Høring - revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Folldal kommune har vedtatt å starte opp med revidering av kommuneplanens samfunnsdel, og lagt forslag til planprogram ut på offentlig høring.

Høring av planprogram 14.01.2022 – 28.02.2022:
Første steg i arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel er å utarbeide planprogram. Dette er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Planprogrammet legges ut på høring 14.01.2022 – 28.02.2022.

Forslag til planprogram finner du nederst på denne siden. Ønsker du dokumentet på papir, kan du henvende deg hos kommunens servicetorg eller Folldal bibliotek.

Det ønskes tilbakemelding på:
Det ønskes tilbakemelding på organisering av planarbeidet, da særlig opplegget for medvirkning og rammer for innspill, problemstillinger som bør løses i planarbeidet og kartleggings- og utredningsbehov.

Deltagelse i planarbeidet:
Skriftlige innspill eller merknader til planprogrammet sendes per brev eller epost til:

Folldal kommune
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL

Epost: postmottak@folldal.kommune.no

Spørsmål:
Spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til:

Synnøve Kjønsberg, tlf. 488 82 865, epost: synnove.kjonsberg@folldal.kommune.no
Trond Tangen-Langseth, tlf. 457 24 724, epost: trond.tangen langseth@folldal.kommune.no

Dokumenter:

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865
Trond Tangen-Langseth
Saksbehandler bygge-/delingssak
E-post
Telefon 457 24 724
Mobil 457 24 724