Opprettelse av ny anleggseiendom

En anleggseiendom er en bygning eller konstruksjon, eller et avgrensa fysisk volum som er tillat utbygd, og som er utskilt som egen eiendom.

Anleggseiendom kan opprettes dersom bygningen eller konstruksjonen strekker seg inn over eller under en annen eiendom, og dersom den delen av en eiendom som ligger over eller under anleggseiendommen fortsatt kan brukes til et selvstendig formål. Med andre ord kan ikke en anleggseiendom opprettes på en slik måte at en del av grunneiendommen over/under ikke kan nyttes på en formålstjenlig måte. Festegrunn skal ikke inngå som en del av anleggseiendommen.
Anleggseiendom kan ikke opprettes for bygning eller konstruksjon, eller del av bygning eller konstruksjon, som tjenlig kan etableres som eierseksjonssameie.

Eksempler på mulige anleggseiendommer:

 

 

 

Ønsker du å fradele en ny anleggseiendom må du søke kommunen om tillatelse. Slik tillatelse er ikke nødvendig for deling som skjer som ledd i jordskifte eller i samsvar med rettslig bindende plan. En slik tillatelse er trinn 1 i saksbehandlingsprosessen. Trinn 2 består av oppmålingsforretning hvor grensene for den nye anleggseiendommen blir målt inn. Eiendommen blir deretter ført i matrikkelen og får eget gårds- og bruksnummer (matrikkelnummer).

Ved deling må det ikke oppstå forhold som strider mot plan- og bygningsloven eller bestemmelser gitt i medhold av loven. Derfor er kravene til søknaden og saksbehandlingen i kommunen den samme som for byggesøknader.

Målgruppe:

En delingssøknad kan kreves av blant annet:

 • Grunneiere
 • Den som gjennom rettskraftig dom er kjent som eier til den del av eiendommen som ønskes fradelt.
 • Eiere av en separat bygningsenhet/konstruksjon som er over eller under en annen selvstendig eiendom.

Lovverk:

Fradelingssøknaden skal inneholde:

Søknad om fradeling av anleggseiendom må fremmes skriftlig til kommunen.

I skjema RM-2010.10 punkt III (Rekvisisjon av oppmålingsforretning) er det viktig å ta stilling til hvilket saksforløp søkeren ønsker for gjennomføring av oppmålingsforretningen. De tre alternativene er som følger:

A. Iverksetting av oppmålingsforretningen fra det tidspunkt tillatelse etter PBL gis.

B. Utsettelse av oppmålingsforretning etter PBL i inntil tre år med ansvar for søker til å rekvirere oppmålingsforretning innen tidsfristen.

C. Søknad om matrikulering med utsettelse av oppmålingsforretning etter godkjenning av kommunen som lokal matrikkelmyndighet etter matrikkelforskriften §25 med ansvar for kommunen til å gjennomføre oppmålingsforretningen innen tidsfristen.

 

Skjema

Eksempel utfylling

Obligatorisk

Søknad om til tiltak etter Matrikkelloven (fradelingssøknad)

RM-2010.10

 

Ja

Nabovarsel skjema skal sendes den enkelte nabo (skal ikke følge med søknadspapirene til kommunen)

NBR 5154

 

 

Gjenpart av nabovarsel

NBR 5155

 

Ja

Kart, situasjonsplan

Kart på nett

 

Ja

Redegjørelser (f.eks. begrunnelse for dispensasjon)

 

 

 

Uttalelse, samtykke fra andre offentlige myndigheter

 

 

 

Andre vedlegg

 

 

 

 

* Anleggseiendommen kan angis som et volum med x, y, og z -koordinater. Det må angis om eiendommen skal ha eiendomsrett videre ned i undergrunnen så langt vanlig eiendomsrett rekker. I de tilfeller grunneiendommen er avskåret for å kunne benytte undergrunnen under anleggseiendommen, skal eiendomsretten gå videre ned i undergrunnen.

Saksbehandling / tidsfrister:

Trinn 1 (PBL og underliggende lovverk):
Saker som kommunen behandler som ett-trinns søknad i samsvar med PBL §§ 20-1m og 21-4, skal behandles innen tolv uker, men fristen gjelder ikke i de tilfellene det søkes om dispensasjon. Fristen kan forlenges dersom tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller tillatelse eller samtykke (vedtak) fra andre myndigheter.

Søknad om deling som er i strid med gjeldene planverk må i de fleste tilfeller først behandles etter jordloven, og utløser eget gebyr.

Trinn 2 (Matrikkellova):
Hvordan gjennomføring av oppmålingsforretningen vil foregå avhenger av hvilket alternativ rekvirenten har bedt om i punkt III under rekvisisjon av oppmålingsforretning. Hvis alternativ A er valgt vil kommunen automatisk sende ut innkalling til oppmålingsforretning så raskt det lar seg gjøre etter at vedtaket er fattet. Ved valg av alternativ B vil ikke kommunen sende ut innkalling til slik forretning før søker har sendt inn nye rekvisisjon av oppmålingsforretning (innen 3 år etter at vedtaket etter PBL er fattet). Hvis rekvirenten har fått godkjenning av kommune om matrikulering med utsatt oppmålingsforretningen, alternativ C, vil kommunen sende ut innkalling til oppmålingsforretningen innen den avtalte fristen (maks 3 år).

Når rekvirenten ønsker at oppmålingsforretningen skal finne sted så raskt som mulig etter at PBL vedtaket er fattet (alternativ A), har kommunen en frist på 16 uker til å gjennomføre fradelingen og utstede matrikkelbrev. Hvis alternativ B er valgt vil 16 ukers fristen begynne å løpe når ny rekvisisjon om oppmålingsforretning er registrert hos kommunen.
Følgende faktorer gjør at fristen slutter å løpe:

 • Tilleggsopplysninger som må fremskaffes for at fradelingen skal kunne finne sted.
 • Betaling av gebyr
 • Tinglysning
 • Påklaging
 • Usikker/omtvistet grense (4 uker)
 • Sikre oppmøte (4 uker)
 • Lokal forskrift om vinterperiode (finnes på kommunens hjemmeside)
 • Avtalt fristforlengelse (maks 2 år)

Gebyr:

Gebyret beregnes ut i fra gjeldende gebyrregulativ på det tidspunktet saken registreres i kommunen.
Ved overskridelse av gitte frister skal kommunen uoppfordret redusere/refundere en andel av gebyret jf. matrikkelforskriftens § 19.

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 488 82 865