Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

Jfr. valglovens §9-2 (2) skal det i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2023 avholdes valg i Folldal kommune (på Folldal Flerbrukshus)

 • søndag 10. september (kl 13:00-16:00) 
 • mandag 11. september 2023 (kl 09:00-18:00.

Valgstyrets møtebok - kommunestyrevalget 2023 (PDF, 786 kB)


Her får du informasjon om årets valg:

Forhåndsstemme og tidligstemme

Her kan du forhåndsstemme

Kommunehuset i Folldal, Gruvvegen 7: Mandag - fredag, kl 09:00-14:30.

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du stemme i valglokaler over hele landet. Dersom du stemmer i annen kommune enn der du er folkeregistrert, er du selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen din når fram til hjemkommunen din i tide. 

Husk å ta med legitimasjon når du skal stemme.

Valgkort

I år får du digitalt valgkort. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det sparer deg for tid dersom du har valgkortet tilgjengelig når du skal stemme. Valgkortet er en bekreftelse på at du har stemmerett, men gjelder ikke som legitimasjon. Personer som ikke er 

Har du spørsmål, se også www.valg.no 

Tidligstemme

Fra mandag 3. juli til og med onsdag 9. august kan du tidligstemme i hvilken som helst kommune dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Ordningen er ment for de som ikke har anledning til å stemme innenfor forhåndsstemmeperioden 10. august - 8. september, eller på valgdagen 10. -11. september.

Ønsker du å tidligstemme i Folldal kommune, må du ta kontakt med servicekontoret på e-post: postmottak@folldal.kommune.no eller telefon 62491000 og avtale tid. Servicekontoret har åpent på hverdager mellom klokken 09:00 - 14:30. Telefonen er kun betjent i åpningstiden.

Du trenger ikke valgkort, men husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme. 
Klikk her for mer informasjon om legitimasjon (valg.no)

Stemmerett og manntall

Du har stemmerett dersom du er:

For å stemme må du ha stemmerett og stå i manntallet i en kommune. 

Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023?

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, som er eller har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge.
 • Statsborgere i Danmark, Finland, Island eller Sverige som har fylt 18 år innen utgangen av 2023, og er registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni 2023.
 • Personer som ikke er norske statsborgere, men som har fylt 18 år innen utgangen av 2023 og har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen.

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.

Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over hvem som har stemmerett i en kommune.  
For å kunne stemme ved høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg må du stå i manntallet. 

Velgere bosatt i Norge føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt pr. 30. juni i valgåret.

Flytter du til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra selv om du melder flytting.

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune, men skal du stemme på valgdagen må du gjøre det i et valglokale i kommunen du er manntallsført i. 

Bor du i utlandet?

Er du bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke din siste bostedskommune om å bli ført inn i manntallet. Dersom du ikke noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge, skal du søke til Oslo kommune.

Vil du sjekke om du står i manntallet?

Alle kommuner i Norge er pålagt å gjøre manntallet offentlig tilgjengelig slik at du kan kontrollere egne opplysninger og sende inn klage dersom det er feil i manntallet. 

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn cirka 10. juli og skal ligge ute til og med valgdagen. Vi kunngjør tid og sted for utleggingen senere. 

Slik søker du om å bli innført i manntallet

Du søker ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks. Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres i et vanlig brev eller ved å fylle ut skjema for søknad om innføring i manntallet. 

Klikk her for skjema for søknad om innføring i manntallet

Dette kan du gjøre samtidig som du avgir din stemme. Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. 

Søknaden skal sendes til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 12. september klokken 17:00 for å kunne bli innvilget. 

Klikk her for mer informasjon om stemmerett og manntall (valg.no)

Valgstyret

Valgstyret er oppnevnt av kommunestyret og har ansvar for gjennomføringen av valget i kommunen.

Valgstyre i Folldal kommune er medlemmene i formannskapet;

 • Kristin Langtjernet (leder)
 • Egil Eide (nestleder)
 • Bjørn Kenny Skomakerstuen
 • Martin Grimsbu
 • Bente Fossum
 • Bård Kjønsberg
 • Ronny Bekken Larsen

Mange av valgstyrets oppgaver blir gjerne delegert til valgansvarlig i kommunen.
Valgansvarlige/kontaktpersoner i Folldal kommune:

Stemme hjemme

Stemmeberettigede som på grunn av sykdom, uførhet eller annen årsak ikke kan avgi stemme der det avholdes forhånds-stemmegivning, kan be om å få avgi forhåndsstemme hjemme. Dette kalles ambulerende stemmegivning. Siste frist for å be om ambulerende stemmegivning er 5. september.  Det er tilstrekkelig med muntlig henvendelse, ring oss på tlf. 62 49 10 00 eller send en e-post til postmottak@folldal.kommune.no

Valgkort - digitalt eller på papir

Rett før forhåndsstemmegivningen starter den 10. august sendes det ut valgkort til alle stemmeberettigede. De aller fleste kommer til å få valgkortet i sin digitale postkasse (såkalt digitalt valgkort).

Disse får valgkortet på papir
Enkelte kommer fremdeles til å få valgkortet tilsendt på papir. Dette gjelder personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret, eller som ikke har oppdatert eller bekreftet kontaktinformasjonen sin i registeret de siste 18 månedene. De kommer til å få valgkortet tilsendt på papir.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også mye nyttig informasjon som er lurt å lese før du går og stemmer. Blant annet står det hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen.

Se hvordan det digitalt valgkortet blir seende ut

Du må ikke ta med valgkortet når du stemmer, men dersom du viser det frem på mobilen når du skal avlegge stemmen din, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Husk legitimasjon når du skal stemme

Selv om valgkortet er en bekreftelse på din stemmerett, fungerer det ikke som legitimasjon. Husk derfor at det eneste du må ta med deg når du skal stemme, er legitimasjon med fullt navn, fødselsdato og bilde. 

Legitimasjon

Legitimasjon

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.

Dersom du er ukjent for stemmemottakeren i valglokalet, må du legitimere deg. Dette er fordi det skal være mulig å kontrollere at du er den du utgir deg for å være. Dersom det ikke er mulig å bekrefte dette, får du heller ikke avgitt din stemme. Andre personer i valglokalet kan heller ikke gå god for din identitet.

Hva er godkjent som legitimasjon?

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort, ID-kort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Stadig flere bankkort produseres i dag uten bilde. For at legitimasjonen skal anses som gyldig, må det være et bilde trykket på. Stemmemottaker skal imidlertid utvise skjønn ved vurdering av velgers legitimasjon. Så lenge legitimasjonen viser at velgeren er den vedkommende utgir seg for å være, anses det som godt nok. Dette gjelder også selv om legitimasjon eventuelt har gått ut på dato.

Unntak på institusjoner

Det finnes kun én unntaksbestemmelse når det gjelder fremvisning av legitimasjon, og dette er for velgere som oppholder seg på institusjoner som helse- og omsorgsinstitusjoner og fengsler. Her er det ikke et absolutt krav at velgeren må identifisere seg, fordi det kan være tilfeller hvor velger ikke har legitimasjonspapirer tilgjengelig. I slike tilfeller kan en ansatt ved institusjonen gå god for velgerens identitet. Det er da et vilkår at den ansatte kan legitimere seg.

Aktuelle nettsider
Stemme fra utlandet

Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet kan forhåndsstemme på norske ambassader og andre utenriksstasjoner eller hos andre oppnevnte stemmemottakere fra 1. juli 2023. 

Hvor kan jeg stemme i utlandet?

Du kan forhåndsstemme på de fleste norske ambassader, generalkonsulater og konsulater - og hos andre oppnevnte stemmemottakere. 

Kan du ikke oppsøke stemmemottaker?

Dersom du er i utlandet, men ikke har mulighet til å oppsøke en stemmemottaker kan du brevstemme.

Klikk her for mer informasjon om brevstemme (valg.no)

Når er fristen for å stemme i utlandet?

Siste dag for å forhåndsstemme i utlandet er 1. september, men du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest klokken 17:00 dagen etter valgdagen 11. september.
Husk derfor å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang. 

Velgere bosatt i utlandet mottar ikke valgkort, men husk legitimasjon. 

Klikk her for mer informasjon om innføring i manntallet (valg.no)

Foto/illustrasjon: Fotograf Tore Fjeld

Kontakt

Åse Nøkleby Brendryen
Enhetsleder service og kultur
E-post
Telefon 47 97 90 21
Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 48 84 15 77
Mobil 48 84 15 77