Gebyrer og priser

Samlet dokument: Vedtatte priser og gebyrer for 2021 (PDF, 388 kB)

Nedenfor finner du priser/gebyrer fordelt på ulike tjenester: 

 

Gebyrer og priser

Utleiesatser Folldal Flerbrukshus, Follvang og Kirkekretsen

Rabatt utleie:

 • Fri leie til lag og foreninger med medl. tom. 16 år
 • FIF og FSBIL 25% reduksjon (jfr. avtale om tippemidler
 • Frankmotunet 25% reduksjon
 • Ved langtidsleie over minimum 10 ganger, gis en reduksjon på 25 %
 • Folldal kommune kan etter søknad innvilge rimeligere husleie til kulturelle og veldedige formål
  Enhet 2021
Folldal Flerbrukshus  

Kommersielle arrangement (fest, revy, konsert etc) A+B sal, scene/garderobe, vestibyle, WC, kjøkken og  garderobe i kjeller. Prisen er inkludert 1 vask, kr. 720,- Hvis det leies for arrangement over flere dager, og det bare vaskes en gang- til slutt – betales kun for 1 vask – jfr. tidligere praksis.

Pr arr. 2250,-

Andre arrangement

Pr arr.  

A-sal m/vestibyle, garderobe og wc

  1005,-

B-sal m/vestibyle, garderobe og WC

  625,-

A+B-sal m/vestibyle, garderobe og WC

  1260,-

Musikkrom

  240,-

Vestibyle, Garderobe og WC

  370,-
Vestibyle og kjøkken (barnebursdager m.v.) - inntil 3 timer   420,-

Vestibyle, kjøkken og A-sal (barnebursdager m.v.) - inntil 3 timer

  830,-

Scene (f.eks Janitsjarøving)

  220,-

Kjøkken – kaffekoking til møter

  135,-

Kjøkken til andre arrangement

  360,-

Begge kjøkken

  495,-

Bad - trim - idrett (per time)

   

Svømmehall m/garderober og dusj

  400,-

Svømmehall m/ garderobe og dusj - ekstra oppvarmet basseng (kun faste dager)

  725,-

Gymsal m/ garderobe og dusj

  345,-

Gymsal u/garderobe og dusj

  230,-

1 garderobe u/ dusj

Pr time 180,-

2 garderober m/dusj

Pr time 275,-
Badstue (som tillegg til annet; garderobe el basseng)   150,-
Folkebad Voksne
Barn
Badstue
60,-
40,-
50,-

 

Utleie av inventar utenom huset   2021
Bord Pr dag 40,-
Stoler Pr dag 20,-
Dekketøy Etter avtale  
   
Torgplass    
Utleie av scene ved torget   125,-
225,- inkl. strøm
Utleie av torget uten scene, men med strøm   190,-

 

Follvang 2021
Kinosal og scene 1625,-
Kinosal 950,-
Scene 430,-
Peisestue og kjøkken 565,-
Kjøkken 425,-

 

Folldal barnehage (Kirkekretsen) 2021
Gymsal 725,-

 

Betalingssatser kommunale vigsler

Det er gratis for alle å vie seg i kommunestyresalen, vestibylen på Folldal Flerbrukshus eller på ordførerens kontor. Hvis vielsen etter avtale skal foregå på andre lokaliteter faktureres det kjøregodtgjørelse etter statens satser.

 

Betalingssatser skolefritidsordning (SFO)

Har man full plass, regnes det som full plass også i ferier. Gradert plass gir fratrekk for plassen man betaler for, men tillegg for ekstradager i ferier.

Betaling innkreves for 11 måneder. Kostpenger er inkludert i satsene.

  Nye satser fra 01.08.21

Hel plass (over 12 timer per uke)

2350,- per mnd.

Deltidsplass (7-12 timer per uke)

1650,- per mnd.

Mini-plass (inntil 7 timer per uke)

1100,- per mnd
Kjøp av halv dag 300,-

Bruk av SFO ved ferie og skolefrie dager (de med redusert plass betaler for kjøp av enkeltdager, minus det de betaler for en uke til vanlig)

350,-

Kjøp av enkeltøkt, før/etter skoletid)

90,-
Fratrekk for leksehjelp: 100,- pr. mnd.

Søskenmoderasjon barn nr. 2

50%

Søskenmoderasjon barn nr. 3 og videre

75%

 

Betalingssatser kulturskole - semesteravgift
  2021

Enkeltundervisning per semester

1420,-

Gruppeundervisning gruppe 3-10 elever per semester

1175,-

Gruppeundervisning >10 elever per semester

945,-

Søskenmoderasjon

25%

Aktivitetsmoderasjon - «fler-aktivitet» moderasjon

25%

 

Betalingssatser barnehage

Folldal kommune følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Det er fastsatt en maksimalgrense for foreldrebetalingen i Stortingets årlige budsjettvedtak. Makspris for barnehageplass i 2021 er kr. 3230,00.

Nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehager ble innført 2015. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I forslag til statsbudsjett for 2021 foreslås inntektsgrensen som følge av økt makspris satt til kr 592 167,-.

I tillegg foreslås det i statsbudsjettet at ordningen med fritak for foreldrebetaling for 20 timer per uke for familier med lav inntekt. Inntektsgrensen for dette tiltaket vil fra 1. august 2021 være kr. 583.650,-.

Alle barn tilbys matservering i barnehagen. Sats for matservering er satt til kr. 250,00 per mnd. Betalingen reduseres prosentvis dersom barnet ikke har hel plass. Juli måned er betalingsfri.

Det er anledning til å kjøpe ekstra dag i barnehagen, hvis avdelingen har ledig kapasitet.

  2021
Full pris (5 dager 3230,-
Deltidsplass (4 dager) 2590,-
Deltidsplass (3 dager) 1940,-
Deltidsplass (2 dager) -
Søskenmoderasjon barn nr. 2 50%
Søskenmoderasjon barn nr. 3 75%
Kost/matpenger pr mnd for full plass 250,-
Kjøp av ekstra dag 300,-

 

Betalingssatser for vaksinasjon

I forbindelse med vaksinasjon ved utenlandsopphold og andre typer vaksiner, som ikke er inkludert i det nasjonale vaksineprogrammet, betales et gebyr pr konsultasjon. Pris på vaksine kommer i tillegg og varierer ut fra kostnad. Vaksinasjonsprogrammet mot enkelte sykdommer krever vaksinasjon i flere omganger. Barn under 16 år betaler kun for medgått materiell.

  2021

Konsultasjon pr gang (fra fylte 16 år).
I tillegg betales det for vaksine.

123,-

 

Gebyrer på salg og skjenking av alkohol

Avgiftene på området fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk  mv. av 1. juli 2005. Gebyrene blir fastsatt 1. januar årlig.

  2021
Enkeltvedtak (per gang, ambulerende) 390,-
Avleggelse av kunnskapsprøve etter serveringsloven 400,-
Avleggelse av kunnskapsprøve etter alkoholloven 400,-
Bevillingsgebyr for salg utgjør pr. år kr 
Pr vareliter, drikk i gr. 1
Pr. vareliter, drikk i gr. 2
1740,-
0,22
0,61

Bevillingsgebyr for skjenking av alkohol utgjør pr. år 
I tillegg per solgte liter iht. forskriftens kap. 6-2:
Gruppe 1: 2,5-4,6%
Gruppe 2: 4,7-21%
Gruppe 3: 22-60%

5400,-
.
0,50
1,32
4,36

 

Betalingssatser opphold institusjon

Prisene for korttidsopphold reguleres sentralt.

KORTTIDSOPPHOLD

2021

Korttidsopphold første 60 døgn (pris per døgn)

170,-

Utvidelse utover 60 døgn

Egenandelen beregnes som langtidsopphold
Dagopphold i Ingridstua/ dagavdelingen 220,-
Dagopphold i Ingridstua/ dagavdelingen inkl drosje 250,-

 

LANGTIDSOPPHOLD INSTITUSJON

Egenandel for langtidsopphold beregnes slik:

Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kreves det betalt 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85%. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minus 25% av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer som legges på dobbeltrom uten selv å ønske det, skal ved beregningen tilstås et høyere fribeløp.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue.

Fribeløp og grunnbeløp fastsettes årlig av Helse- og Omsorgsdepartementet.

Betalingssatser hjemmehjelp

Betaling av hjemmehjelpstjenester beregnes på bakgrunn av den enkelte husstands samlede inntekter. Timespris for enkelttimer til selvkost 2021 er kr 395,00. Det betales inntil maksimalt månedsbeløp.

For betaling av hjemmetjenester for husstander med samlet inntekt under 2G kreves en egenandel på kr. 250,00 pr.mnd. Beløpet fastsettes årlig av Helse- og Omsorgsdepartementet. Denne prisen er ikke klar for 2021 ennå og vil derfor endres fra 01.01.21.

Brukere med inntekt over 2G og få timer hjelp, betaler kun for det som tjenesten faktisk koster (selvkost). Det begrenses opp til maksimalt abonnement pr. mnd.

1 G fra mai 2020 = kr 101.351,-  2021

Inntil 2 G (kr 202.702,-)

 

2-3 G
(kr 202.702 - 304.053,-)

Maks pr. mnd. kr 1125,-

3-4 G
(kr 304.053 - 405.404,-)

Maks pr. mnd. kr. 1685,-

4 –5 G
(kr 405.404 - 506.755,-)

Maks pr. mnd. kr. 2240,-,-

5 G (over kr 506.755,-)

Maks pr. mnd. kr. 2822,-

Satser gitt av Helse- og omsorgsdepartementet kan endres i løpet av året. Kommunen forbeholder seg derfor retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser.

Prisliste mat og måltider FBSS

MATOMBRINGING

2021
Middag med dessert (med vedtak) 100,-
Middag med dessert (uten vedtak) 110,-
Fullkost per døgn 180,-

 

 

 

 

Betalingssatser trygghetsalarm
  2021
Trygghetsalarm per måned 330,-
Trygghetsalarm per måned for beboere i omsorgsbolig 330,-

 

Rabatt med kulturkort

Kulturkortet gjelder for alle ungdommer i Innlandet i alderen 13 – 21 år (fra og med det året du fyller 13 og ut året du er 21).

Kulturkortet for ungdom i Innlandet gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i gamle Hedmark! Med kortet får du blant annet rabatt på kino, festivaler, teater, museum, fotball- og ishockeykamper, og mye mer. Med kulturkortet vil vi gjøre det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Hedmark. Vi jobber hele tiden med å lage nye avtaler slik at kortet skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.

Kulturkortet drives av  Innlandet fylkeskommune, og Ungdommens Fylkesting var den viktigste pådriveren for at ordningen skulle prøves ut i Hedmark.

Kulturkortet er gratis, og bestilles her.  

Folldal kino inngikk i 2014 avtale med Kulturkortet i Hedmark. De som har kulturkortet får kr 20,- i rabatt på kinobilletten. (Øvrige steder kortet kan benyttes i Hedmark)

Billettpriser Folldal kino
  2021
Barne- og familieforestillinger kl 16.00 100,- for voksen
70,- for barn
Ungdom/voksen-forestillinger 100,- per person

 

Billettpriser Fritidsklubben
  2021
Medlemsskap (følger skoleåret) 100,-
Inngang medlem 1,-
Inngang ikke-medlem 20,-

 

Gebyrer Folldal Bibliotek
  2021
Purregebyr Kr 50,- for tredje gangs purring
Erstatningskrav (per bok) Kr 350,-

 

Betalingssatser kopiering
  2021
A4 ensidig Svart/hvit: kr 2,-
Farge: kr 5,-
A4 tosidig Svart/hvit: kr 3,-
Farge: kr 7,-
A3 ensidig Svart/hvit: kr 4,-
Farge: kr 8,-
A3 tosidig Svart/hvit: kr 5,-
Farge: kr 10,-

 

Gebyrer vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. 
 • Alle priser tillegges 25 % mva.

1. Engangsgebyr for tilknytning (priser per 2021)

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

Vann Avløp
Kr 15.000,- per abonnent

Kr 15.000,- per abonnent


2. Årsgebyr

Totalt årsgebyr = abonnementsgebyr + forbruksgebyr

2.1 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene:

 • Vann: Ca. 20 %
 • Avløp: Ca. 20 %.

Abonnementsgebyret beregnes pr. abonnent som definert i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

Vann Avløp
Kr 1092,- per abonnent Kr 814,- per abonnent

 

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

Enhetspris vann Enhetspris avløp
32,23 kr/m3 24,32 kr/m3


Beregning etter målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde hvis annet ikke er avtalt.

Ved unormalt høyt forbruk på grunn av lekkasjer, for eksempel i toalett eller lignende, kreves avgift for maksimalt 3 ganger gjennomsnittsforbruket de 3 foregående år.

Beregning etter stipulert forbruk
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Bruksareal BRA Stipulert forbruk Forbruksgebyr vann Forbruksgebyr avløp
0-80 m2 100 m3 4609,- kr/år 3246,- kr/år
over 80 m2 150 m3 6220,- kr/år 4462,- kr/år

 

3. Vannmålerleie

Kommunen eier vannmåleren, og abonnenter som har måler skal betale alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren. Det betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

Mindre enn eller lik 50 mm 367,- kr/år
Større enn 50 mm 918,- kr/år

 

 

Gebyrer feiing/tilsyn

Faktureres av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Se gjeldende satser for gebyr her

Renovasjonsgebyr

Alle abonnementstypene inkluderer gratis levering av sortert papp, papir, plast, drikkekartong, glass og metallemballasje, tekstiler, metaller, elektronikk- og hvitevarer, kuldemøbler, omsettbare gjenstander og spesialavfall til returpunkter og gjenvinningsstasjon.

I løpet av 2020 vil det bli endringer i rutiner for avfallshenting.

For øvrige priser vises det til hjemmesidene til FIAS

  2021
Standardabonnement Kr 3608,-
Miniabonnement Kr 2885,-
Maxiabonnement (360 l restavfallsdunk) Kr 4088,-
Ekstra gangavstand Kr 719,-
Fritidshus/seter Kr 1199,-

I tillegg skal det betales 25 % MVA.

Gebyrer septik/slam
  2021
Boenhet, årlig tømming (min. sats 4 m3) 2581,-
Tillegg per m3 645,-
Fritidsbolig, tømming hvert 3. år (ikke tett tank) 860,-
Ekstraoppdrag utenom rute (tillegg til ordinær pris) 1251,-
Minirenseanlegg tom. 4 m3 3048,-

 

Gebyrer etter plan- og bygningsloven

Alle arealer er bruksareal (BRA) jfr. NS 3940

    2021
1

Ny bolig

4541,-
 

a) For hver selvstendige boenhet f.o.m. boenhet nr. 2

1228,-
 

b) I flerboligbygg (rekke- og kjedehus, tomannsboliger, flerboligbygg etc.) faktureres pr. boenhet iht. pkt. 1 a) over

 
 

c) Tilbygg inntil 50 kvm eksl. kjeller

1595,-
 

d) Tilbygg over 50 kvm ekskl. kjeller

3313,-
2 Ny hytte 7610,-
  Nytt anneks 4541,-
  Tilbygg = pkt. 1c og d  
3

Næringsbygg - både nye bygg og til-/påbygg (forretning, kontor, industri m.v.)

 
 

a) bygg inntil 200 kvm

4909,-
 

b) tillegg pr. 100 kvm over 200 kvm

2271,-
4

Landbruksbygg - både nye bygg og til-/påbygg

 
 

a) Alminnelige driftsbygninger i landbruket

4541,-
 

b) For driftsbygninger over 1000 m2

6382,-
 

c) Bygg/tilbygg (driftsbygning, redskapshus, lager m.v.) inntil 200 kvm

2087,-
5

Tiltak som kan forestås av tiltakshaver

2087,-
6 Riving  
 

Bygning, konstruksjon eller anlegg

2333,-
 

Bygg under 70 m2 som er registrert i matrikkelen

1004,-
7

Søknad om utslippstillatelser på eksisterende og nye helårs-/fritidsboliger – iht. forurensningsloven, jfr. forurensningsforskriftens kap. 12

3927,-
8

Byggesaksbehandling av alle andre kategorier som er søknadspliktig, og som ikke er nevnt spesifikt i pkt. 1-6 over

2700,-
9

Fornyelse av byggesøknad

 
 

Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25% av satsene i punktene 1 - 7

 
10

Godkjenning av

 

 

a) Foretak som mangler formell kompetanse

921,-

 

b) Selvbygger

921,-

11

Tilsyn i byggesaker og utslippssaker

 

 

Tilsynsgebyr er innbakt i øvrige gebyrer

 
12

Purregebyr ved manglende søknad om ferdigattest

614,-
13

For andre tjenester vedrørende byggesak faktureres kommunens utgifter samt for medgått tid pr time

 
14

Dispensasjonssaker etter PBL. kapittel 19

 
 

a) Saker som behandles administrativt el. politisk uten ekstern høring

2454,-
 

b) Saker som krever ekstern høring

4909,-
 

Ordinære behandlingsgebyrer kommer i tillegg dersom dispensasjon gis.

 
15

Behandling av private reguleringsplaner. Inklusive nødvendig annonsering i kommunens regi

 
 

a) Behandling av private planforslag, herunder vesentlige endringer - grunnbeløp

19515,-
 

b) Mindre endring av plan jfr. PBL § 12-14 2. ledd (delegert fast utvalg for plansaker)

120031,-
 

c) Små endringer, delegert til administrasjonen ("bagatellmessige endringer" jfr. lovkommentar til PBL 12-14)

7820,-
 

d) Administrativ vurdering etter KU-forskriftens §4

6016,-
 

e) Behandling av planprogram jfr. PBL § 4-1

9626,-
 

f)Tilbaketrekking/avbrutt plansak

 
 

Gebyret beregnes etter medgått tid.

 
 

g) Urimelig gebyr/spesielle forhold. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den som han/hun gir fullmakt, på eget initiativ fastsette et passende gebyr.

 
 

Gebyrene innbetales før saken tas opp til 2. gangs behandling i fast utvalg for plansaker

 
 

Utgifter til offentlig registrering (for eksempel befaring etter lov om kulturminner) dekkes av regulanten

 
16

Behandling av fradelingssaker etter plan- og bygningsloven

921,-
17

Tiltak som gjennomføres i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser ilegges overtredelsesgebyr iht. pbl § 32-8 i samsvar med tilhørende forskrift SAK10 kap. 16.

 
18

Dersom kommunen finner det nødvendig med bruk av sakkyndig bistand for tiltak, og tiltakshaver har valgt å ikke fremskaffe dette selv, kan kommunen engasjere slik bistand for tiltakshavers regning.

 
19

Tiltakshaver faktureres alle gebyr, og gebyr sendes ut i forbindelse med vedtak om tillatelse. For behandling av dispensasjonssaker etter PBL kapittel 19 skal gebyr være innbetalt før saken blir satt under behandling.

 
20

Timepris for medgått tid

990,-
 

Feltarbeid

 
 

Kontorarbeid

 
21

Bestilling av eiendomsinformasjon - Det henvises til Norsk Eiendomsinformasjon, www.infoland.no

 

 

Gebyrer landbruk
  2021
Uttak av jordprøver, per skifte (ute på garden) 70,-
Minstepris 500,-
Plan for nydyrking/grøfting pr. dekar 40,-
Minstepris (for planer som inkluderer både nydyrking og grøfting betales kun ett gebyr).
Store prosjekter faktureres evt. etter medgått tid
750,-
Konsesjonssaker  
Minstepris 1500,-
Makspris 5000,-
Fradeling e. jordlova §12  
Ubebygde enkelttomter inntil 5 dekar 1100,-
Øvrige saker (makspris) 2000,-

 

Gebyrer for oppmålingsarbeider

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

  2021

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

 

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

 

Mindre areal (0 - 250 m²)

7363,-

Mindre areal (250 – 500 m²)

9818,-

Standard tomt (areal fra 501 – 2000 m²)

17525,-

For arealer over 2000 m² er gebyret for standard tomt med flg. tillegg:

 • Tidsforbruk utover normert tidsforbruk ved en standard tomt, faktureres etter medgått tid etter timesats gitt i punkt 1.13.
 • Kr 200,- ekstra per ekstra grensemerke utover 6 merker
 

Kontorforretning (saker hvor det ikke er krav om merking og måling i marka

8763,-

Punktfeste som krever innmåling

7364,-

Punktfeste som ikke krever innmåling (bebygd og kartlagt)

3069,-

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

 

Som for punkt 1.1.1, oppretting av grunneiendom og festegrunn.

 

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

 
Som for punkt 1.1.1, oppretting av grunneiendom og festegrunn.  

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

 

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

 

Volum fra 0 – 2000 m³

17525,-

Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.

1252,-

1.1.5 Registrering av jordsameie

 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

 

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

 

Oppretting av matrikkelenhet

3069,-

I tillegg kommer gebyr i henhold til punkt 1.1.1 ved endt oppmålingsforretning).

 

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

 

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.
Dersom oppmålingsforretningen er gjennomført, belastes 2/3 av gebyrsatsene.

 

1.3 Grensejustering

 

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 

Som for punkt 1.1.1, oppretting av anleggseiendom og festegrunn

 

1.3.2 Anleggseiendom

 

Som for punkt 1.1.4, oppretting av anleggseiendom

 

1.4 Arealoverføring

 

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 

Som for punkt 1.1.1, oppretting av grunneiendom og festegrunn.

 

1.4.2 Anleggseiendom

 

Som for punkt 1.1.4, oppretting av anleggseiendom

 

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

 

For inntil 4 punkter

4381,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1252,-

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

 

For inntil 4 punkter

5633,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1878,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

 

1.7 Privat grenseavtale

 

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

3129,-

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

626,-

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

 

1.8 Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner § 7

 

1.8.1 Krav om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

 

a. Sak som krever befaring:

7289,-

b. Sak som ikke krever befaring:

5267,-

1.8.2 Utarbeiding av matrikkelbrev for grunnareal som er en del av en seksjon

 

Der det inngår grunnareal i en seksjon, skal det i tillegg til seksjoneringsgebyr etter pkt. 1.8.1 betales gebyr etter reglene i pkt. 1.1.3.

 

1.8.3 Ny behandling av avslått søknad

 

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer eller festenummer, fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fradrag dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for avslag. (Kommer ny søknad på seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

 

1.9 Urimelig gebyr

 

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den som han/hun gir fullmakt, på eget initiativ fastsette et passende gebyr.

----------------------------------------------------------------
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

1.10 Betalingstidspunkt

 

Kommunen kan kreve at gebyret betales inn forskuddsvis.

 

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

 

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

 

Matrikkelbrev inntil 10 sider

221,-

Matrikkelbrev over 10 sider

442,-

1.13 Timesats for arbeid etter medgått tid

 

Feltarbeid

1011,-

Kontorarbeid

878,-

 

 

Kontakt

Kai Enget
Økonomisjef
E-post
Telefon 958 20 306