Skjema

Folldal kommune har enkelte elektroniske skjemaer (disse sendes elektronisk til servicekontoret). Velg rett skjema, logg inn med ID-Porten, opprett ny bruker, eller gå direkte til skjema.

Ta kontakt med servicekontoret, om du har trøbbel med å fylle inn.  

A
Altinn - skogfondsystem
Ansvarsrett - vedlegg
Ansvarsrett - søknad om tiltak uten ansvarsrett
Arbeidstilsynets samtykke - søknad
Avlingssvikt - klimabetingede tap
Avløsertilskudd fra SLF - hvordan søke?
Avløsertilskudd ved sykdom m.v. 
Avkjørsel (søknad om flytting, ny eller utvidet bruk) (PDF, 74 kB)

B
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid (el. skjema)
Barnehageplass - endring, permisjon, oppsigelse (el. skjema)
Barnehageplass - ny søknad (elektronisk skjema)
Beiteområder - tilskudd til tiltak
Biblioteket - søk i samlingen
Boligspesifikasjon i matrikkel
Bostøtte Husbanken
Bygdeutviklingsmidler - Innovasjon Norge
Byggesak - samlet oversikt over blanketter hos Direktoratet for byggkvalitet
Byggesak - søknad om tillatelse til tiltak
Byggesak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett 

D
Deling av eiendom, eiendomssak 
Dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene i vegloven (PDF, 84 kB)

 

E
Eiendomsskatt (søknad om utsettelse, nedsettelse, ettergivelse) (PDF, 37 kB) 
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.v  (PDF, 227 kB) 
Eksamen - søknad om særskilt tilrettelegging (PDF, 178 kB)-
Elevpermisjon fra undervisning, Folldal skole (elektronisk skjema)
Endring av gitt løyve eller godkjenning (bygg)
Etablerertilskudd - Innovasjon Norge

F
Feie og tilsynsgebyr - søknad om fritak
Ferdigattest bygg
Flerbrukshus leie (pdf) - (PDF, 148 kB)  (doc) (DOCX, 36 kB) 
Fratrekk av fravær Folldal skole (PDF, 103 kB)
Fritidskontakt  (PDF, 24 kB)

G
Generelle miljøtiltak i landbruket - RMP
Gjennomføringsplan - bygg
Grøftetilskudd- tilskudd til drenering

H
Helse- og omsorgstjenester (HRO) (PDF, 119 kB)

I
Igangsettingstillatelse
Installasjon ildsted - sjekkliste/melding 
Innmelding av elev på Folldal skole (PDF, 115 kB)

J
Jordleieavtale (info bak om driveplikt) (PDF, 2 MB)

K
Kontrollerklæring med sluttrapport - bygg 
Konsesjon 
Konsesjon - egenerklæring 
Kryssing/nærføring av riks- og eller fylkesveg (PDF, 86 kB)
Kulturformål - søknad om tilskudd (elektronisk skjema) - (Retningslinjer for tildeling)

L
Landbruksdirektoratets skjemasamling
Landbruksveg/skogsveg 
Ledsagerbevis (PDF, 78 kB)

M
Midlertidig brukstillatelse - bygg 
Melding om hogst i vernskog (PDF, 926 kB)
Melding om plassering av enkelt byggetiltak etter ferdigstillelse (elektronisk skjema)
Motorferdsel i utmark (PDF, 27 kB) - (doc (DOC, 73 kB))

N
Nabovarsel
Nabovarsel - kvittering
Nydyrking tilskudd (pdf) (PDF, 11 kB) - (doc) (DOCX, 24 kB)  

O
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling) (elektronisk skjema)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)  (elektronisk skjema)
Opplysninger om tiltakets ytre rammer- bygg 
Overnatting - melding (skole/barnehage/annet objekt)

P
Permisjon fra undervisning, Folldal skole (elektronisk skjema)
Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - hvordan søke?

R
Radioaktivitet - søknad om erstatning for nedfóringskostnader mv.
Referanseprosjekter - bygg (PDF, 39 kB)

S
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1 (elektronisk skjema)
Samsvarserklæring bygg
SFO - Skolefritidsordning 2018/19  (PDF, 125 kB)
Skoleskyss - Hedmark trafikk
Skjenkebevilling - søknad (elektronisk skjema)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende) (elektronisk skjema)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arr. (enkelt, bestemt anledning) (elektronisk skjema)
Skogfondsystemet 
Skogsbilveger - vedlikehold (skogfond) (PDF, 61 kB)
SMIL-midler 
Spredeareal for husdyrgjødsel - leieavtale (PDF, 184 kB)
Startlån og tilskudd fra Husbanken

 

T
Tidligpensjon til jordbrukere 
Tilknytning til vann og avløp (PDF, 31 kB) - (doc (DOC, 74 kB))

V
Vannmåler - meldingsskjema (PDF, 56 kB)
Vigsel - kommunal vielse (PDF, 279 kB)- (doc) (DOC, 47 kB)