Tilskudd til tiltak i beiteområder - søknadsfrist 1. april

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene. 

For mer informasjon om tilskuddsordningen, (bl.a hvem tilskudd kan gis til, aktuelle tiltak det kan gis tilskudd til, lenke til søknadsskjema) følg denne lenken: Tilskudd til tiltak i beiteområder