For ansatte

På denne siden vil du finne informasjon, skjema og lenker som kan være relevante for deg som ansatt.

For ansatte

NYHETER TIL ANSATTE

Innebandy

 

Alle ansatte inviteres med til å spille innebandy, torsdager, kl. 19.00, i Folldal barnehages gymsal. Oppstart 23.01.

Velkommen til en morsom og sosial treningsøkt!

 

--------------------------------

Telefoni – last ned ny app

Phonero har gjort endringer i appen og flyttet følgende funksjoner til sin nye app; "ditt Phonero" - søk opp i App Store.

 • Dashboard
 • Pin/puk-kode
 • Forbruk
 • Kjøp av ekstra datapakker

For fortsatt å ha tilgang til disse funksjonene, må du laste ned appen og opprette ny bruker.
NB! Vanlig telefoni, bedriftskatalogen etc ligger fortsatt i appen "Phonero".

--------------------------------

Nytt om avfallssortering ved kommunale bygg - nov. 19  

--------------------------------

Ansattsvømming

Mandag 07.00-08.30
Torsdag 16.00-17.30
Lørdag 10.00-11.30

For at det skal kunne utføres nødvendig renhold av bassengområdet og garderober bes alle om å overholde oppsatte tider.

Rutine for henting av nøkkel etc: Svømming for ansatte (tjenestebeskrivelse) (PDF, 140 kB)

------------------------------

Rutine ved opphør av arbeidsforhold grunnet alder

Rådmannen har utarbeidet ny rutine. Les mer under fanen Reglement, rutiner og planer - Tilsettingsforhold.

------------------------------------

Microsoft Office-lisens til ansatte

Alle ansatte i Folldal kommune som har en e-postadresse som slutter på @folldal.kommune.no har rett til å laste ned en versjon av Microsoft Office 2019 eller Office 365 til hjemme-PC. Ler mer info på FARTT-siden.

---------------------------------------

Lenke til arbeidsgivers forsikringer

Lenke til KLPs nettsider som viser hvordan du og dine kolleger er forsikret gjennom arbeidsgiver.

Slik bruker siden: 
Fyll inn data for ulike livssituasjoner, så ser du hvordan summene endrer seg.
Scroll deg nedover for å se hvordan du og dine nærmeste er ivaretatt ved:

 • yrkes- og ulykkesskade
 • gruppeliv (dødsfall)

Siden er tilpasset visning både på pc-skjerm, nettbrett og mobiltelefon.

Arbeidsmiljøutvalg

Det skal finnes et arbeidsmiljøutvalg (AMU) i alle virksomheter med minst 50 ansatte. Det skal også finnes AMU i virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av partene i virksomheten krever det.

Utvalget skal bestå av like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Verneombudet (eller hovedverneombudet der det finnes flere enn ett verneombud) skal være medlem av AMU.

Dersom virksomheten har knyttet til seg verne- og helsepersonale i form av en bedriftshelsetjeneste (BHT), skal disse være representert i AMU. Deres rolle skal være rådgivende, og de har ikke stemmerett i utvalget.

AMU skal delta i arbeidet for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. De skal blant annet behandle:

 • spørsmål om vernetjenesten og BHT.
 • spørsmål om opplæring og instruksjon innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).
 • planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.
 • internkontrollsystemet.
 • arbeidstidsordninger.

De skal også gå gjennom rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og nestenulykker for å avdekke årsakene bak og påse at arbeidsgiver iverksetter tiltak for å forhindre nye tilfeller.

Arbeidsmiljøutvalget i Folldal kommune:

Medlem: Rolle: Personlig vara:
Heidi Svendsen Hovedverneombud, leder Solvor Skjæret
Ronny Bekken-Larsen Tillitsvalgt Tone Solly
Sølvi Nordeng Tillitsvalgt Solvår B. Lilleeng
Torill Tjeldnes Arbeidsgiver Gro Eli S. Slemmen
Eva Tørhaug Arbeidsgiver Else Laila Tuveng
Ole Håkon Flatøy Arbeidsgiver Marita Raanes

 

Autorisasjon IKT

Autorisasjonsrutine for tilgang til IKT-systemer i FARTT   

For å følge de krav som stilles, skal tilganger som er gitt til dataprogram på felles serverplattform i FARTT, være dokumentert på et eget autorisasjonsskjema. Dette skjemaet skal være signert av leder for enheten før tilgang blir gitt.

Leder for enheten er ansvarlig for utfylling av skjemaet, mens IKT ansvarlig foretar den praktiske autorisasjonen.

Autorisasjonsskjemaet skal også inneholde informasjon om den ansatte, som igjen kan legges ut under kontaktdata på internett. Det er derfor viktig at alle felt under kontaktdata, så langt som mulig blir fylt ut. Arbeidsfelt er et søkefelt under kontaktdata som skal gjøre det lettere for publikum å finne riktig person å henvende seg til. Det er derfor viktig at alle søkeord som er aktuelle for den enkelte ansatte, så langt som mulig, spesifiseres.

Husk at ved endringer og sletting av autorisasjon skal samme skjema benyttes!  

Hvilken grad av tilgang den enkelte skal ha i de forskjellige fagsystemene, vil fortsatt bli styrt av superbrukerne i den enkelte kommune.

Prosessen for autorisasjon av den enkelte blir: 

 • Leder for enheten åpner autorisasjonsskjemaet fra Infosider FARTT eller Compilo
 • Leder legger inn opplysninger om den ansatte under kontaktdata, og fyller ut aktuelle felter for autorisasjon, flytting mellom felter skjer ved hjelp av mus eller tabulator
 • Leder legger inn dato og signerer elektronisk nederst på skjemaet og lagrer dette midlertidig. 
 • Lagret dokument (autorisasjonsskjema) sendes som vedlegg med epost til IKT ansvarlig i kommunen
 • IKT ansvarlig fyller ut ev tilleggsopplysninger, utfører autorisasjon og signerer elektronisk
 • IKT ansvarlig skanner skjemaet og lagrer det slik at originalskjemaet med gitt autorisasjon er tilgjengelig på området: V:\IKT sikkerhet\Autorisasjoner,  fordelt på kommuner og tjenesteområder 
 • IKT ansvarlig varsler leder når autorisasjon er utført

Endring eller sletting av autorisasjon  

 • Ved endring eller sletting av autorisasjon, gjentas pkt over, leder krysser av for endring/sletting.
Ferie første arbeidsår

Regler for feriefritid og feriepenger første arbeidsår

 

 1. Feriens lengde og feriepenger for nytilsatte 

Ferieloven inneholder bestemmelser om at arbeidstaker har krav på feriefritid uavhengig av opptjeningstid. Dette innebærer at alle som tiltrer ny stilling i ferieåret i utgangspunktet har krav på noe feriefritid:

 • Arbeidstaker som begynner i ny jobb senest 30. september har rett til full ferietid i det ferieåret, dvs 25 dager (30 for dem over 60 år)
 • De som begynner i ny jobb etter 30. september har rett til ferie i 6 dager

Det er viktig å være klar over at feriefritid og feriepenger er to forskjellige ting: Vi opptjener aldri feriefritid, kun feriepenger.

Feriepengene tjenes opp året i forveien, og utbetales vanligvis ved sluttoppgjør når man bytter stilling. Den som begynner i ny jobb har ikke rett til feriepenger fra den nye arbeidsgiveren samme året.

Ferielovens regler for uttak av ferie er slik:

 • Hovedregelen er at alle arbeidstakere må ta ut ferien
 • Unntak gjelder dersom arbeidstaker ikke har opptjent fulle feriepenger

De tilfellene som først og fremst er aktuelle mht manglende opptjening av feriepenger, er når arbeidstaker

 • Kommer rett fra skolebenken eller førstegangstjeneste/siviltjeneste
 • Ikke har vært i arbeid hele det foregående år (opptjeningsåret)
 • Har fått økt sin stillingsbrøk eller fått vesentlig høyere lønn 
 • Har hatt permisjon uten lønn

Dette håndteres slik:

Ansatt som begynner før juni:

 • All feriepengeberegningen gjøres i juni måned
 • Dersom nyansatt uten full ferieopptjening ikke skal avvikle 25 feriedager, må hun/han gi beskjed om dette til sin leder i god tid før juni
 • Lønningskontoret sørger for å godskrive arbeidstaker det antall feriedager som ikke skal avvikles

Ansatt som begynner etter juni - for eksempel 1. august:

 • Det blir ikke foretatt noen feriepengeberegning
 • Dersom den ansatte skal ha feriedager må hun/han gi beskjed om dette til sin leder
 • Lønningskontoret sørger for trekk i lønn for det antall feriedager som skal avvikles

2. Full lønn i ferien første yrkesår for undervisningspersonalet

Fra 2007 får undervisningspersonalet feriepengeberegning i juni på lik linje med alle andre, og vanlig lønn i juni. De sentrale parter har bestemt at den lovbestemte ferie for undervisningspersonale (4 uker + 1 dag) avvikles sammenhengende i juli. Den avtalefestede ferie (4 dager) anses som avviklet i de deler av året der det ikke er arbeidsplikt.

De sentrale parter har også bestemt at undervisningspersonalet skal ha full lønn i ferietiden i sitt første yrkesår. Med første yrkesår menes 1. gangs tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk utdanning.

Kriteriene for å få full lønn er at 

 • Samlet opptjening av feriepenger (også hos annen arbeidsgiver) må være mindre enn full lønn 
 • Ansettelsen må gjelde for minst et år 
 • Både faglig og pedagogisk utdanning må være fullført.

I tillegg gjelder bestemmelsen dem som er tilsatt på vilkår iht Forskrift til Opplæringsloven § 14.5 (Tilsetjing på vilkår).

Dette håndteres slik: 

Feriepengene beregnes slik:

 • 12 % av feriepengegrunnlaget pr 31.12. i opptjeningsåret (foregående år) for dem under 60 år og 14,3 % for dem over 60 år
 • Tilsvarende beregning gjøres med tall fra lønns-/trekkoppgaven fra forrige arbeidsgiver.

Summen av disse to beløpene sammenlignes med vanlig månedslønn:

 • Er samlet beløp høyere enn vanlig månedslønn, blir det ingen utbetaling
 • Er samlet beløp lavere enn vanlig månedslønn, vil skolen i samarbeid med personal og lønn sørge for riktig utbetaling.
Ferie og permisjoner

Bestemmelser om ferie og ulike permisjon er i hovedsak rettigheter alle ansatte har gjennom sentralt fastsatte lover og tariffavtaler.

I tillegg har kommunen eget permisjonsreglement med bestemmelser på enkelte områder.

Ferie 

I tillegg til de generelle bestemmelsene i Ferieloven, har Hovedtariffavtalen (Fellesbestemmelsenes § 7) bestemmelser om

 • Ferieavvikling for undervisningspersonalet
 • Feriepengeoppgjør i juni for hele ferieåret
 • Avtalefestet ferie

Permisjoner  

Noen sentrale prinsipper i kommunens permisjonsreglement: (PDF, 101 kB)

Permisjonsreglement gjelder for ansatte i Folldal kommune. Punkt 6 er et vedlegg og ikke å regne med til reglementet. Vedlegget kan endres i takt med lover og tariffavtaler uten noen behandling.

Vedtak vedrørende permisjoner er ikke enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og det er derfor ikke anke- eller klagerett på vedtak i permisjonssaker etter dette reglement. Avgjørelser i saker om utdanningspermisjon kan klages inn for tvistenemnd.

Når permisjon ikke reguleres som en rett etter lover og avtaler, skal arbeidsgiver tillegge hensynet til tjenesten størst vekt.

Permisjonssøknad skal skrives på eget skjema, med evt. nødvendig vedlegg, og leveres nærmeste overordna så tidlig som mulig. Det vil si for kortere permisjoner som hovedregel senest en uke før. Ved planlagte lengre fravær er fristen tre måneder.
 

Pensjon og medlemsfordeler i KLP

Med pensjonsordning i KLP får du flere gode medlemsfordeler. Alle som meldes inn i pensjonsordningen får et forsikringsbevis tilsendt i posten, og dette er bekreftelsen på at du er medlem i KLP.  

Slik søker du pensjon hos KLP: 
Du søker selv om pensjon fra KLP ved å logge deg inn på Min Side. Når du har logget inn velger du "søk pensjon" og hvilken type pensjon du ønsker. Mer om de ulike prosessene og hva du må ha klart før du søker finner du på denne siden

Sjekk hva DU får i pensjon: 
På Min Side kan du se din pensjonsopptjening og prøve vår pensjonskalkulator for å beregne din fremtidige pensjon. På Min Side får du også tilgang til nettbank, private forsikringer og fond.

Skadeforsikring: 
Spesielt gode priser på forsikring av bil, hus, reise m.m.

Banktjenester: 
Blant markedets beste rente, både på spare- og brukskonto fra første krone.

Fondsparing: 
Markedets rimeligste kombinasjonsfond.

Sjekk alle medlemsfordelene dine og hvordan du kan spare penger.

Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på dine medlemsfordeler og få nyttige råd og tips fra KLP, kan du melde deg på nyhetsbrev fra KLP-konsernet.

Innkjøp og anskaffelser

Folldal kommune er bundet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og har en rekke avtaler med ulike firmaer når vi skal gå til innkjøp av noe.

Firmaet Abakus i Engerdal er vår bistand på anbud og anskaffelser.

Kai Enget er kommunens kontaktperson som har overordnet ansvar for innkjøp og avtaler. Hvert ansvarsområde har også en brukerrepresentant i kommunen.

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Ny lov og forskrift for offentlige anskaffelser ble gjort gjeldende fra 1. januar 2007. Dette medførte blant annet like prosedyrer for statlige og kommunale anskaffelser. Videre inneholder forkriftene en klar presisering om at alle  anskaffelser over kr 500.000.- skal lyses ut på DOFFIN.

 

Ny avtale for innkjøp av kontormøbler, inventar og utstyr

Ny innkjøpsavtale for kjøp av kontormøbler, inventar og utstyr er inngått med Lindbak.

Kontaktperson i avtaleperioden:

Simon Morseth,  salgsdirektør –interiør
Mobil: 934 57 795 
Mail: simon.morseth@lindbak.no
WEB: www.lindbak.no

 

Kontakt

Gro Eli Svendsen Slemmen
Personalkonsulent
E-post
Telefon 404 47 472
Mobil 404 47 472