For ansatte

På denne siden vil du finne informasjon, skjema og lenker som kan være relevante for deg som ansatt.

Interne utlysninger

INTERN UTLYSNING
Gjøres kjent ved oppslag på kommunale bygg, og kommunens intranett.
• Kan gjøres ved midlertidige tilsettinger på inntil 1 år. Tillitsvalgt(e) skal være enig i at stillingen lyses ut internt.
• Kan gjøres for undervisningsstillinger som er ledig for et kortere tidsrom enn 6 mnd., jfr. opplæringsl. § 10-4.
• Skal gjøres dersom det antas at det finnes kvalifiserte deltidstilsatte internt i kommunen som ønsker utvidelse av sin stilling, jfr. HTA 2.3.
Vurderes i samarbeid med tillitsvalgte.
Som interne søkere regnes alle fast ansatte. Midlertidig ansatte som har hatt et arbeidsforhold i kommunen de siste 6 månedene før utlysningstidspunktet kan også søke.

Interne utlysninger finner du her:
Folldal kommune - Våre ledige stillinger (easycruit.com)

Nettvett

Nettvett.no er et nettsted hvor man finner informasjon, råd og veiledninger om sikrere bruk av Internett. Informasjonen er rettet både mot enkeltpersoner fra barn til voksne, forbrukere og små og mellomstore bedrifter.

NYHETER TIL ANSATTE

Hovedverneombud

Anette Streitlien tok 01.01.2022 over som hovedverneombud i kommunen. Hun er til daglig å finne som servicekonsulent i kommunens servicekontor. 

--------------------------------

Overføring av ferie

Dersom noen har en særskilt grunn til å ikke avvikle full ferie i ferieåret, må det gjøres en avtale om overføring av ferie til nytt ferieår. Inntil 12 virkedager (2 uker) + avtalefestet ferie kan avtales overført. Kriterier som kan gi grunnlag for overføring av ferie; sykdom, planlagte lange feriereiser, flytting/husbygging, spesielle arr., eller andre særskilte grunner. Det vises til ferielovens § 7, 3. ledd og HTA kap. 1 § 7.

Ved overføring av ferie med inntil 10 dager, skal vi ikke lengre bruke papirskjema. Ønske om overføring av ferie legges inn i Enterprise, slik som vi gjør når vi legger inn ferie.

Gå til Meg selv -> personalskjema. Der trykker du på Ny og velger Vedlikehold feriesaldo.

Ønske om overføring av ferie må begrunnes i notatfeltet før det sendes.

Det elektroniske skjemaet sendes automatisk til din leder. Dersom du har haket av for det vil du få en e-postvarsling når saksgangen er ferdig. 

Ansatte som jobber turnus skal fremdeles benytte seg av papirskjema, som leveres til nærmeste leder. 

--------------------------------

Endrede tilganger på FARTT

Enkelte ansatte har fått endret sin FARTT-tilgang. Her er en bruksanvisning for bruk av FARTT uten skrivebord "normal bruker": Bruksanvisning FARTT uten Skrivebord (PDF, 280 kB)

--------------------------------

Telefoni – last ned ny app

Phonero har gjort endringer i appen og flyttet følgende funksjoner til sin nye app; "ditt Phonero" - søk opp i App Store.

 • Dashboard
 • Pin/puk-kode
 • Forbruk
 • Kjøp av ekstra datapakker

For fortsatt å ha tilgang til disse funksjonene, må du laste ned appen og opprette ny bruker.
NB! Vanlig telefoni, bedriftskatalogen etc ligger fortsatt i appen "Phonero".

--------------------------------

Nytt om avfallssortering ved kommunale bygg - nov. 19  

------------------------------

Rutine ved opphør av arbeidsforhold grunnet alder

Rådmannen har utarbeidet ny rutine. Les mer under fanen Reglement, rutiner og planer - Tilsettingsforhold.

------------------------------------

Microsoft Office-lisens til ansatte

Alle ansatte i Folldal kommune som har en e-postadresse som slutter på @folldal.kommune.no har rett til å laste ned en versjon av Microsoft Office 2019 eller Office 365 til hjemme-PC. Ler mer info på FARTT-siden.

---------------------------------------

Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Bedriftshelsetjeneste AS er Folldal kommunes leverandør av bedriftshelsetjenester, og både medarbeider og arbeidsgiver kan kontakte dem.

Hovedarbeidsområde er å bistå bedrifter med forebyggende helsearbeid basert på kartlagte risikoforhold, forebygging av yrkesskader og sykdommer, andre uheldige fysiske og psykiske påkjenninger, samt medvirke til å fremme helse og trivsel blant de ansatte i bedriften.
Mandatet til BHT er hjemlet i arbeidsmiljølovens § 3-3 og med tilhørende forskrifter.

Bedriftshelsetjenesten kan bistå innenfor følgende hovedområder:

 • systematisk HMS arbeid
 • sykefravær
 • arbeidshelse
 • ergonomi
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • fysisk, biologisk og kjemisk arbeidsmiljø
 • rus og avhengighet
 • krisehåndtering
 • kurs

Nettsted: www.bht.no

Nytt om FARTT (IKT Fjellregionen IKS) og brukerstøtte

Vår IT-konsulent Ola Kroken er nå ansatt 100% i FARTT fra 01.01.2021, men vil fortsatt ha kontordager i Folldal. 

For support og andre IKT-tjenester ber vi om at dere henvender dere til brukerstøtte, som nå heter FARTT- service.
Les mer om dette her: FARTT-Service - IKT Fjellregionen

Arbeidsgivers forsikringer

Fra og med 01.07.2021 har kommunen forsikringer for ansatte i Gjensidige.

Her finner du oversikt over hvordan du som ansatt er forsikret gjennom arbeidsgiver.

Forsikringsbevis for ansatte er tilgjengelig i Compilo. 

 

Arbeidsmiljøutvalg

Det skal finnes et arbeidsmiljøutvalg (AMU) i alle virksomheter med minst 50 ansatte. Det skal også finnes AMU i virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av partene i virksomheten krever det.

Utvalget skal bestå av like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Verneombudet (eller hovedverneombudet der det finnes flere enn ett verneombud) skal være medlem av AMU.

Dersom virksomheten har knyttet til seg verne- og helsepersonale i form av en bedriftshelsetjeneste (BHT), skal disse være representert i AMU. Deres rolle skal være rådgivende, og de har ikke stemmerett i utvalget.

AMU skal delta i arbeidet for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. De skal blant annet behandle:

 • spørsmål om vernetjenesten og BHT.
 • spørsmål om opplæring og instruksjon innen helse, miljø og sikkerhet (HMS).
 • planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet.
 • internkontrollsystemet.
 • arbeidstidsordninger.

De skal også gå gjennom rapporter om yrkessykdommer, arbeidsulykker og nestenulykker for å avdekke årsakene bak og påse at arbeidsgiver iverksetter tiltak for å forhindre nye tilfeller.

Arbeidsmiljøutvalget i Folldal kommune:

Medlem: Rolle: Personlig vara:
Anette Streitlien Hovedverneombud, leder Gunn Hilde Voll
Ronny Bekken-Larsen Tillitsvalgt Tone Solly
Sølvi Nordeng Tillitsvalgt Jorid Bårdseng
Torill Tjeldnes Arbeidsgiver Gro Eli S. Slemmen
Kari Stina Hjerkinn Rabbum Arbeidsgiver Stian Tørhaug
Ole Håkon Flatøy Arbeidsgiver Marita Raanes

 

Autorisasjon IKT

Autorisasjonsrutine for tilgang til IKT-systemer i FARTT   

For å følge de krav som stilles, skal tilganger som er gitt til dataprogram på felles serverplattform i FARTT, være dokumentert på et eget autorisasjonsskjema. Dette skjemaet skal være signert av leder for enheten før tilgang blir gitt.

Leder for enheten er ansvarlig for utfylling av skjemaet, mens IKT ansvarlig foretar den praktiske autorisasjonen.

Autorisasjonsskjemaet skal også inneholde informasjon om den ansatte, som igjen kan legges ut under kontaktdata på internett. Det er derfor viktig at alle felt under kontaktdata, så langt som mulig blir fylt ut. Arbeidsfelt er et søkefelt under kontaktdata som skal gjøre det lettere for publikum å finne riktig person å henvende seg til. Det er derfor viktig at alle søkeord som er aktuelle for den enkelte ansatte, så langt som mulig, spesifiseres.

Husk at ved endringer og sletting av autorisasjon skal samme skjema benyttes!  

Hvilken grad av tilgang den enkelte skal ha i de forskjellige fagsystemene, vil fortsatt bli styrt av superbrukerne i den enkelte kommune.

Prosessen for autorisasjon av den enkelte blir: 

 • Leder for enheten åpner autorisasjonsskjemaet fra Infosider FARTT eller Compilo
 • Leder legger inn opplysninger om den ansatte under kontaktdata, og fyller ut aktuelle felter for autorisasjon, flytting mellom felter skjer ved hjelp av mus eller tabulator
 • Leder legger inn dato og signerer elektronisk nederst på skjemaet og lagrer dette midlertidig. 
 • Lagret dokument (autorisasjonsskjema) sendes som vedlegg med epost til IKT ansvarlig i kommunen
 • IKT ansvarlig fyller ut ev tilleggsopplysninger, utfører autorisasjon og signerer elektronisk
 • IKT ansvarlig skanner skjemaet og lagrer det slik at originalskjemaet med gitt autorisasjon er tilgjengelig på området: V:\IKT sikkerhet\Autorisasjoner,  fordelt på kommuner og tjenesteområder 
 • IKT ansvarlig varsler leder når autorisasjon er utført

Endring eller sletting av autorisasjon  

 • Ved endring eller sletting av autorisasjon, gjentas pkt over, leder krysser av for endring/sletting.
Reglement, rutiner og planer

I det daglige

 

Retningslinjer og rutiner

Retningslinjer finner du i Compilo

 

 

Uønskede hendelser

Skjemaer

Noen av skjemaene ligger i Visma HRM, Compilo, eller i ESA. Hovedregelen er at vi bruker disse, men har du ikke tilgang kan disse skjemaene brukes. (Ta evt. kontakt med leder eller personalkonsulent for manglende tilgang)

IA-bedrift

 

I det daglige

 

Tilsetting

 

Ferie første arbeidsår

Regler for feriefritid og feriepenger første arbeidsår

 

 1. Feriens lengde og feriepenger for nytilsatte 

Ferieloven inneholder bestemmelser om at arbeidstaker har krav på feriefritid uavhengig av opptjeningstid. Dette innebærer at alle som tiltrer ny stilling i ferieåret i utgangspunktet har krav på noe feriefritid:

 • Arbeidstaker som begynner i ny jobb senest 30. september har rett til full ferietid i det ferieåret, dvs 25 dager (30 for dem over 60 år)
 • De som begynner i ny jobb etter 30. september har rett til ferie i 6 dager

Det er viktig å være klar over at feriefritid og feriepenger er to forskjellige ting: Vi opptjener aldri feriefritid, kun feriepenger.

Feriepengene tjenes opp året i forveien, og utbetales vanligvis ved sluttoppgjør når man bytter stilling. Den som begynner i ny jobb har ikke rett til feriepenger fra den nye arbeidsgiveren samme året.

Ferielovens regler for uttak av ferie er slik:

 • Hovedregelen er at alle arbeidstakere må ta ut ferien
 • Unntak gjelder dersom arbeidstaker ikke har opptjent fulle feriepenger

De tilfellene som først og fremst er aktuelle mht manglende opptjening av feriepenger, er når arbeidstaker

 • Kommer rett fra skolebenken eller førstegangstjeneste/siviltjeneste
 • Ikke har vært i arbeid hele det foregående år (opptjeningsåret)
 • Har fått økt sin stillingsbrøk eller fått vesentlig høyere lønn 
 • Har hatt permisjon uten lønn

Dette håndteres slik:

Ansatt som begynner før juni:

 • All feriepengeberegningen gjøres i juni måned
 • Dersom nyansatt uten full ferieopptjening ikke skal avvikle 25 feriedager, må hun/han gi beskjed om dette til sin leder i god tid før juni
 • Lønningskontoret sørger for å godskrive arbeidstaker det antall feriedager som ikke skal avvikles

Ansatt som begynner etter juni - for eksempel 1. august:

 • Det blir ikke foretatt noen feriepengeberegning
 • Dersom den ansatte skal ha feriedager må hun/han gi beskjed om dette til sin leder
 • Lønningskontoret sørger for trekk i lønn for det antall feriedager som skal avvikles

2. Full lønn i ferien første yrkesår for undervisningspersonalet

Fra 2007 får undervisningspersonalet feriepengeberegning i juni på lik linje med alle andre, og vanlig lønn i juni. De sentrale parter har bestemt at den lovbestemte ferie for undervisningspersonale (4 uker + 1 dag) avvikles sammenhengende i juli. Den avtalefestede ferie (4 dager) anses som avviklet i de deler av året der det ikke er arbeidsplikt.

De sentrale parter har også bestemt at undervisningspersonalet skal ha full lønn i ferietiden i sitt første yrkesår. Med første yrkesår menes 1. gangs tiltredelse i skoleverket etter fullført faglig og pedagogisk utdanning.

Kriteriene for å få full lønn er at 

 • Samlet opptjening av feriepenger (også hos annen arbeidsgiver) må være mindre enn full lønn 
 • Ansettelsen må gjelde for minst et år 
 • Både faglig og pedagogisk utdanning må være fullført.

I tillegg gjelder bestemmelsen dem som er tilsatt på vilkår iht Forskrift til Opplæringsloven § 14.5 (Tilsetjing på vilkår).

Dette håndteres slik: 

Feriepengene beregnes slik:

 • 12 % av feriepengegrunnlaget pr 31.12. i opptjeningsåret (foregående år) for dem under 60 år og 14,3 % for dem over 60 år
 • Tilsvarende beregning gjøres med tall fra lønns-/trekkoppgaven fra forrige arbeidsgiver.

Summen av disse to beløpene sammenlignes med vanlig månedslønn:

 • Er samlet beløp høyere enn vanlig månedslønn, blir det ingen utbetaling
 • Er samlet beløp lavere enn vanlig månedslønn, vil skolen i samarbeid med personal og lønn sørge for riktig utbetaling.
Ferie og permisjoner

Bestemmelser om ferie og ulike permisjon er i hovedsak rettigheter alle ansatte har gjennom sentralt fastsatte lover og tariffavtaler.

I tillegg har kommunen eget permisjonsreglement med bestemmelser på enkelte områder.

Ferie 

I tillegg til de generelle bestemmelsene i Ferieloven, har Hovedtariffavtalen (Fellesbestemmelsenes § 7) bestemmelser om

 • Ferieavvikling for undervisningspersonalet
 • Feriepengeoppgjør i juni for hele ferieåret
 • Avtalefestet ferie

Permisjoner  

Noen sentrale prinsipper i kommunens permisjonsreglement: (PDF, 101 kB)

Permisjonsreglement gjelder for ansatte i Folldal kommune. Punkt 6 er et vedlegg og ikke å regne med til reglementet. Vedlegget kan endres i takt med lover og tariffavtaler uten noen behandling.

Vedtak vedrørende permisjoner er ikke enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og det er derfor ikke anke- eller klagerett på vedtak i permisjonssaker etter dette reglement. Avgjørelser i saker om utdanningspermisjon kan klages inn for tvistenemnd.

Når permisjon ikke reguleres som en rett etter lover og avtaler, skal arbeidsgiver tillegge hensynet til tjenesten størst vekt.

Permisjonssøknad skal skrives på eget skjema, med evt. nødvendig vedlegg, og leveres nærmeste overordna så tidlig som mulig. Det vil si for kortere permisjoner som hovedregel senest en uke før. Ved planlagte lengre fravær er fristen tre måneder.
 

Pensjon og medlemsfordeler i KLP

Med pensjonsordning i KLP får du flere gode medlemsfordeler. Alle som meldes inn i pensjonsordningen får et forsikringsbevis tilsendt i posten, og dette er bekreftelsen på at du er medlem i KLP.  

Slik søker du pensjon hos KLP: 
Du søker selv om pensjon fra KLP ved å logge deg inn på Min Side. Når du har logget inn velger du "søk pensjon" og hvilken type pensjon du ønsker. Mer om de ulike prosessene og hva du må ha klart før du søker finner du på denne siden

Sjekk hva DU får i pensjon: 
På Min Side kan du se din pensjonsopptjening og prøve vår pensjonskalkulator for å beregne din fremtidige pensjon. På Min Side får du også tilgang til nettbank, private forsikringer og fond.

Ta pensjonssjekken! Her har KLP laget fire videoer for deg som er født før 1963 og som nærmer deg pensjonsalder, for å hjelpe deg i gang med din pensjonssjekk.

Skadeforsikring: 
Spesielt gode priser på forsikring av bil, hus, reise m.m.

Banktjenester: 
Blant markedets beste rente, både på spare- og brukskonto fra første krone.

Fondsparing: 
Markedets rimeligste kombinasjonsfond.

Sjekk alle medlemsfordelene dine og hvordan du kan spare penger.

Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på dine medlemsfordeler og få nyttige råd og tips fra KLP, kan du melde deg på nyhetsbrev fra KLP-konsernet.

Pensjon og medlemsfordeler i SPK

Slik søker du pensjon hos SPK: 
Alderspensjon
Minst to måneder før du skal pensjonere deg, må arbeidsgiveren din sende oss en melding om pensjon. Du må derfor ta kontakt med din arbeidsgiver for å avtale når du skal gå av med alderspensjon. Det er arbeidsgiver som må sende inn søknaden på dine vegne.
For å få pensjon fra Statens pensjonskasse fra fylte 67 år, er det et vilkår at du samtidig søker om alderspensjon fra folketrygden.
Alderspensjon kan utbetales fra den første i måneden etter fylte 67 år.

AFP i offentlig sektor
AFP (avtalefestet pensjon) er en tidligpensjonsordning for deg som er statsansatt eller lærer, og som ønsker å trappe ned eller gå av med pensjon helt, når du er mellom 62 og 67 år.
Søknad om AFP består av to deler; en del som arbeidsgiveren din skal fylle ut, og en del som du skal fylle ut.

Økonomisk støtte når du ikke kan jobbe fulltid på grunn av sykdom eller skade
Du kan søke om uførepensjon fra SPK både når uførheten er midlertidig eller varig. Hvis sykemeldingen skyldes en skade som har oppstått på jobb, kan du i tillegg ha rett til yrkesskadeerstatning.

Sjekk hva DU får i pensjon: 
SPK.no kan du se din pensjonskalkulator og din pensjonsopptjening. 

Boliglån
Boliglån i SPK er en medlemsfordel som gir deg gunstig rente. 

Lær mer om hva medlemskapet betyr for deg
Kurs og foredrag for medlemmer
Din pensjonsavtale har mange fordeler - digital brosjyre
 

Innkjøp og anskaffelser

Folldal kommune er bundet av lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og har en rekke avtaler med ulike firmaer når vi skal gå til innkjøp av noe.

Firmaet Abakus i Engerdal er vår bistand på anbud og anskaffelser.

Kai Enget er kommunens kontaktperson som har overordnet ansvar for innkjøp og avtaler. Hvert ansvarsområde har også en brukerrepresentant i kommunen.

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser.
Ny lov og forskrift for offentlige anskaffelser ble gjort gjeldende fra 1. januar 2007. Dette medførte blant annet like prosedyrer for statlige og kommunale anskaffelser. Videre inneholder forkriftene en klar presisering om at alle  anskaffelser over kr 500.000.- skal lyses ut på DOFFIN.

 

Ny avtale for innkjøp av kontormøbler, inventar og utstyr

Ny innkjøpsavtale for kjøp av kontormøbler, inventar og utstyr er inngått med Lindbak.

Kontaktperson i avtaleperioden:

Simon Morseth,  salgsdirektør –interiør
Mobil: 934 57 795 
Mail: simon.morseth@lindbak.no
WEB: www.lindbak.no

 

Kontakt

Gro Eli Slemmen Tørhaug
Leder
E-post
Telefon 40 04 03 38
Mobil 40 04 03 38