Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Jfr. valglovens §9-2 (2) skal det i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 avholdes valg i Folldal kommune søndag 10. september i tillegg til mandag 11. september 2023.

Her får du informasjon om årets valg:

Stemmerett og manntall

Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2023
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. For å kunne stemme må du stå innført i manntallet.

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Slik sjekker du om du er manntallsført

Du kan kontakte den kommunen du sist var registrert i. Alle kommuner i Norge er pålagt å legge ut et såkalt utleggingsmanntall. Utleggingsmanntall er et manntall som gjøres offentlig tilgjengelig og hvor du som velger har mulighet til å kontrollere egne opplysninger, og eventuelt sende inn klage dersom det er feil i manntallet. Tolga kommune legger ut manntallet til ettersyn i innbyggertorget.

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Du søker ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger.

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen kl. 17.00 dagen etter valgdagen (12. september) for å kunne bli innvilget.

Så snart det lar seg gjøre etter 30. juni, blir manntallet lagt ut til offentlig ettersyn ved kommunens servicekontor samt på biblioteket. Der kan du ta kontakt og undersøke om du står i manntallet. 

Forhåndsstemming og tidligstemming

Ordinær forhåndsstemmegiving starter 10. august og avsluttes 8. september. I denne perioden kan forhåndsstemme avgis på kommunens servicekontor alle hverdager mellom kl 09.00-14.30. Dersom du stemmer i annen kommune enn der du er folkeregistrert, er du selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide. Har du forhåndsstemt, kan du ikke stemme på nytt på valgdagen. Du kan heller ikke forhåndsstemme flere ganger. Ta med godkjent legitimasjon og valgkort.

Tidligstemming
Dersom du vet at du ikke får mulighet til å stemme i dette tidsrommet, og heller ikke på valgdagen, kan du fra mandag 3. juli til 9. august henvende deg til kommunen og avtale tid og sted for å avgi stemme, såkalt tidligstemme. Ta med valgkort og godkjent legitimasjon.

Har du spørsmål, se også www.valg.no 

 

Valgkort - digitalt eller på papir

Rett før forhåndsstemmegivningen starter den 10. august sendes det ut valgkort til alle stemmeberettigede. De aller fleste kommer til å få valgkortet i sin digitale postkasse (såkalt digitalt valgkort).

Disse får valgkortet på papir
Enkelte kommer fremdeles til å få valgkortet tilsendt på papir. Dette gjelder personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene. De kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også mye nyttig informasjon som er lurt å lese før du går og stemmer. Blant annet står det hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen.

Se hvordan det digitalt valgkortet blir seende ut

Du må ikke ta med valgkortet når du stemmer, men dersom du viser det frem på mobilen når du skal avlegge stemmen din, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Husk legitimasjon når du skal stemme

Selv om valgkortet er en bekreftelse på din stemmerett, fungerer det ikke som legitimasjon. Husk derfor at det eneste du må ta med deg når du skal stemme, er legitimasjon med fullt navn, fødselsdato og bilde. 

Legitimasjon

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Dersom du er ukjent for stemmemottakeren i valglokalet, må du legitimere deg. Dette er fordi det skal være mulig å kontrollere at du er den du utgir deg for å være. Dersom det ikke er mulig å bekrefte dette, får du heller ikke avgitt din stemme. Andre personer i valglokalet kan heller ikke gå god for din identitet.

Hva er godkjent som legitimasjon?

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort, ID-kort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Stadig flere bankkort produseres i dag uten bilde. For at legitimasjonen skal anses som gyldig, må det være et bilde trykket på. Stemmemottaker skal imidlertid utvise skjønn ved vurdering av velgers legitimasjon. Så lenge legitimasjonen viser at velgeren er den vedkommende utgir seg for å være, anses det som godt nok. Dette gjelder også selv om legitimasjon eventuelt har gått ut på dato.

Unntak på institusjoner

Det finnes kun én unntaksbestemmelse når det gjelder fremvisning av legitimasjon, og dette er for velgere som oppholder seg på institusjoner som helse- og omsorgsinstitusjoner og fengsler. Her er det ikke et absolutt krav at velgeren må identifisere seg, fordi det kan være tilfeller hvor velger ikke har legitimasjonspapirer tilgjengelig. I slike tilfeller kan en ansatt ved institusjonen gå god for velgerens identitet. Det er da et vilkår at den ansatte kan legitimere seg.

Aktuelle nettsider
Foto/illustrasjon: Fotograf Tore Fjeld

Kontakt

Åse Nøkleby Brendryen
Enhetsleder service og kultur
E-post
Telefon 47 97 90 21
Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77