Produksjonstilskudd i jordbruket - søknadsfrist 15. mars 2019

Nå kan du søke om del 1 av produksjonstilskudd i jordbruket for 2019. Det er foretak som driv med husdyrproduksjon som søker i mars. I søknaden fører du opp antall dyr du disponerer pr. 1. mars (telledato).

Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon og tilskudd til små og mellomstore melkebruk. I tillegg tas dyretallet pr 1. mars med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfòrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.

Søknadsfristen er 15. mars, men foretaket kan endre opplysningene i søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen har gått ut, det vil si innen 29. mars.

For mer informasjon om ordningen og hva du kan søke på, følg denne linken til nettsider hos Landbruksdirektoratet:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/produksjon-og-marked/produksjonstilskudd/om-produksjonstilskudd/s%C3%B8k-om-produksjonstilskot-innan-15.mars--73550 

Er det spørsmål til ordningen eller ønske om hjelp til å fylle ut søknaden, ta kontakt med landbrukskontoret.