Rus og psykisk helse

Rus og psykiatritjenesten i Folldal kommune ligger under helseavdelingen og er plassert på Helsetun. Tjenesten har 2x100% stillinger.

Tjenesten har taushetsplikt og er gratis for alle som bor eller oppholder seg i kommunen. Tjenesten skal favne mennesker i alle aldre som kan ha ulike utfordringer i hverdagen og av ulik varighet. Dette kan for eksempel være ulike psykiske lidelser, rusproblematikk, kriser og sorg.

Psykiatri, kriser og selvmordstanker

For alle som oppholder seg i Folldal gjelder følgende:

Ved kriser, store belastninger og/eller selvmordstanker kan du mellom 08:00 og 15:30 på hverdager søke hjelp hos

 • Legekontoret på tlf 62 49 11 00 eller 489 48 826 for øyeblikkelig hjelp
 • Rus- og psykiatritjenesten på tlf 404 36 794 / 905 14 975 / 474 79 800

Etter 15:30 på hverdager og hele døgnet på helg må du kontakte Legevakt på Tynset på tlf.  62 48 22 11 eller 116 117.

Dette gjelder om du selv trenger hjelp, eller om du er bekymret for andre.

Andre telefoner og nettsider;

Formålet med tjenesten:  

 • gi støtte og oppfølging til bruker
 • gi støtte og oppfølging til pårørende
 • tverrfaglig samarbeid hvor brukermedvirkning står i sentralt
 • koordinere og utarbeide individuelle planer der hvor en i tjenesten er koordinator
 • forebyggende arbeid

Andre oppgaver: 

 • koordinere rusteam
 • samtale og henvisning til Friskliv
 • delta i BUT
 • delta i kriseteamet til kommunen
 • samarbeide med Mental Helse Folldal
 • drive onsdagsgruppa, et lavterskeltilbud hver onsdag
 • delta i Bondens nettverk

Du kan selv ta kontakt med tjenesten eller via henvisning fra for eksempel fastlegen. Innen to uker etter henvendelsen skal tjenesten ha tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk eller timeavtale på kontoret. Etter vurderingssamtale(r) fattes det et enkeltvedtak der tilbudet spesifiseres i tid og innhold.

Vi er ingen døgntjeneste så for hjelp på kveld og helg, ring legevakta på telefon 116117. 


Pakkeforløp for psykisk helse og rus ble publisert og implementeres trinnvis fra høsten 2018.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

De tre første pakkeforløpene ble lansert i september 2018, og ble tatt i bruk fra januar 2019. Det er:

 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge.
 • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne.
 • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Mer informasjon finnes på Nettsiden til Helsedirektoratet: Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Kontakt

Trude Sandberg
Psykiatrisk sykepleier
E-post
Telefon 404 36 794
Kristin Nilsgård
Psykisk helsearbeider
E-post
Telefon 905 14 975
Inger Enberget
Rus og psykisk helse
E-post
Telefon 474 79 800