NAV og sosiale tjenester

De kommunale tjenestene i NAV inngår i vertskommunesamarbeid med Alvdal, Tolga, Rendalen og Tynset, med Tynset som vertskommune.

Tjenestene som skal ytes fra NAV Nord-Østerdal er som følger:

 • økonomisk sosialhjelp
 • opplysning, råd og veiledning
 • kvalifiseringsprogram
 • økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
 • midlertidig botilbud
 • bostøtte, lån og tilskudd til privatpersoner fra Husbanken

Henvendelser om parkeringsbevis for forflytningshemmede skal heretter rettes til legekontoret i Folldal kommune.
 

Åpningstid NAV Nord-Østerdal:

Telefon 55 55 33 33 - Kl. 08.00-15.30

NAV Nord-Østerdal har hovedkontor på Tynset og betjener kommunene Tolga, Tynset, Alvdal, Rendalen og Folldal. 

Kontoret har åpent for avtalte fysiske møter mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Kontakt oss på tlf. 55 55 33 33 eller på DinSide på www.nav.no

Gjelder det hastesaker eller du er i en akutt situasjon – f.eks. uten bolig, mat eller livsviktige medisiner kan du ringe vår vakttelefon: Åpningstider vakttelefon mandag – fredag kl. 10.00-13.00. Tlf. mobil 406 38 016.

Våre brukere følges hovedsakelig opp gjennom NAVs digitale løsninger www.nav.no
Samtaler kan gjennomføres pr. telefon, videomøte eller gjennom digitale løsninger.

Sosialhjelp kan søkes digitalt ved å logge inn på nav.no eller sendes skriftlig til postadresse NAV Nord-Østerdal, Torvgata 1, 2500 Tynset.

 

Husbankens bostøtte, lån og tilskudd

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?  
Postadresse: NAV Folldal, Gruvvegen 3, 2580 Folldal.
Besøksadresse: Helsetun
Tlf: 55553333

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte  
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte 
Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

Kan jeg få startlån og tilskudd fra Husbanken?

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare.

Barnefamilier

 • Du har barn og har økonomiske utfordringer med å skaffe en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid.
 • Du har problemer med å dekke boutgiftene, og refinansiering med startlån kan bidra til at familien din kan bli boende i boligen.

Mottar trygd/ offentlige ytelser

 • Du har lav, men stabil og sikker inntekt, og får ikke tilstrekkelig lån i vanlige banker.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Boliglåntakere med gjeldsproblemer

 • Du har boliggjeld og annen gjeld med høy rente og står i fare for å miste boligen ved tvangssalg.
 • Du klarer ikke å betjene nåværende gjeld, men kan dekke utgiftene og beholde boligen dersom lånene refinansieres med startlån.

Andre

 • Du har særlige sosiale eller helsemessige utfordringer, og mangler en egnet bolig.
 • Du har behov for å sikre en trygg, god og stabil bosituasjon innen kort tid..
 • Startlån til kjøp eller refinansiering er nødvendig for å kunne opprettholde ditt arbeidsforhold.
 • Du har høy nok inntekt til at du kan betjene et startlån i tillegg til andre nødvendige utgifter.

Unge i etableringsfasen er ikke i målgruppen

 • Er du ungdom og mangler egenkapital, er du ikke i målgruppen for startlån.
 • Det forutsettes at du utnytter dine mulighet for å spare opp nødvendig egenkapital og søker lån i vanlig bank.

Se om du er i en av de andre målgruppene.

Før du søker startlån bør du beregne budsjett og lese om forhold som gjelder lån til bolig.

I Folldal er det NAV som behandler søknader om startlån.

Tilskudd til etablering i egen bolig

Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få tilskudd til etablering.

Tilskudd til etablering skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig. Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner. 

Startlån og tilskudd kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene. Les mer om startlån.

Hvem kan få tilskudd til etablering?

Tilskudd til etablering gis til enkeltpersoner/husstander med varig lav inntekt og som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egnet bolig. Ordningen er behovsprøvd og bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd. Etterspørselen etter tilskudd er stor, og prioriteringen av søknadene vil variere fra kommune til kommune.

Ta kontakt med NAV Folldal hvis du vil søke

I Folldal er det NAV som behandler søknader om startlån og tilskudd til etablering i egen bolig. Husbanken anbefaler at du så tidlig som mulig tar kontakt med en saksbehandler i kommunen. Kommunens saksbehandler vil kunne bistå med å finne en egnet bolig og til å gi informasjon om ulike finansieringsmuligheter. De vil også kunne gi informasjon om andre støtteordninger, som for eksempel bostøtte og startlån. 

Hvordan søke?

Startlån og tilskudd til etablering søkes i den kommunen du skal bosette deg i. Du kan registrere og sende søknaden elektronisk. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Folldal har ikke en egen søknadsfrist for søknader om tilskudd til tilpasning, men behandler saker i den rekkefølge og på det tidspunkt som er hensiktsmessig for å kunne gjøre gode prioriteringer.

Saksbehandler vil foreta en vurdering av din økonomi for å være sikker på at du også etter boligkjøpet har tilstrekkelige midler til livsopphold.  Vi anbefaler deg å ikke inngå noen bindende kontrakt om kjøp eller utbedring før kommunen har godkjent boligen for tilskudd og/eller lån. 

Når du har skrevet under på søknaden gir du samtidig fullmakt til kommunen (og eventuelt Husbanken) til å innhente kredittopplysninger.

Tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger.

Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne. Tilpasningen må være hensiktsmessig og behovet for tilskudd blir vurdert i sin helhet ut fra husstandens økonomiske situasjon på sikt.

Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din. Kommunens saksbehandler vil kunne hjelpe til med å finne fram til de muligheter som finnes for deg.

Hvem kan få tilskudd til tilpasning?

 • husstander eller enkeltpersoner som har behov for tilpasning av boligen
 • barnefamilier har høy prioritet
 • eldre som ønsker å utføre forebyggende tilpasningstiltak

Hva kan det gis tilskudd til?

 • både enkle tiltak for å bedre tilkomsten til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen
 • både leid og eid bolig 

Hvordan søke?

Tilskudd til tilpasning søkes i den kommunen du bor i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden. Folldal har ikke en egen søknadsfrist for søknader om tilskudd til tilpasning, men behandler saker i den rekkefølge og på det tidspunkt som er hensiktsmessig for å kunne gjøre gode prioriteringer. Det enkleste er å registrere og sende søknaden elektronisk. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Andre finansieringsmuligheter

Du kan også søke om tilskudd til utredning og prosjektering. for å kartlegge behov, muligheter og kostnader. Dette kan for eksempel utføres av arkitekt eller en annen fagkyndig person.  Dette tilskuddet er ikke økonomisk behovsprøvd.
Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.

I Folldal er det NAV som behandler søknader om tilskudd til tilpasning av bolig.

Flyktningetjenesten

Folldal kommune har ikke blitt anmodet om å motta flyktninger på flere år. Fra sommeren 2020 er det ikke lenger bosatt flyktninger som deltar i introduksjonsprogram i kommunen.

Kommunen har derfor ikke lenger noen egen flyktningetjeneste.

For innvandrere som skal ha opplæring i norsk har Folldal fortsatt en avtale med opplæringssenteret på Tynset.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Programmet er på fulltid og skal inneholde arbeidsrettede aktiviteter, opplæringsaktiviteter og tett individuell oppfølging og veiledning.

Du må ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.

Mer informasjon om Kvalifiseringsprogrammet finner du på www.nav.no.

Krisesenter

Krisesenter er et tilbud til kvinner, menn og deres barn som har vært eller er utsatt for vold i nære relasjoner. Krisesenteret kan tilby et trygt og midlertidig bosted, rådgivning, støtte, veiledning og hjelp til å kontakte andre deler av tjenesteapparatet.

Kommunen har ansvar for å sørge for et krisesentertilbud til sine innbyggere. Folldal kommune har avtale med Gudbrandsdal krisesenter på Lillehammer om kjøp av krisesentertilbud.

Gudbrandsdal krisesenter tilbyr gratis helårs og heldøgns, trygt og midlertidig botilbud, gratis dagtilbud, helårs og heldøgns tilbud der man kan få råd og veiledning per telefon og oppfølging i reetableringsfasen.

I tillegg tilbys gratis juridisk bistand hos advokat (gratis førstehjelp) til personer som har vært utsatt for vold i nære relasjoner. Det kreves ikke at du har bodd på Krisesenteret.

Botilbud til kvinner og botilbud til menn er fysisk adskilt.

Smittevernregler ved krisesentrene ifm. korona
 

Kontaktinfo:

Webside: gudbrandsdal-krisesenter.no/
E-post: post@gudbrandsdal-krisesenter.no

Gudbrandsdal Krisesenter IKS 
Skoletorget 6 D
2609 Lillehammer 

Tlf: 61 27 92 20 / 41 48 12 20  

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv.

NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte.

Hvem kan få?

For å kunne få økonomisk sosialhjelp må du

 • oppholde deg lovlig i Norge. For å ha fulle rettigheter må du ha lovlig opphold og fast bopel
 • være ute av stand til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på

Du har ikke rett på økonomisk sosialhjelp når du oppholder deg i utlandet.

Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en vurdering av saken sin. Du har krav på svar gjennom et skriftlig vedtak. NAV-kontoret kan ikke avslå en søknad muntlig.

Hva kan du få?

NAV-kontoret bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold.

Det finnes statlige, veiledende satser og retningslinjer for å beregne økonomisk sosialhjelp.

Hvordan søker du?

Du må søke NAV-kontoret i oppholdskommunen din. NAV-kontoret vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på behovet ditt for hjelp.

NAV-kontoret trenger opplysninger om inntekter, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. NAV skal ta særlig hensyn til barn og unges behov, for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.

Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler på hva du må legge ved søknaden:

 • legitimasjon
 • gyldig oppholdstillatelse
 • skattemelding (tidligere selvangivelsen)
 • fastsetting/skatteoppgjør
 • lønnslipp
 • kontooversikter som viser alle dine konti med saldo
 • kontoutskrifter (hvis ikke nødvendig opplysninger kan dokumenteres på annen måte. Du kan stryke over tekst som ikke er relevant for saken)
 • dokumentasjon på boforhold (husleiekontrakt)
 • fakturaer for husleie, boliglån, strøm, barnehage, skolefritidsordning (SFO) og fritidsaktiviteter for barn
 • faste eller høye utgifter til helse og/eller tannbehandling
 • ta kontakt med NAV for å få søknadsskjema. Hvis du trenger hjelp til å skrive søknaden kan vi hjelpe deg.
Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

NAV har også en egen økonomirådstelefonen. Telefonnummeret er 55 55 33 39, tastevalg 1. Åpningstiden er klokken 9-15.

Hvem kan få?

Du kan be om økonomisk rådgivning

 • hvis du ikke har midler til å dekke nødvendige behov.
 • hvis du får vanskeligheter med å betale regningene og betjene gjelden din.
 • når du søker økonomisk sosialhjelp.

Hvilken hjelp kan du få?

NAV tilpasser rådgivningen etter behovene dine. Du kan for eksempel få hjelp til å lage en oversikt over den økonomiske situasjonen din og sette opp et realistisk budsjett.

Du kan også få hjelp til å

 • finne ut hvordan du kan få redusere utgiftene
 • gjøre avtaler med dem du skylder penger
 • skrive søknad om utsettelse av betaling
 • få opplysninger om rettigheter og plikter
 • inngå gjeldsordningsavtale
 • forhandle med kreditorene
 • kontakte namsmannen

Hvis NAV-kontoret ikke har kompetanse på alle områder, vil du få beskjed om hvor du skal henvende deg for å få den hjelpen du trenger.

Dette kan du gjøre selv

For at du skal få best mulig hjelp fra NAV, må du legge frem alle nødvendige opplysninger. Da får NAV en helhetlig oversikt og kan komme med forslag til tiltak.

Før møtet med NAV bør du derfor skaffe dokumentasjon som

 • utskrift av siste fastsetting (tidligere ligning)
 • saldo på alle konti
 • kopi av husleie- eller fremleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter
 • lønnsinntekter og trygdeytelser de siste 3 månedene
 • dokumentasjon på eventuell bostøtte
 • opplysninger om lån, kredittgjeld osv
 • kvittering for betalt husleie og strøm
 • utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor og tannlege
 • utgifter til barnehage, SFO eller annen barnepass
 • utgifter til forsikring
 • opplysninger om innskudd i spareordninger

Hvis du har fått en «begjæring om utlegg» eller en innkalling til forliksrådet tar du den med.