SMIL-midler, søknadsfrist 15. mai

Folldal kommune har fått tildelt kr 585.000 i SMIL-midler fra Statsforvalteren i Innlandet, til videre fordeling på lokale SMIL-prosjekter i 2022. Søknadsfristen er 15. mai, og søknader leveres elektronisk via Altinn. 

 SMIL står for Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet med SMIL-midlene er å fremme natur – og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

SMIL-midler kan innvilges foretak som oppfyller vilkår i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Tilskudd kan også innvilges til eier av landbrukseiendom, dersom jorda blir leid bort og det kan dokumenteres skriftlig at leietager oppfyller vilkår i «forskrift om produksjonstilskudd.…».

Tiltak som prioriteres for SMIL er f.eks (ikke uttømmende):

*Kulturlandskapstiltak:

  • Restaurere og bevare seterbebyggelse og tiltak for å opprettholde aktiv seterdrift - tiltak i seterområdene gis høy prioritet.
  • Restaurere verneverdige bygninger i gardsbebyggelsen,
  • Restaurere landbrukets kulturminner ellers (steingjerder, vassveiter, måssåbuer, kverner, sager, kull- og tjæremiler mv),
  • Istandsetting og rydding av helt eller delvis gjengrodde innmarksbeiter og gamle potettrøer,
  • Stier og turveier i jordbruks- og seterområder (rydding, vedlikehold, etablering av sammenhengende turveier/-stier, enkel informasjon og merking),        

 

*Forurensning- og klimatiltak

  • Eksterne gjødsellager/satellittlager (nytt f.o.m 2022). Dette dreier seg om lager som skal ligge i avstand fra gardens driftssenter, men som ligger i tilknytning til, og/eller nært større andel av den fulldyrka jorda foretaket driver.
  • Dekke over eksisterende gjødsellager
  • Hydrotekniske anlegg, utbedring og supplering (rensking av eksisterende avskjæringsgrøfter/kanaler, nye avskjæringsgrøfter, gjenåpning av bekkelukkinger, reparasjon av bekkelukkinger/lukka rør, kummer m.m)


For mer informasjon om SMIL-ordningen, lenke til lokale tiltaksstrategier, regelverk og elektronisk søknadsskjema: Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL-midler) - Hovedportal (folldal.kommune.no)

Ta gjerne kontakt med oss på landbrukskontoret om det er spørsmål til SMIL-ordningen.