Inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Nå er det mulighet for å søke midler til tiltak som skal bidra til inkludering av barn i lavinntektsfamilier. Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler.

Klikk for stort bilde Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Søk Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) om midler til tiltak som skal bidra til inkludering av barn i lavinntektsfamilier.


Søknadsfristen er 10. desember 2018. 
 

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler. 

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Les mer om tilskuddsordningen på www.bufdir.no/Tilskudd

Kontakt

Torill Tjeldnes
Rådmann
E-post
Telefon 905 57 118