Gebyrer og priser

Samlet dokument: Vedtatte priser og gebyrer for 2024 (i Framsikt)

Nedenfor finner du priser/gebyrer fordelt på ulike tjenester: 

 
Utleiesatser Folldal Flerbrukshus, Follvang og Kirkekretsen

Rabatt utleie:

 • Fri leie til lag og foreninger med medl. tom. 16 år
 • FIF og FSBIL 25% reduksjon (jfr. avtale om tippemidler
 • Frankmotunet 25% reduksjon
 • Ved langtidsleie over minimum 10 ganger, gis en reduksjon på 25 %
 • Folldal kommune kan etter søknad innvilge rimeligere husleie til kulturelle og veldedige formål
  Enhet 2022 2023
Folldal Flerbrukshus    

Kommersielle arrangement (fest, revy, konsert etc) A+B sal, scene/garderobe, vestibyle, WC, kjøkken og  garderobe i kjeller. Prisen er inkludert 1 vask, kr. 720,- Hvis det leies for arrangement over flere dager, og det bare vaskes en gang- til slutt – betales kun for 1 vask – jfr. tidligere praksis.

Pr arr. 2350,- 2500,-

Andre arrangement

Pr arr.    

A-sal m/vestibyle, garderobe og wc

  1045,- 1115,-

B-sal m/vestibyle, garderobe og WC

  650,- 695,-

A+B-sal m/vestibyle, garderobe og WC

  1315,- 1400,-

Musikkrom

  250,- 265,-

Vestibyle, Garderobe og WC

  390,- 410,-
Vestibyle og kjøkken (barnebursdager m.v.) - inntil 3 timer   430,- 460,-

Vestibyle, kjøkken og A-sal (barnebursdager m.v.) - inntil 3 timer

  860,- 920,-

Scene (f.eks Janitsjarøving)

  225,- 240,-

Kjøkken – kaffekoking til møter

  135,- 145,-

Kjøkken til andre arrangement

  375,- 400,-

Begge kjøkken

  515,- 545,-

Bad - trim - idrett (per time)

     

Svømmehall m/garderober og dusj

  420,- 445,-

Svømmehall m/ garderobe og dusj - ekstra oppvarmet basseng (kun faste dager)

  755,- 805,-

Gymsal m/ garderobe og dusj

  360,- 380,-

Gymsal u/garderobe og dusj

  240,- 255,-

1 garderobe u/ dusj

Pr time 185,- 200,-

2 garderober m/dusj

Pr time 285,- 305,-
Badstue (som tillegg til annet; garderobe el basseng)   155,- 165,-
Folkebad Voksne
Barn
Badstue
65,-
40,-
55,-
70,-
45,-
55,-

 

Utleie av inventar utenom huset   2022 2023
Bord Pr dag 40,- 40,-
Stoler Pr dag 20,- 20,-
Dekketøy Etter avtale    
     
Torgplass      
Utleie av scene ved torget   130,-
235,- inkl. strøm
130,-
235,- inkl. strøm
Utleie av torget uten scene, men med strøm   200,- 210,-

 

Follvang 2022 2023
Kinosal og scene 1690,- 1800,-
Kinosal 990,- 1055,-
Scene 445,- 475,-
Peisestue og kjøkken 590,- 625,-
Kjøkken 440,- 465,-

 

Folldal barnehage (Kirkekretsen) 2022 2023
Gymsal 755,- 805,-

 

Betalingssatser kommunale vigsler

Det er gratis for alle å vie seg i kommunestyresalen, vestibylen på Folldal Flerbrukshus eller på ordførerens kontor. Hvis vielsen etter avtale skal foregå på andre lokaliteter faktureres det kjøregodtgjørelse etter statens satser.

 

Betalingssatser skolefritidsordning (SFO)

Har man full plass, regnes det som full plass også i ferier. Gradert plass gir fratrekk for plassen man betaler for, men tillegg for ekstradager i ferier. Betaling innkreves for 11 måneder.

 

2023

Hel plass (over 12 timer per uke)

Kr 2600,-

Deltidsplass (7-12 timer per uke)

Kr 1820,-

Mini-plass (inntil 7 timer per uke)

Kr 1215,-
Kjøp av halv dag i skoleåret Kr 330,-

Bruk av SFO ved ferie og skolefrie dager (de med redusert plass betaler for kjøp av enkeltdager, minus det de betaler for en uke til vanlig)

Kr 380,-

Kjøp av enkeltøkt (1 økt regnes som tiden før eller etter skoletid og utgjør 2 timer)

Kr 100,-

Søskenmoderasjon barn nr. 2

30%

Søskenmoderasjon barn nr. 3 og videre

50%

 

Betalingssatser kulturskole - semesteravgift
  2023

Enkeltundervisning per semester

Kr 1565,-

Gruppeundervisning gruppe 3-10 elever per semester

Kr 1300,-

Gruppeundervisning >10 elever per semester

Kr 1040,-

Søskenmoderasjon

25%

Aktivitetsmoderasjon - «fler-aktivitet» moderasjon

25%

 

Betalingssatser barnehage

Folldal kommune følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Det fastsettes en maksimalgrense for foreldrebetalingen i Stortingets årlige budsjettvedtak. Makspris for barnehageplass i er fastsatt til kr. 3315,- per måned fra januar 2022. Fra 1. august er maksprisen fastsatt til kr 3050,- per måned. 

  2023
Full pris (5 dager) Kr 3000,-
Deltidsplass (4 dager) Kr 2400,-
Deltidsplass (3 dager) Kr 1800,-
Søskenmoderasjon barn nr. 2 50%
Søskenmoderasjon barn nr. 3 75%
Kost/matpenger pr mnd for full plass Kr 290,-
Kjøp av ekstra dag Kr 330,-


Søskenmoderasjon på tvers av barnehage/SFO gis med samme satser. Henholdsvis 50 % for barn nr. 2 og 75 %  for barn nr. 3.

Gebyrer på salg og skjenking av alkohol

Avgiftene på området fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk  mv. av 1. juli 2005. Gebyrene blir fastsatt 1. januar årlig.

  2022
Enkeltvedtak (per gang, ambulerende) 400,-
Avleggelse av kunnskapsprøve etter serveringsloven 400,-
Avleggelse av kunnskapsprøve etter alkoholloven 400,-
Bevillingsgebyr for salg utgjør pr. år kr 
Pr vareliter, drikk i gr. 1
Pr. vareliter, drikk i gr. 2
1760,-
0,22
0,62

Bevillingsgebyr for skjenking av alkohol utgjør pr. år 
I tillegg per solgte liter iht. forskriftens kap. 6-2:
Gruppe 1: 2,5-4,6%
Gruppe 2: 4,7-21%
Gruppe 3: 22-60%

5500,-
.
0,51
1,34
4,42

 

Betalingssatser for vaksinasjon

I forbindelse med vaksinasjon ved utenlandsopphold og andre typer vaksiner, som ikke er inkludert i det nasjonale vaksineprogrammet, betales et gebyr pr. konsultasjon. Pris på vaksine kommer i tillegg og varierer ut fra kostnad. Vaksinasjonsprogrammet mot enkelte sykdommer krever vaksinasjon i flere omganger. Barn under 16 år betaler kun for medgått materiell.

  2023

Konsultasjon pr gang (fra fylte 16 år).
I tillegg betales det for vaksine.

Kr 150,-
Barn konsultasjon pr. gang ( opp til 16 år). I tillegg betales det for vaksine.  Kr 50,-

 

Betalingssatser opphold institusjon

Prisene for korttidsopphold reguleres av Helse- og omsorgsdepartementet.

KORTTIDSOPPHOLD

2022

2023

Korttidsopphold første 60 døgn (pris per døgn)

180,- Pris fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet gjeldende fra 01.01.23. Prisene kommer i løpet av 12/2022: «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester» 

Utvidelse utover 60 døgn

Egenandelen beregnes som langtidsopphold  
Dagopphold i Ingridstua/ dagavdelingen 230,- Inkl. mat kr 255,-
Dagopphold i Ingridstua/ dagavdelingen inkl drosje 260,- Inkl. mat og transport 
Kr 315,-

 

LANGTIDSOPPHOLD INSTITUSJON

Egenandel for langtidsopphold beregnes slik:

Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kreves det betalt 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk mins 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer som legges på dobbeltrom uten selv å ønske det, skal ved beregningen tilstås et høyere fribeløp.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue.

Fribeløp og grunnbeløp fastsettes årlig av Helse- og omsorgsdepartementet.  

Betalingssatser hjemmehjelp

Betaling av hjemmehjelpstjenester beregnes på bakgrunn av den enkelte husstands samlede inntekter. Timespris for enkelttimer til selvkost 2023 er kr 410,00. Det betales inntil maksimalt månedsbeløp. 

For betaling av hjemmetjenester for husstander med samlet inntekt under 2G kreves en egenandel på ca kr. 250,00 pr. mnd. Beløpet fastsettes årlig av Helse- og omsorgsdepartementet. Denne prisen er ikke klar for 2023 og vil derfor endres fra 01.01.23. 

Brukere med inntekt over 2G og få timer hjelp, betaler kun for det som tjenesten faktisk koster (selvkost). Det begrenses opp til maksimalt abonnement pr. mnd.

1 G fra mai 2022 = kr. 111.477,-

 

2022

2023

Pris fastsettes av Helse- og omsorgsdepartementet gjeldende fra 01.01.23. Prisene kommer i løpet av 12/2022: «Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester»

Inntil 2 G (kr 222.954)

 

 

2-3 G (kr 222.954 – 334.431)

Maks pr. mnd. kr 1161

 

3-4 G (kr 334.431 – 445.908)

Maks pr. mnd. kr 1739

 

4 – 5 G (kr 445.908 – 557.385)

Maks pr. mnd. kr 2312

 

5 G (over kr 557.385)

Maks pr. mnd. kr 2913

 

Satser gitt av Helse- og omsorgsdepartementet kan endres i løpet av året. Kommunen forbeholder seg derfor retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser.

Betalingssatser trygghetsalarm
  2023
Trygghetsalarm per måned Kr 350,-
Trygghetsalarm per måned for beboere i omsorgsbolig Kr 350,-

 

Prisliste mat og måltider FBSS

MATOMBRINGING

2023
Middag med dessert (med vedtak) Kr 110,-
Middag med dessert (uten vedtak) Kr 120,-
Fullkost per døgn Kr 195,-
Rabatt med kulturkort for ungdom

KULTURKORT FOR UNGDOM
Er du mellom 13 og 21 år får du rabatt på mange ulike kulturopplevelser i Innlandet hvis du har UngINN kortet!!

GIR DEG RABATT PÅ KULTURTILBUD
UngINN kortet er gratis og gjelder for alle ungdommer i Innlandet fra og med året du fyller 13 og ut året du er 21.
Bestill UngINN kortet på nett!

Billettpriser Folldal kino
 

2023

Barne- og familieforestillinger kl. 16.00 100,- for voksen
80,- for barn
Ungdom/voksen-forestillinger 100,- per person

 

Billettpriser Fritidsklubben
  2023
Medlemskap (følger skoleåret) 100,-
Inngang medlem 1,-
Inngang ikke-medlem 20,-

 

Gebyrer Folldal Bibliotek
  2023
Purregebyr Kr 50,- for tredje gangs purring
Erstatningskrav (per bok) Kr 350,-

 

Betalingssatser kopiering
  2023
A4 ensidig Svart/hvit: kr 2,-
Farge: kr 5,-
A4 tosidig Svart/hvit: kr 3,-
Farge: kr 7,-
A3 ensidig Svart/hvit: kr 4,-
Farge: kr 8,-
A3 tosidig Svart/hvit: kr 5,-
Farge: kr 10,-

 

Gebyrer vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. 
 • Alle priser tillegges 25 % mva.
   

   

1. Engangsgebyr for tilknytning

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.


2. Årsgebyr

Totalt årsgebyr = abonnementsgebyr + forbruksgebyr

2.1 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene:

 • Vann: Ca. 30 % (20 % i 2021)
 • Avløp: Ca. 30 % (20% i 2021)

Abonnementsgebyret beregnes pr. abonnent som definert i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.


Beregning etter målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde hvis annet ikke er avtalt.

Ved unormalt høyt forbruk på grunn av lekkasjer, for eksempel i toalett eller lignende, kreves avgift for maksimalt 3 ganger gjennomsnittsforbruket de 3 foregående år.

Beregning etter stipulert forbruk
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

3. Vannmålerleie

Kommunen eier vannmåleren, og abonnenter som har måler skal betale alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren. Det betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

  2022 2023
Mindre enn eller lik 50 mm 367,- 411,-
Større enn 50 mm 918,- 1028,-

 

Gebyrer feiing/tilsyn

Faktureres av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Se gjeldende satser for gebyr her

Renovasjonsgebyr

Alle abonnementstypene inkluderer gratis levering av sortert papp, papir, plast, drikkekartong, glass og metallemballasje, tekstiler, metaller, elektronikk- og hvitevarer, kuldemøbler, omsettbare gjenstander og spesialavfall til returpunkter og gjenvinningsstasjon.

For øvrige priser vises det til hjemmesidene til FIAS

  2022 2023
Standardabonnement Kr 3917,- 4132,-
Miniabonnement Kr 3132,- 3404,-
Maxiabonnement (360 l restavfallsdunk) Kr 4438,- 4682,-
Ekstra gangavstand Kr 780,- 823,-
Fritidshus/seter Kr 1302,- 1374,-

I tillegg skal det betales 25 % MVA.

Gebyrer septik/slam
  2022 2023
Boenhet, årlig tømming (min. sats 4 m3) 2840,- 3266,-
Tillegg per m3 710,- 817,-
Fritidsbolig, tømming hvert 3. år (ikke tett tank) 946,- 1088,-
Ekstraoppdrag utenom rute (tillegg til ordinær pris) 1377,- 1584,-
Minirenseanlegg tom. 4 m3 3353,- 3856,-

 

Gebyrer etter plan- og bygningsloven

Alle arealer er bruksareal (BRA) jfr. NS 3940

    2022 2023
1 Søknad om rammetillatelse   10.000,-
      2000,-
2

Ny bolig

4727,- 5034,-
 

a) For hver selvstendige boenhet f.o.m. boenhet nr. 2

1278,- 1361,-
 

b) I flerboligbygg (rekke- og kjedehus, tomannsboliger, flerboligbygg etc.) faktureres pr. boenhet iht. pkt. 1 a) over

   
 

c) Tilbygg inntil 50 kvm eksl. kjeller

1661,- 1769,-
 

d) Tilbygg over 50 kvm ekskl. kjeller

3449,- 3673,-
3 Ny hytte 7922,- 8437,-
  Nytt anneks 4727,- 5034,-
  Tilbygg = pkt. 1c og d    
4

Næringsbygg - både nye bygg og til-/påbygg (forretning, kontor, industri m.v.)

   
 

a) bygg inntil 200 kvm

5111,- 5443,-
 

b) tillegg pr. 100 kvm over 200 kvm

2364,- 2518,-
5

Landbruksbygg - både nye bygg og til-/påbygg

   
 

a) Alminnelige driftsbygninger i landbruket

4727,- 5034,-
 

b) For driftsbygninger over 1000 m2

6644,- 7076,-
 

c) Bygg/tilbygg (driftsbygning, redskapshus, lager m.v.) inntil 200 kvm

2172,- 2313,-
6

Tiltak som kan forestås av tiltakshaver

2172,- 2313,-
7 Riving    
 

Bygning, konstruksjon eller anlegg

2428,- 2586,-
 

Bygg under 70 m2 som er registrert i matrikkelen

1045,- 1113,-
  Rehabilitering av skorstein   1000,-
8

Søknad om utslippstillatelser på eksisterende og nye helårs-/fritidsboliger – iht. forurensningsloven, jfr. forurensningsforskriftens kap. 12

4088,- 4354,-
9

Byggesaksbehandling av alle andre kategorier som er søknadspliktig, og som ikke er nevnt spesifikt i pkt. 1-6 over

2811,- 2994,-
10

Fornyelse av byggesøknad

   
 

Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25% av satsene i punktene 1 - 7

   
11

Godkjenning av

   

 

a) Foretak som mangler formell kompetanse

958,- 1021,-

 

b) Selvbygger

958,- 1021,-

12

Tilsyn i byggesaker og utslippssaker

   

 

Tilsynsgebyr er innbakt i øvrige gebyrer

   
  Mangelfull søknad der kommunen må be om dokumenter 
for at søkanden skal være komplett og /eller på befaring, 
belastes et gebyr pr. purring
  1000,-
  Midlertidig brukstillatelse   1500,-
13

Purregebyr ved manglende søknad om ferdigattest

639,- 681,-
14

For andre tjenester vedrørende byggesak faktureres kommunens utgifter samt for medgått tid pr time

   
15

Dispensasjonssaker etter PBL. kapittel 19

   
 

a) Saker som behandles administrativt el. politisk uten ekstern høring

2555,- 5000,-
 

b) Saker som krever ekstern høring

5111,- 10.000,-
 

Ordinære behandlingsgebyrer kommer i tillegg dersom dispensasjon gis.

   
16

Behandling av private reguleringsplaner. Inklusive nødvendig annonsering i kommunens regi

   
 

a) Behandling av private planforslag, herunder vesentlige endringer - grunnbeløp

20.315,- 21.636,-
 

b) Mindre endring av plan jfr. PBL § 12-14 2. ledd (delegert fast utvalg for plansaker)

12.525,- 13.339,-
 

c) Små endringer, delegert til administrasjonen ("bagatellmessige endringer" jfr. lovkommentar til PBL 12-14)

8141,- 8670,-
 

d) Administrativ vurdering etter KU-forskriftens §4

6262,- 6669,-
 

e) Behandling av planprogram jfr. PBL § 4-1

10.021,- 10.672,-
 

f)Tilbaketrekking/avbrutt plansak

   
 

Gebyret beregnes etter medgått tid.

   
  g) Urimelig gebyr/spesielle forhold. Dersom gebyret  åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt  til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har  hatt, kan kommunedirektøren eller den som han/hun gir  fullmakt, på eget initiativ fastsette et passende gebyr.    
 

Gebyrene innbetales før saken tas opp til 2. gangs behandling i fast utvalg for plansaker

   
 

Utgifter til offentlig registrering (for eksempel befaring etter lov om kulturminner) dekkes av regulanten

   
17

Behandling av fradelingssaker etter plan- og bygningsloven

958,- 1021,-
18

Tiltak som gjennomføres i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser ilegges overtredelsesgebyr iht. pbl § 32-8 i samsvar med tilhørende forskrift SAK10 kap. 16.

   
19

Dersom kommunen finner det nødvendig med bruk av sakkyndig bistand for tiltak, og tiltakshaver har valgt å ikke fremskaffe dette selv, kan kommunen engasjere slik bistand for tiltakshavers regning.

   
20

Tiltakshaver faktureres alle gebyr, og gebyr sendes ut i forbindelse med vedtak om tillatelse. For behandling av dispensasjonssaker etter PBL kapittel 19 skal gebyr være innbetalt før saken blir satt under behandling.

   
21

Timepris for medgått tid

1031,- 1098,-
22

Bestilling av eiendomsinformasjon – det henvises til priser 
hos aktuelle leverandører

   

 

Gebyrer landbruk
  2022 2023
Uttak av jordprøver, per skifte (ute på garden) 70,- 70,-
Minstepris 500,- 500,-
Plan for nydyrking/grøfting pr. dekar 40,- 40,-
Minstepris (for planer som inkluderer både nydyrking og grøfting betales kun ett gebyr).
Store prosjekter faktureres evt. etter medgått tid
750,- 750,-
Konsesjonssaker    
Minstepris 1500,- 1500,-
Makspris 5000,- 5000,-
Fradeling e. jordlova §12    
Ubebygde enkelttomter inntil 5 dekar 1100,- 1100,-
Øvrige saker (makspris) 2000,- 2000,-

 

Gebyrer for oppmålingsarbeider

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

  2022 2023

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

   

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

   

Mindre areal (0 - 250 m²)

7665,- 8164,-

Mindre areal (250 – 500 m²)

10.221,- 10.885,-

Standard tomt (areal fra 501 – 2000 m²)

18.244,- 19.429,-

For arealer over 2000 m² er gebyret for standard tomt med flg. tillegg:

 • Tidsforbruk utover normert tidsforbruk ved en standard tomt, faktureres etter medgått tid etter timesats gitt i punkt 1.13.
 • Kr 200,- ekstra per ekstra grensemerke utover 6 merker
   

Kontorforretning (saker hvor det ikke er krav om merking og måling i marka

9122,- 9715,-

Punktfeste som krever innmåling

7666,- 8164,-

Punktfeste som ikke krever innmåling (bebygd og kartlagt)

3195,- 3402,-

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

   

Som for punkt 1.1.1, oppretting av grunneiendom og festegrunn.

   

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

   
Som for punkt 1.1.1, oppretting av grunneiendom og festegrunn.    

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

   

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

   

Volum fra 0 – 2000 m³

18.244,- 19.429,-

Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.

1303,- 1388,-

1.1.5 Registrering av jordsameie

   

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

   

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

   

Oppretting av matrikkelenhet

3195,- 3402,-

I tillegg kommer gebyr i henhold til punkt 1.1.1 ved endt oppmålingsforretning).

   

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

   

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.
Dersom oppmålingsforretningen er gjennomført, belastes 2/3 av gebyrsatsene.

   

1.3 Grensejustering

   

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

   

Som for punkt 1.1.1, oppretting av anleggseiendom og festegrunn

   

1.3.2 Anleggseiendom

   

Som for punkt 1.1.4, oppretting av anleggseiendom

   

1.4 Arealoverføring

   

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

   

Som for punkt 1.1.1, oppretting av grunneiendom og festegrunn.

   

1.4.2 Anleggseiendom

   

Som for punkt 1.1.4, oppretting av anleggseiendom

   

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

   

For inntil 4 punkter

4561,- 4857,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1303,- 1388,-

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

   

For inntil 4 punkter

5864,- 6245,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1955,- 2082,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

   

1.7 Privat grenseavtale

   

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

3258,- 3470,-

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

652,- 694,-

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

   

1.8 Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner § 7

   

1.8.1 Krav om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

   

a. Sak som krever befaring:

7588,- 8081,-

b. Sak som ikke krever befaring:

5483,- 5839,-

1.8.2 Utarbeiding av matrikkelbrev for grunnareal som er en del av en seksjon

   

Der det inngår grunnareal i en seksjon, skal det i tillegg til seksjoneringsgebyr etter pkt. 1.8.1 betales gebyr etter reglene i pkt. 1.1.3.

   

1.8.3 Ny behandling av avslått søknad

   

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer eller festenummer, fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fradrag dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for avslag. (Kommer ny søknad på seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

   

1.9 Urimelig gebyr

   

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den som han/hun gir fullmakt, på eget initiativ fastsette et passende gebyr.

----------------------------------------------------------------
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

   

1.10 Betalingstidspunkt

   

Kommunen kan kreve at gebyret betales inn forskuddsvis.

   

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

   

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

   

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

   

Matrikkelbrev inntil 10 sider

230,- 245,-

Matrikkelbrev over 10 sider

460,- 490,-

1.13 Timesats for arbeid etter medgått tid

   

Feltarbeid

1052,- 1121,-

Kontorarbeid

914,- 974,-
1.14 Salg av VA-data til konsulenter
Tynset kommune utleverer data, tjenesten følger Tynset kommune sitt gebyrregulativ
   

 

 

Kontakt

Kai Enget
Økonomisjef
E-post
Telefon 95 82 03 06