VALG 2021

  Stortingsvalget og sametingsvalget 2021
 

Ved stortingsvalg og sametingsvalg velges representanter til storting og sameting i Norge. Valgene avholdes hvert fjerde år.

Resultater fra Stortingsvalg 2021; 

Sametingsvalget 2021

--

Valgstyre

Valgstyret er oppnevnt av kommunestyret og har ansvar for gjennomføringen av valget i kommunen.

Valgstyre i Folldal kommune er formannskapet:

Kristin Langtjernet, leder
Egil Eide, nestleder
Bjørn Kenny Skomakerstuen
Martin Grimsbu
Bente Fossum
Bård Kjønsberg
Ronny Bekken Larsen

Mange av valgstyrets oppgaver blir gjerne delegert til valgansvarlig i kommunen.
Valgansvarlige/kontaktpersoner i Folldal kommune:

Eva Tørhaug eva.torhaug@folldal.kommune.no - Tlf 62491000

Anette Streitlien anette.streitlien@folldal.kommune.no - Tlf 62491000

Stemme hjemme

Stemmeberettigede som på grunn av sykdom, uførhet eller annen årsak ikke kan avgi stemme der det avholdes forhånds-stemmegivning, kan be om å få avgi forhåndsstemme hjemme. Dette kalles ambulerende stemmegivning. Siste frist for å be om ambulerende stemmegivning er fredag 10. september kl. 10.00.  Det er tilstrekkelig med muntlig henvendelse, ring oss på tlf. 624 91 000.

Legitimasjon

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Dersom du er ukjent for stemmemottakeren i valglokalet, må du legitimere deg. Dette er fordi det skal være mulig å kontrollere at du er den du utgir deg for å være. Dersom det ikke er mulig å bekrefte dette, får du heller ikke avgitt din stemme. Andre personer i valglokalet kan heller ikke gå god for din identitet.

Hva er godkjent som legitimasjon?

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Stadig flere bankkort produseres i dag uten bilde. For at legitimasjonen skal anses som gyldig, må det være et bilde trykket på. Stemmemottaker skal imidlertid utvise skjønn ved vurdering av velgers legitimasjon. Så lenge legitimasjonen viser at velgeren er den vedkommende utgir seg for å være, anses det som godt nok. Dette gjelder også selv om legitimasjon eventuelt har gått ut på dato.

Unntak på institusjoner

Det finnes kun én unntaksbestemmelse når det gjelder fremvisning av legitimasjon, og dette er for velgere som oppholder seg på institusjoner som helse- og omsorgsinstitusjoner og fengsler. Her er det ikke et absolutt krav at velgeren må identifisere seg, fordi det kan være tilfeller hvor velger ikke har legitimasjonspapirer tilgjengelig. I slike tilfeller kan en ansatt ved institusjonen gå god for velgerens identitet. Det er da et vilkår at den ansatte kan legitimere seg.

Presisering av tekst på valgkort

Først på august vil alle stemmeberettigede motta valgkort enten digitalt eller i papirform. På valgkortet er det i egen ramme opplyst om tid og sted for stemmeavgivning på valgdagene (Folldal har to-dagersvalg): 

VALGLOKALE OG ÅPNINGSTID PÅ VALGDAGEN:
Folldal Flerbrukshus
Folldalsvegen 2793, 2580 Folldal
12.09.2021 kl. 13:00 - 16:00|13.09.2021 kl. 09:00 - 18:00

Under denne rammen har det dessverre sneket seg inn en gammel tekst med datoer fra valget i 2019 (Informasjon fra Valgstyret i Folldal kommune: Valgting holdes på Folldal Flerbrukshus søndag 08. og mandag 09.09). Denne gjelder selvsagt ikke og må ses bort i fra.

Dette gjelder fortsatt: Husk valgkort og gyldig legitimasjon (bankkort med bilde, førerkort eller pass)

Valgkort - digitalt eller på papir

Rett før forhåndsstemmegivningen starter den 10. august sendes det ut valgkort til alle stemmeberettigede. De aller fleste kommer til å få valgkortet i sin digitale postkasse (såkalt digitalt valgkort).

Disse får valgkortet på papir
Enkelte kommer fremdeles til å få valgkortet tilsendt på papir. Dette gjelder personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene. De kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også mye nyttig informasjon som er lurt å lese før du går og stemmer. Blant annet står det hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen.

Se hvordan det digitalt valgkortet blir seende ut

Du må ikke ta med valgkortet når du stemmer, men dersom du viser det frem på mobilen når du skal avlegge stemmen din, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Husk legitimasjon når du skal stemme

Selv om valgkortet er en bekreftelse på din stemmerett, fungerer det ikke som legitimasjon. Husk derfor at det eneste du må ta med deg når du skal stemme, er legitimasjon med fullt navn, fødselsdato og bilde. 

Ordinær forhåndsstemming og tidligstemming

Ordinær forhåndsstemmegiving starter tirsdag 10. august og avsluttes fredag 10. september. I denne perioden kan forhåndsstemme avgis på kommunens servicekontor alle hverdager mellom kl 09.00-14.30. Dersom du stemmer i annen kommune enn der du er folkeregistrert, er du selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide. Har du forhåndsstemt, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger. Ta med godkjent legitimasjon og valgkort.

Dersom du vet at du ikke får mulighet til å stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra torsdag 1. juli henvende deg til kommunen og avtale tid og sted for å avgi stemme, såkalt tidligstemme. Ta med valgkort og godkjent legitimasjon.

Har du spørsmål, se også www.valg.no 

 

Står du i manntallet?

For å ha stemmerett ved valget må du være innført i manntallet. Dersom du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt av folkeregisteret innen 30. juni 2021, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra og skal stemme der.

Så snart det lar seg gjøre etter 30.juni, blir manntallet lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor samt på biblioteket. Der kan du ta kontakt og undersøke om du står i manntallet. Utfyllende informasjon finnes også på kommunens hjemmesider.

Står du i valgmanntallet til Sametinget?

For å ha stemmerett ved Sametingsvalget, må du stå i valgmanntallet til Sametinget. For å stå der må være innmeldt innen 30. juni i valgåret. Manntallet er er lagt ut på servicekontoret og på biblioteket, slik at det er mulig å sjekke om man står der.

Valglister i Hedmark og Oppland

Fylkesvalgstyret har godkjent 19 valglister i Hedmark og 19 valglister i Oppland. 
Hedmark og Oppland er to ulike valgdistrikt ved stortingsvalget 2021.

Valglister Hedmark og Oppland

Valggjennomføring i pandemi

Lovendringer for trygt valg i pandemien:

Stortingsvalget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. Det er derfor gjort flere midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven.

De midlertidige lovendringene skal legge til rette for at kommunene kan gjennomføre valget på en trygg og god måte. Dette gjelder også dersom velgere og valgmedarbeidere er syke eller sitter i karantene. Endringene sikrer samtidig at velgere i isolasjon og karantene kan stemme ved valget.

En smittevernveileder er utarbeidet for å samsvare med de vedtatte midlertidige lovendringene.

Oppsummering av innholdet i veilederen:

  • Valget kan gjennomføres
  • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
  • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
  • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Frist for å søke ambulerende stemmegivning (hjemmestemming):
Forhåndsstemmegivning: Fredag 10. september kl. 10.00
Stemmegivning på valgdagen: Mandag 13. september kl. 10.00

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577
Eva Tørhaug
Enhetsleder
E-post
Telefon 913 52 800