Aktuelt fra Folldal skole

Når starter skolen?

Fra skoleåret 2021/22 er det vedtatt en prøveordning med 5-dagers skoleuke for alle klassetrinn, og nye tider for start og slutt på skoledagen: 

 • Mandag: 08:30-14:40
 • Tirsdag: 08:30-14:40
 • Onsdag: 08:30-12:30
 • Torsdag: 08:30-14:40
 • Fredag: 08:30-14:40 
Ulykkesforsikring for elever

Barn i barnehage og elever ved skolen og SFO i Folldal kommune er dekket av ulykkesforsikring gjennom Gjensidige. Les mer om når barna er dekket av forsikringen og hva som dekkes her: Ulykkesforsikring for barn i barnehage og sfo og elever Ulykkesforsikring for barn i barnehage, sfo og elever (PDF, 110 kB)

 

 

Skoleskyss og skysskort

Søknader om skoleskyss sendes/leveres til Folldal skole

Trivselsprogrammet (TL)

Trivselsleder er et program for aktivitet og inkludering i barne- og ungdomsskolen. 

En trivselsleder (TL) er en elev som skal bidra til økt aktivitet i friminuttene ved å sette i gang aktiviteter. TL har et særskilt ansvar for å inkludere elever som går alene. Det velges TL fra hver klasse fra 4. – 10. klasse (antall per klasse kommer an på klassestørrelsen).

Trivselsprogrammets mål er å:

 • gi økt trivsel
 • gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
 • gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
 • bygge vennskap
 • forebygge konflikter og mobbing
 • gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever

Det vil bli gitt informasjon om TL på høstens foreldremøter og det sendes skriftlig informasjon med alle elever hjem. Alle TL-elevene og noen ansatte på skolen skal på lekekurs på Tynset før vi setter i gang med programmet.

 

Sykling til skolen

I henhold til forskrift til opplæringsloven § 12-1, er det foreldrene som avgjør om barna får sykle til skolen eller ikke. Skolene kan imidlertid fortsatt gi anbefalinger om sykling på skoleveien ut ifra trafikksikkerhetshensyn.
Skolen stiller seg bak Trygg Trafikk sine anbefalinger om at barn bør være 10-12 år før de ferdes på sykkel alene i blandet trafikk. Trafikkferdighetene er avhengig av relevant trening og opplæring. Det kan være store individuelle forskjeller mellom barn på samme aldersnivå. Det er viktig å understreke at barn har forskjellige forutsetninger, at trafikkbildet og forholdene for syklister varierer mye, og ikke minst er det av stor betydning hvor mye trening og opplæring barna har fått.

Dette bør elevene kunne før de får sykle alene til skolen:

 • De må kunne mestre sykkelen godt, ha god balanse, kunne gi tegn, se bakover og stanse
 • De må kunne grunnleggende trafikkregler
 • De bør ha gjennomgått sykkelopplæring over tid
 • De må ha trent i trafikken sammen med en voksen

FAU oppfordrer skolen til å fortsette sin trafikkopplæring i form av teori og den praktiske prøven på 4. trinnet. FAU er enig i Trygg Trafikk sine anbefalinger og tror at det beste for barna er at de først etter fullført opplæring på 4. trinnet gis anledning til å sykle til og fra skolen. Sykkelen må være i forskriftsmessig stand og alle skal selvfølgelig bruke hjelm.

Kontakt

Bente Kristoffersen
Rektor
E-post
Telefon 95 21 15 53
Håkon Edvard Nesset
Inspektør
E-post
Telefon 40 43 47 75
Stian Slemmen Tørhaug
Enhetsleder oppvekst
E-post
Telefon 91 61 12 11