NAV og sosiale tjenester

NAV er et partnerskap mellom kommunen og staten. NAV Folldal er fra 01.04.18 organisert slik at de statlige tjenestene koordineres fra NAV Nord-Østerdal, de kommunale tjenestene fra Folldal kommune.

Åpningstider 

 • Mandag: 09.00-14.30
 • Tirsdag: stengt
 • Onsdag: 09.00-14.30
 • Torsdag: stengt
 • Fredag: 09.00-14.30

Åpent for avtalte møter mandag til fredag.

www.nav.no

NAV Folldal

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv.

NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte.

Hvem kan få?

For å kunne få økonomisk sosialhjelp må du

 • oppholde deg lovlig i Norge. For å ha fulle rettigheter må du ha lovlig opphold og fast bopel
 • være ute av stand til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på

Du har ikke rett på økonomisk sosialhjelp når du oppholder deg i utlandet.

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en vurdering av saken sin. Du har krav på svar gjennom et skriftlig vedtak. NAV-kontoret kan ikke avslå en søknad muntlig.

Hva kan du få?

NAV-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold.

Det finnes statlige, veiledende satser og retningslinjer for å beregne økonomisk sosialhjelp.

Hvordan søker du?

Du må søke NAV-kontoret i oppholdskommunen din. NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på behovet ditt for hjelp.

NAV-kontoret trenger opplysninger om inntekter, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. NAV skal ta særlig hensyn til barn og unges behov, for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.

Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler på hva du må legge ved søknaden:

 • legitimasjon
 • gyldig oppholdstillatelse
 • skattemelding (tidligere selvangivelsen)
 • fastsetting/skatteoppgjør
 • lønnslipp
 • kontooversikter som viser alle dine konti med saldo
 • kontoutskrifter (hvis ikke nødvendig opplysninger kan dokumenteres på annen måte. Du kan stryke over tekst som ikke er relevant for saken)
 • dokumentasjon på boforhold (husleiekontrakt)
 • fakturaer for husleie, boliglån, strøm, barnehage, skolefritidsordning (SFO) og fritidsaktiviteter for barn
 • faste eller høye utgifter til helse og/eller tannbehandling
 • ta kontakt med NAV for å få søknadsskjema. Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden kan vi hjelpe deg.
Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

NAV har også en egen økonomirådstelefonen. Telefonnummeret er 55 55 33 39, tastevalg 1. Åpningstiden er klokken 9-15.

Hvem kan få?

Du kan be om økonomisk rådgivning

 • hvis du ikke har midler til å dekke nødvendige behov.
 • hvis du får vanskeligheter med å betale regningene og betjene gjelden din.
 • når du søker økonomisk sosialhjelp.

Hvilken hjelp kan du få?

NAV tilpasser rådgivningen etter behovene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din og sette opp et realistisk budsjett.

Du kan også få hjelp til å

 • finne ut hvordan du kan få redusere utgiftene
 • gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • skrive søknad om utsettelse av betaling
 • få opplysninger om rettigheter og plikter
 • inngå gjeldsordningsavtale
 • forhandle med kreditorene
 • kontakte namsmannen

Hvis NAV-kontoret ikke har kompetanse på alle områder, vil du få beskjed om hvor du skal henvende deg for å få den hjelpen du trenger.

Dette kan du gjøre selv

For at du skal få best mulig hjelp fra NAV, må du legge frem alle nødvendige opplysninger. Da får NAV en helhetlig oversikt og kan komme med forslag til tiltak.

Før møtet med NAV bør du derfor skaffe dokumentasjon som

 • utskrift av siste fastsetting (tidligere ligning)
 • saldo på alle konti
 • kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • lønnsinntekter og trygdeytelser de siste 3 månedene
 • dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • opplysninger om lån, kredittgjeld osv
 • kvittering for betalt husleie og strøm
 • utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor og tannlege
 • utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • utgifter til forsikring
 • opplysninger om innskudd i spareordninger

Hvis du har fått en «begjæring om utlegg» eller en innkalling til forliksrådet tar du den med.

 

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Programmet er på fulltid og skal inneholde arbeidsrettede aktiviteter, opplæringsaktiviteter og tett individuell oppfølging og veiledning.

Du må ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.

Mer informasjon om Kvalifiseringsprogrammet finner du på www.nav.no.

Flyktningetjenesten

Flyktningetjenesten i Folldal er organisert under NAV, og har ansvar for bosetting av de flyktninger som kommunen har avtale med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) om å bosette, og gi nyankomne flyktninger et tilbud om introduksjonsordning. Flyktninger er personer med vedtak om asyl, opphold på humanitært grunnlag eller familiegjenforente.

Arbeidsområder

 • Gi praktisk hjelp, råd og veiledning.
 • Hjelp til å anskaffe bolig.
 • Samfunnsinformasjon til nyankomne flyktninger.
 • Samarbeider med andre instanser for å bidra til norskopplæring, skole/utdanning og arbeid/sysselsetting.
 • Ansvar for deltagere i introduksjonsprogram.

Introduksjonsprogrammet

Introduksjonsprogrammet er et 2-årig tilbud som skal gi grunnleggende kvalifisering, og består av norsk- og samfunnsfagopplæring og arbeidsrettede tiltak. Målsettingen med programmet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, samt økonomisk selvstendighet.

Flyktningetjenesten arbeider tverrfaglig og har blant annet et tett samarbeid private og offentlige bedrifter for å gi deltagerne på introduksjonsprogrammet språkpraksis. Tjenesten har også et godt samarbeid med Folldal frivilligsentral. Det arrangeres blant annet internasjonal kveldsmat. Dette er et tilbud til alle innbyggere i Folldal. Vi ønsker at frivillige organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å engasjere seg i flyktningarbeidet i Folldal tar kontakt med flyktningetjenesten. Øvelseskjøring og leksehjelp er eksempler på aktiviteter det er behov for at frivillige bidrar med.

Flyktningetjenesten har et interkommunalt samarbeid med Tynset opplæringssenter for undervisning i norsk og samfunnskunnskap.

På Integrerings- og mangfoldsdirektoratets hjemmeside kan du lese mer om integreringsprosessen i kommunene: https://www.imdi.no/ 

Krisesenter

Krisesenter er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret kan tilby et trygt og midlertidig bosted, rådgivning, støtte, veiledning og hjelp til å kontakte andre deler av tjenesteapparatet.

Kommunen har ansvar for å sørge for et krisesentertilbud til sine innbyggere. Folldal kommune har avtale med Gudbrandsdal krisesenter på Lillehammer om kjøp av krisesentertilbud.

Gudbrandsdal krisesenter tilbyr gratis helårs og heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud, helårs og heldøgns tilbud der man kan få råd og veiledning per telefon og oppfølging i reetableringsfasen.

I tillegg tilbys gratis juridisk bistand hos advokat (gratis førstehjelp) til personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Det kreves ikke at du har bodd på Krisesenteret.

Botilbud til kvinner og botilbud til menn er fysisk adskilt.

Kontaktinfo:

Webside: gudbrandsdal-krisesenter.no/
E-post: post@gudbrandsdal-krisesenter.no

Gudbrandsdal Krisesenter IKS 
Skoletorget 6 D
2609 Lillehammer 

Tlf: 61 27 92 20 / 41 48 12 20  

Husbankens bostøtte, lån og tilskudd

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?  
Postadresse: NAV Folldal, Gruvvegen 7, 2580 Folldal.
Besøksadresse: Helsetun
Tlf: 55553333

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte  
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer  
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte  
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

 

Kontakt

Gro Eli Svendsen Slemmen
Enhetsleder NAV
E-post
Telefon 55 55 33 33
Mobil 404 47 472