Statsforvalteren i Innlandet har gjennomført tilsyn i Folldal kommune om bruk av tvang innen somatisk helsehjelp i sykehjem og overfor hjemmeboende pasienter

Statsforvalteren har i oppgave å utføre tilsyn i henhold til lover og forskrifter i kommunene. Dette er noe vi er glade for da vi ved slike tilsyn får klare tilbakemeldinger på hva vi bør arbeide mer med og videreutvikle. 

Denne gangen ble tilsynet utført i et område som vi allerede arbeider spesielt med og det ble bekreftet at vårt fokus er riktig. Vi har i enheten planlagt gjennomgang og spesiell opplæring i dokumentasjon og bruk av tvang og makt. Vi gjør arbeidet vårt riktig, men må sikre bedre dokumentasjon.  

Tilsyn ble utført på følgende punkter i Institusjonene og i hjemmesykepleien for hjemmeboende uten 24 timers omsorg: 

 • Om pasienters motstand mot helsehjelpen blir fanget opp 
 • Om motstand fra pasienter blir fulgt opp med tillitsskapende tiltak 
 • Om pasienters samtykkekompetanse blir vurdert og den som er ansvarlig for   helsehjelpen vurderer om helsehjelpen skal gjennomføres med tvang 
 • Om tvungen helsehjelp blir fortløpende evaluert i gjennomføringsperioden  

Det er gjennomført: 

 • Samtaler med pasienter/pårørende 
 • Intervjuer med 13 ansatte i kommunen. 
 • Gjennomgang av utvalgte styrende dokumenter.  
 • Gjennomgang av 28 pasientjournaler 

  Et foreløpige resultat er presentert i et oppsummerende møte: 

 • Det er god omsorg på sykehjemmet og i hjemmebaserte tjenester 
 • De ansatte er dyktige og engasjerte 
 • De ansatte på sykehjemmet og i hjemmetjenesten er flinke til motivasjonsarbeid 
 • Kommunen har samarbeid med SAM-AKS 
 • Det synes å være godt samarbeid mellom lege og helsetjeneste 

Foreløpig konklusjon: 

Folldal kommune sikrer ikke alltid at motstand mot helsehjelp blir fanget opp, og at tillitsskapende tiltak blir systematisk utprøvd og evaluert. I tilfeller der tillitsskapende tiltak blir brukt over tid, vurderes det ikke alltid hvorvidt det er grunnlag for å vurdere pasientens samtykkekompetanse og om vilkårene for bruk av tvang er oppfylt.  

Det vil nå komme en foreløpig rapport. Denne forventes i løpet av nær fremtid. Kommunen skal da svare opp denne før endelig rapport utarbeides og oversendes. 

 

Enhetsleder HRO Else Laila Tuveng.  

Avdelingsleder institusjon Inger Enberget, 

Avdelingsleder hjemmebaserte tjenester Elin Nymoen Øyen