Søknad om barnehageplass innen 1. februar

Hovedopptaket for tildeling av barnehageplass for nye barn er 1. februar hvert år.

I Folldal barnehages vedtekter er det vedtatt at barn beholder den tildelte plassen, den tiden barnet går i barnehagen. Den tildelte plassen beholdes inntil man søker skriftlig om endring av tildelt barnehageplass.

Deltidsplasser – dvs. barnet er ikke delaktig i barnehagens aktiviteter en eller flere dager per uke.

Klikk for stort bilde 9.    Opptak (fra vedtektene)

Opptaket i barnehagen skjer 1. februar hvert år. Søknadsskjema fås i barnehagen, på kommunens internettsider eller på kommunens servicekontor. Søknaden sendes Folldal kommune eller leveres på servicekontoret og i barnehagen.

Opptaksmyndighet er lagt til enhetsleder barnehage.  Opptaket gjelder for de årene barnet går i barnehagen. Det søkes skriftlig om barnehageplass første gang. Den tildelte barnehageplassen beholdes inntil man søker skriftlig om endring av tildelt barnehageplass.

Søknader som kommer etter hovedopptak, blir vurdert fortløpende. Opptak etter hovedopptak forutsetter at barnehagen har en forsvarlig bemanning i forhold til lov og forskrifter.
 

Endre deltidsplass

De som har deltidsplasser og som ønsker å endre fridag de har i år (2019), til en annen dag for neste barnehageår (2019/2020). Eksempel: har 4 dagers tilbud i år med fri onsdag, men har evt. søsken som skal ha fri dag på torsdag neste år.

Dere trenger å skrive skriftlig beskjed til styrer, at man ønsker å endre fridag for barnehageåret 2019/2020.

Skriftlig beskjed om endring av fridag, sendes innen 1. februar til: hanna.beate.t.bekken@folldal.kommune.no eller på eget skjema: Barnehageplass, endring,..

 

10.   Opptakskriterier (fra vedtektene)

Barn som fyller ett år innen utgangen av august, september eller oktober det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august, og den måneden barnet fyller ett år etter bestemmelser gitt i barnehageloven § 12a.

I Folldal kommune kan det søkes om heltidsplass, - dvs. plass i barnehagen hver ukedag, og det kan søkes om deltidsplass, - dvs. barnet er ikke delaktig i barnehagens aktiviteter en eller flere dager per uke. Det kan søkes om skoleruta, dvs. barnet har fri på alle skolens fridager og ferier.

Kommunen som barnehageeier har en plikt til å sørge for at hverdagen i barnehagen er godt planlagt. Barnehagen forsøker etter beste evne å imøtekomme ønsker om deltidsplass, samtidig forbeholder barnehagen seg retten til å legge opp ukedagene på en slik måte at innholdet for barna blir best mulig. I denne forbindelse er det driften av barnehagen som pedagogisk virksomhet som skal hensynstas.

I den grad det er behov for prioriteringer av søknader ved hovedopptak vil følgende kriterier ligge til grunn (prioritert rekkefølge):

  1. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.
  2. Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage (Lov om barnehager § 13)
  3. Barn med spesielle tilpasningsvansker og/eller andre helsemessige forhold i familien. Anbefaling fra helsesøster, lege eller sosialkontor legges ved søknaden.
  4. En av foreldrene er alene om barneomsorgen og er yrkesaktiv eller under utdanning.

Kontakt

Hanna Beate Bekken
Enhetsleder barnehage
E-post
Telefon 474 57 576