gi ungdommene som kommer inn på yrkesfaglig studieretning garanti for lærlingeplass
 • Dersom ungdommene ikke får lærlingeplass skal de ha garanti for plass på påbygging til studiekompetanse
 • I områder med små fagmiljøer og lange avstander har det offentlige et spesielt ansvar for å tilby lærlingeplasser
 • Næringsliv og offentlig virksomhet skal sikres full finansiering av lærlingen

Tillegg: Sentrale myndigheter involveres, da det er stadig flere på yrkesfag og det er en stor faktor for disse å ha en trygg arbeidshverdag å gå til etter skolen.

 

Å komme seg fra A til Å

Vi foreslår

 • Etablering av ordningen HENT MEG hvor du bestiller transport fra der du er til ønsket møtested på alle dager
 • Kortbanenettet utbygges til å ta imot fremtidens luftfart
 • Fylkesveier og fylkesveiferger får et økonomisk løft slik at varene som produseres og folket som bor der kommer frem
 • Billettpriser på all transport må senkes for ungdom
 • Jernbanen utbygges til flere distrikter
 • Trygghet med å bo i distriktene må økes ved å sikre rasutsatte strekninger, bygge gang- og sykkelveier og plassere flere gatelys
 • I distriktene produseres det konkurransedyktig fornybar energi som må inngå i fremtidens transportløsninger

Tillegg: Det finnes snart ikke kollektivtilbud her i bygda Folldal lengere, så HENT MEG ordningen må utbygges og sikres. Samferdsel og fylket må stilles til ansvar

 

Desentralisert utdanning

Vi foreslår

 • De videregående skolene har en desentralisert struktur som tilbyr fag som næringslivet i regionen etterspør
 • Kommunen og fylkeskommunen må ha miljøarbeidere som følger opp ungdommer som bor på hybel
 • At Distriktsnæringsutvalget sitt forslag om at universitet, høyskoler og fagskoler skal utvikle campusmodeller følges opp
 • At Distriktsnæringsutvalget sitt forslag om at finansieringen av universitetene, høyskolene og fagskolene følges opp slik at det stimulerer til desentralisert studiestedstruktur

Tillegg: Dersom det ikke er realistisk å tenke på vg skole i hjembygda, må det i det minste sikres at kommunen og fylkeskommunen må ha miljøarbeidere som følger opp ungdommer som bor på hybel.Få lokalpolitikere til å innse at det er veldig viktig for ungdom i grisgrendte strøk å ha en skole i nærheten og at det er større sjanse for at ungdom bosetter seg i hjembygda dersom utdanningstilbudet er i nærheten.

 

Statsråd for bærekraft

Vi foreslår

 • Regjeringen gir ansvaret for å koordinere det nasjonale arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål innen 2030 til en egen statsråd
 • For å koordinere det lokale og regionale arbeidet skal det være bærekraftskoordinatorer. De kan være ansatt i kommunen, eller gjennom et interkommunalt samarbeid
 • For at kommunene skal prioritere ressurser til bærekraftskoordinatorer må Stortinget bevilge øremerkede midler i 10 år

Tillegg: Folldal ungdomsråd har ingen klare formeninger om et slik forslag, med unntak om at det må legges vekt på at bærekraft må bety at distriktene må befolkes og naturressursene utnyttes.

 

Regionale jobbkoordinatorer

Vi foreslår

 • Ungjobb etableres som en egen underliggende etat til NAV, og er et tilbud til ungdom i aldersgruppen 15 til 25 år
 • Regionale jobbkoordinatorer arbeider i Ungjobb, og de har kontor sammen med næringsapparatet
 • Regionale jobbkoordinatorer skal arbeide med å koble ungdom til lokalt næringsliv og tilby sommerjobb, deltidsjobb, praksisplass og fast heltidsjobb
 • Regionalt næringsliv og offentlige institusjoner må gå sammen og etablere regionale trainee-ordninger

 

Skolen i lokalsamfunnet = lokalsamfunnet i skolen

Vi foreslår

 • Temaet medbestemmelse i lokaldemokrati forsterkes i læreplanen for 1. til 10. klassetrinn. Skolen synliggjør de unge sine muligheter i lokaldemokratiet
 • Alle kommuner har ungdomskoordinatorer som tilrettelegger for samarbeid med kommune, fylkeskommune og ungdommen. Koordinator tilrettelegger også for arbeidet i ungdomsrådet
 • Ungdom må ha mulighet til å mene noe om all samfunnsutvikling
 • Kommunenes sentralforbund (KS) tar ungdomsmedvirkning inn i folkevalgtprogrammet

 

Hilsen
nestleder Marte Frankmo Tveraaen og leder Markus Kjønsberg