Jordsmonnkartlegging starter opp

I dag startes det opp med jordsmonnkartlegging i Folldal - dette vil i første omgang pågå i perioden 25. mai – 18. juni (uke 21-24). Kartleggingen skal utføres på fulldyrka og overflatedyrka mark. Jordkartleggerne bærer gule refleksvester for å være godt synlige i jordbrukslandskapet.

Personell fra NIBIO vil gå over jordbruksarealer i kommunen for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper. 

Følg linken for mer informasjon.