Biologisk mangfold

Biologisk mangfold er populært sagt naturens mangfold. Variasjonen i naturen kan måles og beregnes på tre ulike nivå: arveanlegg, arter og økosystemer. Norge har sluttet seg til den globale konvensjonen om vern og bærekraftig bruk av alt biologisk mangfold. Vi oppfyller våre forpliktelser til konvensjonen blant annet gjennom Nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold.

Blåleddved

Bekjempelse av blåleddved i Folldal

Blåleddved - Klikk for stort bildeDet kan virke håpløst å bekjempe blåleddvedbusken, når vi ser hvordan den sprer seg i utmarka med store busker med bær. Folldal kommune vil derfor sterkt anbefale at alle fjerner blåleddvedbuskene fra hagene sine. Et sted må vi begynne, og for å kunne få bukt med spredningen er Folldal kommune helt avhengig av dugnadsarbeid.

Blåleddved er en fremmed art som er med på svartelista i risikokategorien «svært høy risiko (SE)». Arten forekommer i store mengder på enkelte plasser i bygda. Frøene til blåleddved kan spres over store avstander ved hjelp av fugl, og har særlig lett for å spre seg i furu- og bjørkeskog.

Vi anser bekjempelse av blåleddved som et langvarig prosjekt. Spredningen av planten har foregått over mange år, så det er snakk om et stort antall planter spredt over et stort område.  Dette arbeidet vil måtte gjøres over tid, da det stadig vil være nye planter som spirer.

Har du som hageeier/grunneier lyst til å være med på en dugnad for å forsøke å stoppe spredningen av blåleddved? Da kan du gjøre følgende:

  • Fjerne store planter som fungerer som spredere i og utenfor hagen. Busken hogges/skjæres ned om våren når planten har startet veksten. Det sprøytes så med roundup på stubben. Eller at planten sprøytes når den har kommet i vekst igjen etter nedhogging. Den siste metoden ser ut som fungerer best. Det forutsettes at all påføring av sprøytemidler skjer direkte på plantedelene til blåleddveden. Dette for å hindre at sprøytemidler spres til andre områder enn selve blåleddvedplanten. De fleste har kun tilgang til å kjøpe hage-roundup og det kan nok hende at sprøytingen må gjentas flere år.
  • Ønsker du fortsatt å ha blåleddved i hagen - noe vi ikke anbefaler- kan du plukke bærene eller klippe busken slik at de ikke setter bær. Husk da å brenne bærene eller ha de i restavfall sekken, slik at de ikke kommer på avveie
  • Fjerne småplanter som vokser i utmarka ved å rive dem opp med rota. Men sørg da for at de ikke klarer å rotfeste seg igjen.
  • Ikke plante nye busker.

Vi gjør oppmerksom på at grunneieres tillatelse må innhentes utenfor egen eiendom før bekjempelsestiltakene kan iverksettes. Ved bruk av sprøytemidler må forskrift om plantevernmidler etterfølges.

Gjenvinningsstasjonen(FIAS) har åpent hver torsdag fra kl.14.00 til kl. 19.00. Hageavfall skal leveres dit.

Har du ellers spørsmål om bekjempelse av blåleddved kan du kontakte Folldal kommune v/Anders Jensen eller Synnøve Steien Bakken.

Prosjekt bekjempelse av blåleddved

Folldal kommune har i flere år fått midler fra Fylkesmannen til bekjempelse av busken. Det er også bevilget midler fra kraftfondet og inntekter fra kommuneskogen er brukt på prosjektet.

I 2018 ble det foretatt en kartlegging og det ble innhentet tillatelse fra berørte grunneiere. Det ble startet nedskjæring i Grimsbu og oppover mot Krokhaug. Det ble sprøytet i industriområde ned mot Folla.

I 2019 er det hittil ryddet i områder med tett forekomst av blåleddved. Busker over ca. 1 meter er skjært ned. Det er mannskaper til Glommen Skog SA som har utført arbeidet.

De samme områdene vil bli sprøytet i juli/august. Da har busken vokst opp igjen med noen blader. Disse «rosettene» er enklere å sprøyte enn store busker. Det er firmaet Linnea as som skal utføre sprøytingen.

Kommunen ønsker å begrense bruken av sprøytemiddel til et minimum, og midlet som brukes (Glyfosat) skal være relativt ufarlig. Midlet har vært brukt i landbruket siden 70-tallet (1974), og brukes blant annet fortsatt i norsk kornproduksjon.

Busker som er vokst inn i gjerder- på grense mot innmark/hager - er ikke rørt. Dette er det grunneier/hageeier som må ta seg av. Oppfordrer derfor grunneier til å skjære ned slike busker, pluss andre store busker i hager og lignende på forsommeren. Og så gå over å sprøyte når de har vokst opp igjen med noen blader.

Arbeid med bekjempelse av blåleddved anses som et langvarig prosjekt som må gå over flere år. I tillegg til at vi har innleid arbeidskraft, er vi helt avhengige av dugnadsinnsatsen. Vi håper at hageeiere / grunneiere også kan rydde egen eiendom.