Folldal barnehage

Folldal barnehage er en kommunal barnehage og er organisert i avdelinger for barn i alderen 0-6 år. Barnehagen er lokalisert på Krokhaug (tidligere Kirkekretsen skole).

 Folldal barnehage arbeider etter verdiene: TRYGGHET – OMSORG – OPPLEVELSER i vårt daglige arbeid med hvert enkelt barn. Vi ønsker at barna får mange gode opplevelser gjennom barnehagedagen den tiden de er hos oss.

Barnehagens avdelinger og mobilnummer

Styrer Folldal barnehage: Beate T. Bekken, tlf. 474 57 576

SMÅBARNSAVDELING: (1-3 ÅR)

 • Furustua: tlf. 400 27 960

STORBARNSAVDELINGEN: (3-6 ÅR)

 • Bjørkekroken: tlf. 400 27 962
 • Grankvisten: tlf. 400 27 963
Barnehagens satsningsområde

Lek og læring:                                              

Det hender ofte at foreldrene spør barna når de kommer i barnehagen og skal hente «Hva har dere gjort i dag da?» I de aller fleste tilfellene vil både barna og de ansatte svare at de har lekt. Men hva er nå lek for noe da? På neste side står det mye om hva lek inneholder for barna i barnehagen.

Det finnes også mange typer lek: enmannslek, parallell lek, rolle lek, regel-lek for å nevne noe. Leken har og er en spesiell og naturlig del av barnas liv og barndom. Leken har en egenverdi og barn leker fordi det er gøy.

«Barnehagen skal legge fysisk og psykisk til rette for variert lek» (Rammeplanen s. 32, 2011).«Barnehagen skal legge til rette for at barna kan danne vennskap» (Rammeplanen s. 21, 2011).

Når barn leker sammen på avdelingene og på tvers av avdelingene dannes det vennskap. Vennskap er grobunn for barnas trivsel og aktivitet i barnehagen. Gjennom lek erfarer og utprøver barna forskjellige ting. Lek er grunnlaget for både læring og sosial kompetanse. Gjennom leken utvikler barnet seg språklig, motorisk, sosialt og blir et selvstendig individ.

Vi i barnehagen har hatt fokus på lek og voksenrollen i noen år nå. Vi vil fortsette med det, men samtidig utvider vi vårt fokus på språk. Språk brukes daglig og det er mye læring gjennom lek og omvendt. Lek, læring, språk og voksenrollen er vårt hovedfokus dette barnehageåret. Vi jobber daglig med å være tydelige, ansvarsfulle voksne som organiserer og planlegger leken slik at den får godt med rom og tid.

Dette har vært en spennende periode, og vi har vært på  kurs som har omhandlet temaene lek og voksenrollen. Kursene gav oss masse inspirasjon og ideer til å gå i gang med vår egen kompetanse heving.

Mål for leken og læring i barnehagen vår er:

 • Utvikle vennskap – sosialisering og samhandling med andre mennesker.
 • Utvikle empati.
 • Lære å løse konflikter.
 • Utvikle fantasi og kreativitet.
 • Lære turtaking.
 • Utvikle språk.
 • Utvikle motorikk.

Arbeidsmetode:

 • Leken bør og skal være en lystbetont aktivitet som skjer på frivillig basis i barnehagen.
 • Vi i barnehagen skal gi leken både tid og rom. Den skal tilrettelegges slik at den stimulerer til kreativitet inne og ute.
 • Vi voksne skal ha en bevisst rolle i forhold til leken, dvs. være observatører, delta og bidra med nødvendig hjelp når det trengs i å utvikle leken videre.
 • Vi voksne skal være villige til å endre planer underveis med utgangspunkt i barnas uttrykk.
 • Vi voksne må tåle litt kaos i leken av og til.
Barnehagens visjon

Barnehagens verdier – Verdihuset: TRYGGHET – OMSORG – OPPLEVELSER

Det er viktig at vi ansatte har en felles grunnverdi tekning i vårt arbeid med barna. Dette huset viser hvordan vi ønsker og tenker i forhold til barna. Alle hus må ha en grunnmur. I grunnmuren plasserer vi TRYGGHET. Ingen kan trives og utvikle seg uten å være trygge. Er vi trygge har vi en god plattform å stå på.

Når vi er inne i huset, må vi omgås andre – OMSORG- blir et viktig begrep her. Nå handler det om å mestre samspillet med andre mennesker – små og store. Gjennom lek, samspill, glede og noen triste opplevelser, vil vi lære å ta vare på hverandre og vise omsorg.

Når vi har blitt trygge og kjenner at her er det mennesker som bryr seg om hverandre, kan vi klatre opp på taket og ta imot OPPLEVELSER. Opplevelser blir det både inne og ute. Her vil lek, humor og glede, turer, teater, lesing, formingsaktiviteter og lignende komme inn. Men aller mest, håper vi at barna skal oppleve gleden av å være medmenneske og det å være en del av et fellesskap.

Vi vil gjennom hele året arbeide daglig for at hvert enkelt barn får mange gode opplevelser i barnehagen

Forebyggende arbeid mot krenkelse og utestenging ved barnehagehverdagen

Forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen

Barnehagen jobber alltid med sosial kompetanse og vennskap. Det er viktig å knytte vennskapsbånd og samtidig ha toleranse for at vi alle er ulike. Inkludering og ta hensyn er ikke alltid så lett når man er 2 eller 6 år… dette må vi i barnehagen, sammen med dere foreldre jobbe aktivt med.

Barnehagen har et samfunnsmandat og vi plikter å følge opp aktuelle utfordringer som eksempel mobbing. Mange av de som har vært utsatt for mobbing sier at det startet i barnehagen.

Et manifest mot mobbing fra Barne- og Familie departementet oppfordrer til aktiv innsats mot mobbing der barn oppholder seg. Partene har felles visjon om nulltoleranse som grunnlag for arbeidet.

Januar 2021 kom det ny paragraf inn i barnehageloven: Psykososialt barnehagemiljø. Barnehagen skal ha nulltoleranse for krenkelse og utestengelse og arbeide kontinuerlig med forebyggende arbeid. Barnehagen har aktivitetsplikt for å sikre at alle barn har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø ved sin barnehagehverdag.

Forebyggende arbeid mot krenkelse og utestenging ved barnehagehverdagen

Hva er krenkelse og utestenging:

 • Barn opplever gjentatte utestengelse i lek og hverdagssituasjoner over tid.
 • Opplever negative: verbale og nonverbale uttalelser og fysisk utagering over tid.
 • Negative allianser.

Hva gjør vi: Vi har nulltoleranse for mobbing

 • Vi er gode rollemodeller (holdninger, etikk og moral).
 • Vi skal være tilstede i leken og hverdagssituasjoner: observere, støtte og bekrefte god atferd.
 • Smågruppe jobbing (forebyggende og reparerende).

Hvordan håndterer vi alvorlige tilfeller:

 • Snakker med foresatte som er berørt.
 • Personalet lager felles strategi.
 • Snakker med barnet, undre og filosofere sammen rundt bilder og hendelser (samtalebilder).

Hva skal vi gjøre i barnehagen og hva skal foresatte gjøre:

 • Personalet og foresatte skal være gode rollemodeller.
 • Personalet og foresatte skal framsnakke andre.
 • Personalet og foresatte skal ta tak i ting når det oppstår noe.
 • Personalet skal oppmuntre og tilrettelegge for positiv samhandling i barnehagen.
 • Foresatte skal oppmuntre og tilrettelegge for positiv og inkluderende samhandling på fritiden.
Hovedopptak - Ny søknadsfrist 01.03

Hovedopptaket for tildeling av barnehageplass for nye barn er 1. mars. I Folldal barnehages vedtekter (PDF, 149 kB) er det vedtatt at barn beholder den tildelte plassen, den tiden barnet går i barnehagen. Og den tildelte plassen beholdes inntil man søker skriftlig om endring av tildelt barnehageplass. 

Søknadsskjema finner du her, under "Barnehage"

 

Praktisk informasjon

Folldal barnehage bruker appen Visma Flyt barnehage, som er et fint verktøy for både foreldre og ansatte i barnehagen.

Fravær og sykdom

 • Holdes barn hjemme pga. sykdom eller av andre årsaker, ønsker vi å få beskjed om dette.
 • Når barnet er sykt eller allmenntilstanden er nedsatt, må barnet være hjemme.
 • Dersom barnet blir sykt i løpet av dagen, tar vi kontakt med deg/dere for å avtale henting.
 • For å unngå spredning av sykdommer er det viktig ar barnet holdes hjemme til det ikke lengre er smittebærer.
 • Ved oppkast / diarè skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter sist gang det kastet opp/hadde diarè.
 • God håndhygiene er viktig for å forebygge smitte spredning.
 • Hyppig håndvask med såpe og rennende vann.

Ferie

I løpet av barnehageåret skal barnet ha 4 ukers ferie. Disse ukene skal som hovedregel avvikles i skolens sommerferie. Det er mulig å søke om å flytte 1 av disse ukene utenom den ordinære ferieperioden. Søknaden om flytting skal foreligge skriftlig i forkant av ferieavviklingen. Barnehagen holder sommeråpent, også medio juli til medio august under forutsetning av at minst 4 barn bruker tilbudet.

I forbindelse med jule- og påskeferien er barnehagen åpen på vanlige virkedager forutsatt at minst 4 barn benytter seg av tilbudet.

Jule- og nyttårsaften, samt onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen klokken 12.00.

Styrer for barnehagen sørger for at foreldrene i god tid melder fra i hvilken utstrekning de har behov for barnehageplass i forbindelse med høytider.

Dersom ferielapper ikke leveres innenfor fristen, anser barnehagen dette som at foresatte ikke har behov for barnehageplass.

Kuldegrense i barnehagen

Kuldegrense i barnehagen er:

 • 10 grader celsius for småbarn i alderen 0-3 år
 • 15 grader celsius for barn i alderen 3-5 år.
 • Utetiden i barnehagen avhenger av været: sol, vind, snø og regn. Vi bruker hele tiden skjønn når vi går ut for det er mange hensyn å ta. Noen barn er varme av seg og kan være ute lenge, mens andre barn blir fort kalde og vil fort inn.
 • Det hender at vi er uten ½ t. på kalde dager, når solen varmer, mens vi er ute i 5 min. når det er mye vind og snø i luften.
 • Vi ber om forståelse for at vi bruker skjønn og tar individuelle hensyn til alle barna.

Kjøp av ekstra dag i barnehagen

Det er anledning til å kjøpe ekstra dag i barnehagen hvis avdelingen har ledig kapasitet.

Det gis dessverre ikke anledning til å bytte barnehagedager.

Bringe og hente

Dere foreldre bestemmer selv tidspunktet for når dere kommer til barnehagen. Vi ønsker likevel at dere ser på dagsrytmen og tenker over oppmøtetidspunktet, spesielt under tilvenning eller hvis barnet har få dager i barnehagen.

Dette fordi:

 • Det er lettere å komme inn i leiken når den er i oppstart.
 • Barn planlegger ofte under frokost hvem de skal leike med etterpå.
 • Det tar ca. 15-30 minutter før leiken er ordentlig i gang og gruppene faller til ro.
 •  Snakk med personalet om gode tidspunkt hvis dere er i tvil. Gi beskjed hvis barnet kommer for seint.
 • Gode rutiner ved avskjed er viktig for alle barn uansett alder. Det markerer overgangen fra hjem til barnehage og det blir lettere for barna å starte dagen i barnehagen.
 • Skal barnet hentes av andre enn de fast voksne må barnehagen få beskjed om dette.
 • Foreldre har ansvar for barnet ved bringing og henting.
 • Av sikkerhetsmessige grunner må barnet bare går ut på parkeringsområdet når det er sammen med den som henter / bringer.
Planleggingsdager 2023/2024

BARNEHAGENS PLANLEGGINGSDAGER:

 • Torsdag 17. august 2023
 • Fredag 18. august 2023
 • Fredag 24. november 2023
 • Fredag 2. februar 2024
 • Fredag 10. mai 2024
   

Barnehagen er stengt disse dagene.

 

Kontakt

Hanna Beate Bekken
Styrer Folldal barnehage
E-post
Telefon 47 45 75 76

Åpningstider

Man-Fre: 07.00-16.30