Registrering og innmåling av stikkrenner

Kommunen begynner i uke 25 et prosjekt med registrering og innmåling av stikkrenner. Formålet med prosjektet er kvalitetsheving av data med tanke på flomanalyser og vedlikeholdsplanlegging. Det prioriteres kommunale veger inkl. private avkjørsler, men en del private veger tas også med der det er naturlig. I første omgang foretas en grovregistrering, mens det blir innmåling fra medio august og noen uker utover.

Kontakt

Ole Håkon Flatøy
Enhetsleder
E-post
Telefon 917 17 785