Biologisk mangfold - bekjempelse av blåleddved

Biologisk mangfold er populært sagt naturens mangfold. Variasjonen i naturen kan måles og beregnes på tre ulike nivå: arveanlegg, arter og økosystemer. Norge har sluttet seg til den globale konvensjonen om vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold. Vi oppfyller våre forpliktelser til konvensjonen blant annet gjennom Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold.

Bekjempelse av blåleddved

Blåleddved - Klikk for stort bildeDet kan virke håpløst å bekjempe blåleddvedbusken, når vi ser hvordan den sprer seg i utmarka med store busker med bær. Folldal kommune vil derfor sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine. For å kunne få bukt med spredningen, er Folldal kommune helt avhengig av dugnadsarbeid.

Blåleddved er en fremmed art som er på svartelista i risikokategorien «svært høy risiko (SE)». Arten forekommer i store mengder på enkelte plasser i bygda. Frøene til blåleddved kan spres over store avstander ved hjelp av fugl, og har særlig lett for å spre seg i furu- og bjørkeskog.

Spredningen av planten har foregått over mange år, så det er snakk om et stort antall planter spredt over et stort område. Det vil også stadig være nye planter som spirer. Arbeid med bekjempelse av blåleddved anses derfor som et langvarig prosjekt som må gå over flere år. Folldal kommune håper at hageeiere / grunneiere kan rydde egen eiendom.

Har du som hageeier/grunneier lyst til å være med på en dugnad for å forsøke å stoppe spredningen av blåleddved? Da kan du gjøre følgende:

  • Fjerne store planter som fungerer som spredere i og utenfor hagen. Busken hogges/skjæres ned om våren når planten har startet veksten. Det sprøytes så med roundup på stubben. Eller at planten sprøytes når den har kommet i vekst igjen etter nedhogging. Den siste metoden ser ut som fungerer best. Det forutsettes at all påføring av sprøytemidler skjer direkte på plantedelene til blåleddveden. Dette for å hindre at sprøytemidler spres til andre områder enn selve blåleddvedplanten.
  • Ønsker du fortsatt å ha blåleddved i hagen - noe vi ikke anbefaler- kan du plukke bærene eller klippe busken slik at de ikke setter bær. Husk da å brenne bærene eller ha de i restavfall sekken, slik at de ikke kommer på avveie
  • Fjerne småplanter som vokser i utmarka ved å rive dem opp med rota. Men sørg da for at de ikke klarer å rotfeste seg igjen.
  • Ikke plante nye busker.

Vi gjør oppmerksom på at grunneieres tillatelse må innhentes utenfor egen eiendom før bekjempelsestiltakene kan iverksettes. Ved bruk av sprøytemidler (Glyfosat) må forskrift om plantevernmidler etterfølges.

Gjenvinningsstasjonen(FIAS) har åpent hver torsdag fra kl.13.00 til kl. 19.00 og lørdagene 25/6, 6/8 og 3/9 2022, kl. 11.00-14.00. Hageavfall skal leveres dit.

Har du ellers spørsmål om bekjempelse av blåleddved kan du kontakte Folldal kommune v/Anders Jensen, tlf. 62 48 90 60 eller Synnøve Steien Bakken, tlf. 488 83 227.

Prosjekt bekjempelse av blåleddved

Folldal kommune har i flere år fått midler fra Statsforvalteren til bekjempelse av busken. Det er også bevilget midler fra kraftfondet og inntekter fra kommuneskogen er brukt på prosjektet.

I 2018 ble det foretatt en kartlegging og det ble innhentet tillatelse fra berørte grunneiere. Det ble startet nedskjæring i Grimsbu og oppover mot Krokhaug. Det ble sprøytet i industriområde ned mot Folla.

I 2019 ble det ryddet i områder med tett forekomst av blåleddved. Busker over ca. 1 meter ble skjært ned. Det var mannskaper til Glommen Skog SA som utførte arbeidet. De samme områdene ble sprøytet i juli/august av firmaet Linnea as.

I 2020 ble det foretatt etterkontroll av sprøytefelt fra 2019, etterregistrering av nye forekomster  og nedskjæring av store busker.

I 2021 ble det anlagt noen forsøksfelt for å kvalitetssikre metodikken som er brukt.

I 2022 har  kommunen fått kr 20 000,- til videreføring av bekjempelse i og inntil kartlagte naturtyper langs Folla. Midlene vil først og fremst bli brukt til etterkontroll av forsøksfeltene.