Skoleskyss

Retten til skoleskyss er hjemlet i Opplæringslovas § 7. Der heter det følgende:

"Elevar i 2.-10. klasse som bur meir enn fire kilometer frå skolen har rett til gratis skyss. For elevar i 1. klasse er skyssgrensa to kilometer. Elevar som har særleg farleg skoleveg har rett til gratis skyss utan omsyn til veglengda."

De kommunale retningslinjene for skoleskyss revidert ble sist revidert i 2009 og følgende ble vedtatt i k.sak 42/09:

  • Elever i 1. - 4. klasse med 1 – 4 km skolevei langs RV 27 eller RV 29 gis gratis skoleskyss hele skoleåret fra nærmeste holdeplass.
  • Elever i 5. – 7. klasse med 1 – 4 km skolevei langs RV 27 eller RV 29 gis gratis skoleskyss i mnd. november, desember, januar, februar og mars.
  • Elever i 8. – 10.klasse innvilges skoleskyss kun etter gjeldende lovverk, det vil si over 4 km skolevei.

I saker som omhandler elever som kommer inn under pkt 1 og 2 skal det fattes enkeltvedtak etter individuell behandling ut ifra de kommunale retningslinjene.

I tillegg til dette gjelder særskilte regler for elever som skader seg slik at de blir avhengig av skyss til skolen. Elever som bor hos foreldre hvor det er delt omsorg, må søke særskilt om skyss fra begge foreldre. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen.

Ved skoledagens slutt står bussene oppstilt på nordsiden av flerbrukshuset. De yngste elevene blir fulgt opp til bussene av lærerne.

Elevene har elektroniske skysskort. Disse kortene må elevene ta godt vare på, de skal ha det samme kortet i flere år. Kortet gjelder mellom hjem og skole og gir rett til 2 reiser pr dag etter skoleruta. Kortet vil gi Innlandstrafikk nødvendig informasjon om hvor mange som reiser med den enkelte buss, og om det er sitteplass til alle. Info om gebyr på skysskort (PDF, 99 kB)

Skolen skal varsle Trønderbilene på forhånd når elever blir bedt om å ta med sykler til skolen. Elevene får med rekvisisjon som leveres sjåføren.

Informasjon om skoleskyss finnes på websidene til Innlandstrafikk: www.innlandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole

Kontakt

Håkon Edvard Nesset
Inspektør
E-post
Telefon 404 34 775