Rus og psykisk helse

Rus og psykiatritjenesten i Folldal kommune ligger under helseavdelingen og er plassert på helsetun / Nav. Tjenesten har 2x100% stillinger.

Tjenesten har taushetsplikt og er gratis for alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Tjenesten skal favne mennesker i alle aldre som kan ha ulike utfordringer i hverdagen og av ulik varighet. Dette kan for eksempel være ulike psykiske lidelser, rusproblematikk, kriser og sorg.

Formålet med tjenesten:  

 • gi støtte og oppfølging til bruker
 • gi støtte og oppfølging til pårørende
 • tverrfaglig samarbeid hvor brukermedvirkning står i sentralt
 • koordinere og utarbeide individuelle planer der hvor en i tjenesten er koordinator
 • forebyggende arbeid

Andre oppgaver: 

 • koordinere rusteam
 • samtale og henvisning til Friskliv
 • delta i BUT
 • delta i kriseteamet til kommunen
 • samarbeide med Mental Helse Folldal
 • drive onsdagsgruppa, et lavterskeltilbud hver onsdag
 • delta i Bondens nettverk

Du kan selv ta kontakt med tjenesten eller via henvisning fra for eksempel fastlegen. Innen to uker etter henvendelsen skal tjenesten ha tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk eller timeavtale på kontoret. Etter vurderingssamtale(r) fattes det et enkeltvedtak der tilbudet spesifiseres i tid og innhold.

Vi er ingen døgntjeneste så for hjelp på kveld og helg, ring legevakta på telefon 116 117. 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble publisert og implementeres trinnvis fra høsten 2018.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og ble tatt i bruk fra januar 2019. Det er:

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge.
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne.
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på Nettsiden til Helsedirektoratet-Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Kontakt

Trude Sandberg
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 404 36 794
Linda Sæteren
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 474 79 800
Mobil 90062509(priv)
Inger Enberget
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Ann-Kristin U. Furuhovde
Avdelingsleder helse / sykepleier
E-post
Telefon 62 49 11 00