Gebyrer og priser

Gebyrer og priser

Utleiesatser Folldal Flerbrukshus, Follvang og Kirkekretsen

Rabatt utleie:

 • Fri leie til lag og foreninger med medl. tom. 16 år
 • FIF og FSBIL 25% reduksjon (jfr. avtale om tippemidler
 • Frankmotunet 25% reduksjon
 • Ved langtidsleie over minimum 10 ganger, gis en reduksjon på 25 %
 • Folldal kommune kan etter søknad innvilge rimeligere husleie til kulturelle og veldedige formål
  Enhet 2018 2019
Folldal Flerbrukshus

Kommersielle arrangement (fest, revy, konsert etc) A+B sal, scene/garderobe, vestibyle, WC, kjøkken og  garderobe i kjeller. Prisen er inkludert 1 vask, kr. 720,- Hvis det leies for arrangement over flere dager, og det bare vaskes en gang- til slutt – betales kun for 1 vask – jfr. tidligere praksis.

Pr arr.

2110,- 

2175,-

Andre arrangement

Pr arr.

 

 

A-sal m/vestibyle, garderobe og wc

 

940,-

970,-

B-sal m/vestibyle, garderobe og WC

 

585,-

600,-

A+B-sal m/vestibyle, garderobe og WC

 

1180,-

1215,-

Musikkrom

 

225,-

230,-

Vestibyle, Garderobe og WC

 

350,-

360,-

Scene (f.eks Janitsjarøving)

 

205,-

210,-

Kjøkken – kaffekoking til møter

 

120,-

125,-

Kjøkken til andre arrangement

 

340,-

350,-

Begge kjøkken

 

460,-

475,-

Bad - trim - idrett (per time)

 

 

 

Svømmehall m/garderobe og dusj

 

375,-

385,-

Ekstra oppvarmet basseng – min. 3 timer leie (evt. flere leietakere)

 

 

700,-

Gymsal m/ garderobe og dusj

 

325,-

335,-

Gymsal u/garderobe og dusj

 

215,-

220,-

1 garderobe u/ dusj

Pr time

165,-

170,-

2 garderober m/dusj

Pr time

255,-

265,-
Badstue (som tillegg til annet; garderobe el basseng)   135,- 140,-
Folkebad Voksne
Barn
Badstue
50,-
30,-
40,-
60,-
40,-
50,-

 

Utleie av inventar utenom huset   2018 2019
Bord Pr dag 30,- 35,-
Stoler Pr dag 10,- 15,-
Dekketøy Etter avtale    
 
Torgplass   65,- 70,-
Utleie av scene ved torget   110,-
210,- inkl. strøm
115,-
215,- inkl. strøm
Utleie av torget uten scene, men med strøm   175,- 180,-

 

Follvang 2018 2019
Kinosal og scene 1525,- 1570,-
Kinosal 890,- 915,-
Scene 395,- 410,-
Peisestue og kjøkken 530,- 545,-
Kjøkken 395,- 405,-

 

Folldal barnehage (Kirkekretsen) 2018 2019
Gymsal 680,- 700,-

 

Betalingssatser kommunale vigsler

For innenbygds er det gratis å vie seg i kommunestyresalen, vestibylen på Folldal flerbrukshus eller på ordførerens kontor. Hvis vielsen etter avtale skal foregå på annet sted, påløper det en timepris på kr 500,- og kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Vielse hvor ingen av brudefolket er folkeregistret i Folldal kommune koster kr. 3500,-.
I tillegg påløper evt. kjøring etter statens satser.

 

Betalingssatser skolefritidsordning (SFO)

Har man full plass, regnes det som full plass også i ferier. Gradert plass gir fratrekk for plassen man betaler for, men tillegg for ekstradager i ferier.

Betaling innkreves for 11 måneder.

   2018 2019

Hel plass (over 15 timer i uka)

2410,- 2410,-

Deltidsplass (10 - 15 timer i uka)

1750,- 1750,-

Mini-plass (inntil 10 timer i uka)

1200,- 1200,-

Kjøp av heldag i skoleåret (heldag onsdag eller torsdag)

345,- 345,-

Bruk av SFO ved ferie og skolefrie dager (de med redusert plass betaler for kjøp av enkeltdager, minus det de betaler for en uke til vanlig)

345,- 345,-

Kjøp av enkeltøkt (1 økt regnes som tiden før eller etter skoletid og utgjør 2 timer)

90,- 90,-

Søskenmoderasjon barn nr. 2*

50% 50%

Søskenmoderasjon barn nr. 3 og videre*

75% 75%

*Fra 01.08.19 innføres det søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO tilsvarende satsene over.

Betalingssatser kulturskole - semesteravgift
  2018 2019

Enkeltundervisning per semester

1360,- 1400,-

Gruppeundervisning gruppe 3-10 elever per semester

1130,- 1160,-

Gruppeundervisning >10 elever per semester

905,- 930,-

Søskenmoderasjon

-25% -25%

Aktivitetsmoderasjon - «fler-aktivitet» moderasjon

-25% -25%

 

Betalingssatser barnehage

Folldal kommune følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Det er fastsatt en maksimalgrense for foreldrebetalingen i Stortingets årlige budsjettvedtak. Makspris for barnehageplass i 2019 er fastsatt til kr. 3040,00 per mnd fra høsten 2019.

Ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehager ble innført 2015. Husholdninger med lavere inntekt enn 486 000 kan søke om reduksjon av foreldrebetalingen. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I tillegg skal husholdninger med lavere inntekter enn 428 000 ha gratis kjernetid (20 timer per uke) når barnet er 3 – 5 år.
Alle barn tilbys matservering i barnehagen. Sats for matservering er satt til kr. 250,00 per mnd. Matservering faktureres som et tillegg til maksimalprisen for opphold i barnehagen. Betalingen reduseres prosentvis dersom barnet ikke har hel plass. Juli måned er betalingsfri.

Det er anledning til å kjøpe ekstra dag i barnehagen, hvis avdelingen har ledig kapasitet.

  2018 Vår 2019 Høst 2019
Full pris (5 dager 2910,- 2990,- 3040,-
Deltidsplass (4 dager) 2328,- 2392,- 2432,-
Deltidsplass (3 dager) 1746,- 1794,- 1824,-
Deltidsplass (2 dager) 1164,- 1196,-  
Søskenmoderasjon barn nr. 2 50% 50% 50%
Søskenmoderasjon barn nr. 3 75% 75% 75%
Kost/matpenger pr mnd for full plass 250,- 250,- 250,-
Kjøp av ekstra dag 275,- 300,- 300,-

 

Betalingssatser for vaksinasjon

I forbindelse med vaksinasjon ved utenlandsopphold og andre typer vaksiner, som ikke er inkludert i det nasjonale vaksineprogrammet, betales et gebyr pr konsultasjon. Pris på vaksine kommer i tillegg og varierer ut fra kostnad. Vaksinasjonsprogrammet mot enkelte sykdommer krever vaksinasjon i flere omganger. Barn under 16 år betaler kun for medgått materiell.

  2018 2019

Konsultasjon pr gang (fra fylte 16 år).
I tillegg betales det for vaksine.

100,- 100,-

 

Gebyrer på salg og skjenking av alkohol

Avgiftene på området fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk  mv. av 1. juli 2005. Gebyrene blir fastsatt 1. januar årlig.

  2018 2019
Enkeltvedtak (per gang) 360,- 370,-
Avleggelse av kunnskapsprøve etter serveringsloven 400,- 400,-
Avleggelse av kunnskapsprøve etter alkoholloven 400,- 400,-
Bevillingsgebyr per år for salg av alkohol
Pr vareliter, drikk i gr. 1
Pr vareliter, drikk i gr. 2
1630,-
.
0,21
0,58
1660,-
.
0,21
0,58
Bevillingsgebyr per år for skjenking av alkohol 5100,- 5200,-
I tillegg per solgte liter iht. forskriftens kap. 6:
Gruppe 1: 2,5-4,6%
Gruppe 2: 4,7-21%
Gruppe 3: 22-60%
.
0,47
1,24
4,09
.
0,48
1,26
4,16

 

Betalingssatser institusjon

Prisene for korttidsopphold reguleres sentralt.

KORTTIDSOPPHOLD

2018 2019

Korttidsopphold første 60 døgn (pris per døgn)

155,- 160,-

Utvidelse utover 60 døgn

Egenandelen beregnes som langtidsopphold

Egenandelen beregnes som langtidsopphold
Dagopphold i institusjon 80,- 80,-

 

LANGTIDSOPPHOLD INSTITUSJON

Egenandel for langtidsopphold beregnes slik:

Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kreves det betalt 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk mins 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer som legges på dobbeltrom uten selv og ønske det, skal ved beregningen tilstås et høyere fribeløp.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue.

Fribeløp og grunnbeløp fastsettes årlig av Helse- og Omsorgsdepartementet.

Betalingssatser hjemmehjelp

Betaling av hjemmehjelpstjenester beregnes på bakgrunn av den enkelte husstands samlede inntekter. Timepris for 2018 økes fra kr 300,- til kr 310,-. Det betales inntil maksimalt månedsbeløp. Brukere med inntekt over 2G og få timer hjelp betaler kun for det som tjenesten faktisk koster (selvkost). Det begrenses opp til maksimalt abonnement pr. mnd.

Grunnbeløp 2018 2018 2019

Inntil 2 G
(kr 193.766)

Reguleres av Helse- og Omsorgsdepartementet

 

2-3 G
(kr 193.766 - 290.649,-)

Maks pr. mnd. kr 1040,-

Maks pr. mnd. kr 1070,-

3-4 G
(kr 290.649 - 387.532)

Maks pr. mnd. kr 1560,-

Maks pr. mnd. kr 1610,-

4–5 G
(kr 387.532– 484.415)

Maks pr. mnd. kr 2080,-

Maks pr. mnd. kr 2140,-

5 G
(over kr 484.415,-)

Maks pr. mnd. kr 2600,-

Maks pr. mnd. kr 2680,-

Satser gitt av Helse- og omsorgsdepartementet kan endres i løpet av året. Kommunen forbeholder seg derfor retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser.

Betalingssatser vaskeri
  2018 2019

Vask og rulling av sengesett

62,-  

Vask av dyne

62,-  
Vask av puter 26,-  
Vask av tepper 205,-  
Vask av matter/ryer (per meter) 62,-  
Vask av privat tøy (per maskin) 62,-  
Vask/dynking og rulling av løpere/duker/brikker (per meter) 42,-  
Vask/rulling/stryking av gardiner (per fag) 156,-  
Leie av duk inkl. vask og rulling 105,-  
     

 

Prisliste mat og måltider FBSS

 

2018 2019
Middag med dessert (med vedtak) 88,- 91,-
Middag med dessert (uten vedtak) 98,- 101,-
Fullkost per døgn 118,-

160,-

Det er lagt inn en økning på 3% for 2019

Varer i kantine 2019
Kaffe 25,-
Kaffekanne 120,-
Mineralvann/farris 35,-
Kakestykke 25,-
Smurt lefse 20,-
God Morgen Youghurt 20,-
Små-youghurt 15,-
Rett i koppen 28,-
Småretter 30,-
Alkohol er tilgjengelig kun med betjening til stede
1 glass vin rød/hvit 70,-
1 flaske rødvin, husets 200,-
2 cl cognac, likør, akevitt 72,-
   

 

 

Betalingssatser trygghetsalarm
  2018 2019
Trygghetsalarm per måned 250,- 270,-
Trygghetsalarm per måned for beboere i omsorgsbolig 250,- 270,-

 

Rabatt med kulturkort

Kulturkortet gjelder for alle ungdommer i Hedmark i alderen 13 – 21 år (fra og med det året du fyller 13 og ut året du er 21).

Kulturkortet for ungdom i Hedmark gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket! Med kortet får du blant annet rabatt på kino, festivaler, teater, museum, fotball- og ishockeykamper, og mye mer. Med kulturkortet vil vi gjøre det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Hedmark. Vi jobber hele tiden med å lage nye avtaler slik at kortet skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.

Kulturkortet drives av  Hedmark fylkeskommune, og Ungdommens Fylkesting var den viktigste pådriveren for at ordningen skulle prøves ut i Hedmark.

Kulturkortet er gratis, og bestilles her.  

Folldal kino inngikk i 2014 avtale med Kulturkortet i Hedmark. De som har kulturkortet får kr 20,- i rabatt på kinobilletten. (Øvrige steder kortet kan benyttes i Hedmark)

Billettpriser Folldal kino
  2018 2019
Barne- og familieforestillinger kl 16.00 70,- 100,- for voksen
70,- for barn
Ungdom/voksen-forestillinger 100,- 100,- per person

 

Billettpriser Fritidsklubben
  2018 2019
Medlemsskap (følger skoleåret) 100,- 100,-
Inngang medlem 1,- 1,-
Inngang ikke-medlem 20,- 20,-

 

Gebyrer Folldal Bibliotek
  2018 2019
Purregebyr Kr 50,- for tredje gangs purring Kr 50,- for tredje gangs purring
Erstatningskrav (per bok) Kr 350,- Kr 350,-

 

Betalingssatser kopiering
  2018 2019
A4 ensidig Svart/hvit: kr 2,-
Farge: kr 5,-
2,-
5,-
A4 tosidig Svart/hvit: kr 3,-
Farge: kr 7,-
3,-
7,-
A3 ensidig Svart/hvit: kr 4,-
Farge: kr 8,-
4,-
8,-
A3 tosidig Svart/hvit: kr 5,-
Farge: kr 10,-
5,-
10,-

 

Gebyrer vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. 
 • Alle priser tillegges 25 % mva.

1. Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

Vann Avløp
Kr 10.000,- per abonnent

Kr 10.000,- per abonnent


2. Årsgebyr

Totalt årsgebyr = abonnementsgebyr + forbruksgebyr

2.1 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene:

 • Vann: Ca. 17 %
 • Avløp: Ca. 17 %.

Abonnementsgebyret beregnes pr. abonnent som definert i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

Vann Avløp
Kr 986,- per abonnent Kr 712,- per abonnent

 

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

Enhetspris vann Enhetspris avløp
32,- kr/m3 23,10 kr/m3


Beregning etter målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde hvis annet ikke er avtalt.

Ved unormalt høyt forbruk på grunn av lekkasjer, for eksempel i toalett eller lignende, kreves avgift for maksimalt 3 ganger gjennomsnittsforbruket de 3 foregående år.

Beregning etter stipulert forbruk
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Bruksareal BRA Stipulert forbruk Forbruksgebyr vann Forbruksgebyr avløp
0-80 m2 100 m3 4549,- kr/år 3018,- kr/år
over 80 m2 150 m3 6152,- kr/år 4174,- kr/år

 

3. Vannmålerleie

Kommunen eier vannmåleren, og abonnenter som har måler skal betale alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren. Det betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

Mindre enn eller lik 50 mm 359,- kr/år
Større enn 50 mm 897,- kr/år

 

 

Gebyrer feiing/tilsyn

Faktureres av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Se gjeldende satser for gebyr her

Renovasjonsgebyr

Alle abonnementstypene inkluderer gratis levering av sortert papp, papir, plast, drikkekartong, glass og metallemballasje, tekstiler, metaller, elektronikk- og hvitevarer, kuldemøbler, omsettbare gjenstander og spesialavfall til returpunkter og gjenvinningsstasjon.

For øvrige priser vises det til hjemmesidene til FIAS

  2018 2019
Standardabonnement 2699,- 2769,-
Miniabonnement 2158,- 2214,-
Ekstra gangavstand 538,- 552,-
Fritidshus/seter 896,- 920,-
Dunk til restavfall 160,- 160,-

I tillegg skal det betales 25 % MVA (unntatt ved kjøp av ekstra restavfallssekker).

 

 

Gebyrer septik/slam
  2018 2019
Boenhet, årlig tømming (min. sats 4 m3) 2048,- 2048,-
Tillegg per m3 512,- 512,-
Fritidsbolig, tømming hvert 3. år (ikke tett tank) 683,- 683,-
Ekstraoppdrag utenom rute (tillegg til ordinær pris) 993,- 993,-
Minirenseanlegg tom. 4 m3 2420,- 2420,-

 

Gebyrer etter plan- og bygningsloven

Alle arealer er bruksareal (BRA) jfr. NS 3940

    2018 2019
1

Ny bolig

4254,- 4382,-
 

a) For hver selvstendige boenhet f.o.m. boenhet nr. 2

1150,- 1185,-
 

b) I flerboligbygg (rekke- og kjedehus, tomannsboliger, flerboligbygg etc.) faktureres pr. boenhet iht. pkt. 1 a) over

   
 

c) Tilbygg inntil 50 kvm eksl. kjeller

1495,- 1539,-
 

d) Tilbygg over 50 kvm ekskl. kjeller

3104,- 3197,-
2 Ny hytte 7129,- 7343,-
  Nytt anneks 4254,- 4382,-
  Tilbygg = pkt. 1c og d    
3

Næringsbygg - både nye bygg og til-/påbygg (forretning, kontor, industri m.v.)

   
 

a) bygg inntil 200 kvm

4599,- 4737,-
 

b) tillegg pr. 100 kvm over 200 kvm

2128,- 2191,-
4

Landbruksbygg - både nye bygg og til-/påbygg

   
 

a) Alminnelige driftsbygninger i landbruket

4254,- 4382,-
 

b) For driftsbygninger over 1000 m2

5979,- 6159,-
 

c) Bygg/tilbygg (driftsbygning, redskapshus, lager m.v.) inntil 200 kvm

1955,- 2013,-
5

Tiltak som kan forestås av tiltakshaver

1955,- 2013,-
6 Riving    
 

Bygning, konstruksjon eller anlegg

2185,- 2251,-
 

Bygg under 70 m2 som er registrert i matrikkelen

941,- 969,-
7

Søknad om utslippstillatelser på eksisterende og nye helårs-/fritidsboliger – iht. forurensningsloven, jfr. forurensningsforskriftens kap. 12

3679,- 3789,-
8

Byggesaksbehandling av alle andre kategorier som er søknadspliktig, og som ikke er nevnt spesifikt i pkt. 1-6 over

2530,- 2606,-
9

Fornyelse av byggesøknad

   
 

Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25% av satsene i punktene 1 - 7

   
10

Godkjenning av

   

 

a) Foretak som mangler formell kompetanse

863,-

888,-

 

b) Selvbygger

863,-

888,-

11

Tilsyn i byggesaker og utslippssaker

 

 

 

Tilsynsgebyr er innbakt i øvrige gebyrer

   
12

Purregebyr ved manglende søknad om ferdigattest

575,- 592,-
13

For andre tjenester vedrørende byggesak faktureres kommunens utgifter samt for medgått tid pr time

   
14

Dispensasjonssaker etter PBL. kapittel 19

   
 

a) Saker som behandles administrativt el. politisk uten ekstern høring

2299,- 2368,-
 

b) Saker som krever ekstern høring

4599,- 4737,-
 

Ordinære behandlingsgebyrer kommer i tillegg dersom dispensasjon gis.

   
15

Behandling av private reguleringsplaner. Inklusive nødvendig annonsering i kommunens regi

   
 

a) Behandling av private planforslag, herunder vesentlige endringer - grunnbeløp

18.283,- 18.831,-
 

b) Mindre endring av plan jfr. PBL § 12-14 2. ledd (delegert fast utvalg for plansaker)

11.272,- 11.610,-
 

c) Små endringer, delegert til administrasjonen ("bagatellmessige endringer" jfr. lovkommentar til PBL 12-14)

7326,- 7546,-
 

d) Administrativ vurdering etter KU-forskriftens §4

5636,- 5805,-
 

e) Behandling av planprogram jfr. PBL § 4-1

9018,- 9289,-
 

f)Tilbaketrekking/avbrutt plansak

   
 

Gebyret beregnes etter medgått tid.

   
 

g) Urimelig gebyr/spesielle forhold. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den som han/hun gir fullmakt, på eget initiativ fastsette et passende gebyr.

   
 

Gebyrene innbetales før saken tas opp til 2. gangs behandling i fast utvalg for plansaker

   
 

Utgifter til offentlig registrering (for eksempel befaring etter lov om kulturminner) dekkes av regulanten

   
16

Behandling av fradelingssaker etter plan- og bygningsloven

863,- 888,-
17

Tiltak som gjennomføres i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser ilegges overtredelsesgebyr iht. pbl § 32-8 i samsvar med tilhørende forskrift SAK10 kap. 16.

   
18

Dersom kommunen finner det nødvendig med bruk av sakkyndig bistand for tiltak, og tiltakshaver har valgt å ikke fremskaffe dette selv, kan kommunen engasjere slik bistand for tiltakshavers regning.

   
19

Tiltakshaver faktureres alle gebyr, og gebyr sendes ut i forbindelse med vedtak om tillatelse. For behandling av dispensasjonssaker etter PBL kapittel 19 skal gebyr være innbetalt før saken blir satt under behandling.

   
20

Timepris for medgått tid

   
 

Feltarbeid

947,- 975,-
 

Kontorarbeid

823,- 848,-
21

Bestilling av eiendomsinformasjon - Det henvises til Norsk Eiendomsinformasjon, www.infoland.no

   

 

Gebyrer landbruk
  2018 2019
Uttak av jordprøver, per skifte (ute på garden) 70,- 70,-
Minstepris 400,- 400,-
Plan for nydyrking/grøfting pr. dekar 40,- 40,-
Minstepris (for planer som inkluderer både nydyrking og grøfting betales kun ett gebyr).
Store prosjekter faktureres evt. etter medgått tid
700,- 700,-
Konsesjonssaker 2 promille av kjøpesummen  
Minstepris 1500,- 1500,-
Makspris 5000,- 5000,-
Fradeling e. jordlova §12    
Ubebygde enkelttomter inntil 5 dekar 1100,- 1100,-
Øvrige saker (makspris) 2000,- 2000,-

 

Gebyrer for oppmålingsarbeider

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

  2018 2019

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

   

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

   

areal fra 0 - 250 m²

6898,- 7105,-

areal fra 250 – 500 m²

9198,- 9474,-

areal fra 501 – 2000 m²

16.418,- 16.911,-

areal fra 2001 m² – økning pr. påbegynt da.

1173,- 1208,-

Over 10 da; etter medgått tid, minimum

25.802,- 26.576,-

Punktfeste som krever innmåling

8623,- 8882,-

Punktfeste som ikke krever innmåling (bebygd og kartlagt)

2875,- 2961,-

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

   

areal fra 0 – 500 m²

9198,- 9474,-

areal fra 501 – 2000 m²

16.418,- 16.911,-

areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.

1173,- 1208,-

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

   
Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon    

areal fra 0 – 50 m²

5864,- 6040,-

areal fra 51 – 250 m²

8796,- 9059,-

areal fra 251 – 2000 m²

16418,- 16.911,-

areal fra 2001 m² – økning per påbegynt da.

1173,- 1208,-

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

   

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

   

volum fra 0 – 2000 m³

16418,- 16.911,-

volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.

1173,- 1208,-

1.1.5 Registrering av jordsameie

   

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

   

1.2 Oppretting av matrikkelenhet som ikke krever oppmålingsforretning

   

Oppretting av matrikkelenhet

2875,- 2961,-

(Ved matrikkelføring ved utsatt oppmålingsforretning kommer gebyr i henhold til punkt 1.1.1 i tillegg ved endt oppmålingsforretning).

   

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

   

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.
Dersom oppmålingsforretningen er gjennomført, belastes 2/3 av gebyrsatsene.

   

1.3 Grensejustering

   

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

   

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde

   

areal fra 0 - 250 m²

4691,- 4832,-

areal fra 251 – 500 m²

5864,- 6040,-

1.3.2 Anleggseiendom

   

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5% av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³

   

volum fra 0 – 250 m³

4691,- 4832,-

volum fra 251 – 1000 m³

5864,- 6040,-

1.4 Arealoverføring

   

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

   

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- eller jernbaneformål.

   

areal fra 0 – 250 m²

6898,- 7105,-
areal fra 251 – 500 m² 9198,- 9474,-

areal fra 501 – 2000 m²

16.418,- 16.911,-

arealoverføring pr. nytt påbegynt da medfører en økning av gebyret på

1173,- 1208,-

1.4.2 Anleggseiendom

   

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

   

volum fra 0 – 250 m³

6898,- 7105,-

volum fra 251 – 500 m³

9198,- 9474,-

volum fra 501 – 2000 m³

16.418,- 16.911,-

volumoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m³ medfører en økning av gebyret på

1173,- 1208,-

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

   

For inntil 4 punkter

4105,- 4228,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1173,- 1208,-

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

   

For inntil 4 punkter

5277,- 5436,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1759,- 1812,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

   

1.7 Privat grenseavtale

   

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

2932,- 3020,-

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

586,- 604,-

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

   

1.8 Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner § 7

   

1.8.1 Krav om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

   

a. Sak som krever befaring:

fem rettsgebyr  

b. Sak som ikke krever befaring:

tre rettsgebyr  

1.8.2 Utarbeiding av matrikkelbrev for grunnareal som er en del av en seksjon

   

Der det inngår grunnareal i en seksjon, skal det i tillegg til seksjoneringsgebyr etter pkt. 1.8.1 betales gebyr etter reglene i pkt. 1.1.3.

   

1.8.3 Ny behandling av avslått søknad

   

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer eller festenummer, fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fradrag dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for avslag. (Kommer ny søknad på seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

   

Kommentar: 1 rettsgebyr pr.01.01.2017: kr. 1049,-

   

1.9 Urimelig gebyr

   

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den som han/hun gir fullmakt, på eget initiativ fastsette et passende gebyr.
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

   

1.10 Betalingstidspunkt

   

Kommunen vedtar om gebyret skal kreves inn forskudds- eller etterskuddsvis.

   

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

   

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

   

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

   

Matrikkelbrev inntil 10 sider

207,- 213,-

Matrikkelbrev over 10 sider

414,- 426,-

1.13 Timesats for arbeid etter medgått tid

   

Feltarbeid

947,- 975,-

Kontorarbeid

823,- 848,-

 

 

Kontakt

Kai Enget
Økonomisjef
E-post
Telefon 958 20 306