Varsel om oppstart av regulering av Dalholen og Grimsbu boligfelt i Folldal kommune

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det oppstart av reguleringsplanarbeid. Planene vil bli utarbeidet som reguleringsplan, detaljregulering, jfr. plan- og bygningsloven §12-3.

Dokument: Varsel om planoppstart (PDF, 3 MB)

Planenes navn:

  • 201901 Detaljregulering av Dalholen boligfelt
  • 201902 Detaljregulering av Grimsbu boligfelt
 

Tiltakshaver:

  • Folldal kommune

Føringer for og beskrivelse av planarbeidet:
Det er gjennomført et internt oppstartsmøte og igangsetting av planarbeidet er behandlet i møte formannskapet 31.10.2019. Føringer og beskrivelse av planarbeidet finnes i vedlagt saksframlegg og referat fra oppstartmøte. Nederst i varselet er kartutsnitt som viser planområdene. Planomrisset er også tilgjengelig via kommunens kartside: https://www.kommunekart.com/klient/NOGIS/. Velg rett kommune under menyknappen, og under kartlag velges «Forslag reguleringsplan».

Spørsmål:
Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til saksbehandler Synnøve Kjønsberg

Uttalelser og innspill:
Eventuelle uttalelser og innspill til planarbeidet sendes skriftlig til Folldal kommune innen 13.12.2019.

Du finner flere opplysninger om saken under siden "Planer under arbeid"

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865