Kultur for læring

Skolene i Hedmark er i gang med en stor satsing som heter "Kultur for læring".

Hovedpunktene i satsningen er:

  • De faglige resultater i grunnskolen i Hedmark skal heves og elevene skal forberedes på framtidens samfunns- og arbeidsliv.
  • Lærernes, skolelederes og skoleeieres kompetanse skal økes gjennom kollektiv kompetanseutvikling
  • Ulike kartleggingsresultater og andre data skal brukes aktivt for å forbedre den pedagogiske praksis.

Styrende skolemyndigheter, skoleeiere (kommunene), høyere utdanning og interesseorganisasjoner har et nærmere og mer forpliktende samarbeid.

Status i prosjektet:

15. august deltok alle ansatte ved skolene i Nord-Østerdal på felles fagdag om Kultur for læring. Professor Thomas Nordahl la fram resultater fra første runde med kartleggings-undersøkelser og knyttet Kultur for læring til internasjonal forskning om forbedringsarbeid.

4. oktober gjennomførte vi dette skoleårets første nettverkssamling på Tynset. Lars Myhr foreleste om forventninger og profesjonelle læringsfellesskap. Alle skolene i N-Ø møtte med sine ressursgrupper, PPT og skoleeier var representert. Neste samling er 20. november.

Skolene arbeidet i vår med analyse av egne data og utvikling av tiltak i for kollektiv kompetanseutvikling. Arbeidet er samlet og skal presenteres i en felles katalog i Kultur for læring. Dette viser hvilke områder skolene jobber med, for å legge til rette for et bedre læringsmiljø for elevene våre.

Skolens satsingsområde: