Gebyrer og priser

Gebyrer og priser

Utleiesatser Folldal Flerbrukshus, Follvang og Kirkekretsen

Rabatt utleie:

 • Fri leie til lag og foreninger med medl. tom. 16 år
 • FIF og FSBIL 25% reduksjon (jfr. avtale om tippemidler
 • Frankmotunet 25% reduksjon
 • Ved langtidsleie over minimum 10 ganger, gis en reduksjon på 25 %
 • Folldal kommune kan etter søknad innvilge rimeligere husleie til kulturelle og veldedige formål
  Enhet 2019 2020
Folldal Flerbrukshus  

Kommersielle arrangement (fest, revy, konsert etc) A+B sal, scene/garderobe, vestibyle, WC, kjøkken og  garderobe i kjeller. Prisen er inkludert 1 vask, kr. 720,- Hvis det leies for arrangement over flere dager, og det bare vaskes en gang- til slutt – betales kun for 1 vask – jfr. tidligere praksis.

Pr arr.

2175,-

2220,-

Andre arrangement

Pr arr.

 

 

A-sal m/vestibyle, garderobe og wc

 

970,-

990,-

B-sal m/vestibyle, garderobe og WC

 

600,-

615,-

A+B-sal m/vestibyle, garderobe og WC

 

1215,-

1240,-

Musikkrom

 

230,-

235,-

Vestibyle, Garderobe og WC

 

360,-

365,-
Vestibyle og kjøkken (barnebursdager m.v.) - inntil 3 timer   400,-  

Vestibyle, kjøkken og A-sal (barnebursdager m.v.) - inntil 3 timer

  800,-  

Scene (f.eks Janitsjarøving)

 

210,-

215,-

Kjøkken – kaffekoking til møter

 

125,-

130,-

Kjøkken til andre arrangement

 

350,-

355,-

Begge kjøkken

 

475,-

485,-

Bad - trim - idrett (per time)

 

 

 

Svømmehall m/garderober og dusj

 

385,-

395,-

Svømmehall m/ garderobe og dusj - ekstra oppvarmet basseng (kun faste dager)

 

700,-

715,-

Gymsal m/ garderobe og dusj

 

335,-

340,-

Gymsal u/garderobe og dusj

 

220,-

225,-

1 garderobe u/ dusj

Pr time

170,-

175,-

2 garderober m/dusj

Pr time 265,- 270,-
Badstue (som tillegg til annet; garderobe el basseng)   140,- 145,-
Folkebad Voksne
Barn
Badstue
60,-
40,-
50,-
60,-
40,-
50,-

 

Utleie av inventar utenom huset   2019 2020
Bord Pr dag 35,- 35,-
Stoler Pr dag 15,- 15,-
Dekketøy Etter avtale    
   
Torgplass   70,-  
Utleie av scene ved torget   115,-
215,- inkl. strøm
120,-
220,- inkl. strøm
Utleie av torget uten scene, men med strøm   180,- 185,-

 

Follvang 2019 2020
Kinosal og scene 1570,- 1600,-
Kinosal 915,- 935,-
Scene 410,- 420,-
Peisestue og kjøkken 545,- 555,-
Kjøkken 405,- 415,-

 

Folldal barnehage (Kirkekretsen) 2019 2020
Gymsal 700,- 715,-

 

Betalingssatser kommunale vigsler

Det er gratis for alle å vie seg i kommunestyresalen, vestibylen på Folldal Flerbrukshus eller på ordførerens kontor. Hvis vielsen etter avtale skal foregå på andre lokaliteter faktureres det kjøregodtgjørelse etter statens satser.

 

Betalingssatser skolefritidsordning (SFO)

Har man full plass, regnes det som full plass også i ferier. Gradert plass gir fratrekk for plassen man betaler for, men tillegg for ekstradager i ferier.

Betaling innkreves for 11 måneder.

  2019 2020

Hel plass (over 15 timer i uka)

2410,- 2410,-

Deltidsplass (10 - 15 timer i uka)

1750,- 1750,-

Mini-plass (inntil 10 timer i uka)

1200,- 1200,-

Kjøp av heldag i skoleåret (heldag onsdag eller torsdag)

345,- 345,-

Bruk av SFO ved ferie og skolefrie dager (de med redusert plass betaler for kjøp av enkeltdager, minus det de betaler for en uke til vanlig)

345,- 345,-

Kjøp av enkeltøkt (1 økt regnes som tiden før eller etter skoletid og utgjør 2 timer)

90,- 90,-

Søskenmoderasjon barn nr. 2

50% 30%

Søskenmoderasjon barn nr. 3 og videre

75% 50%

Søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO fjernes fra august 2020.

Betalingssatser kulturskole - semesteravgift
  2019 2020

Enkeltundervisning per semester

1400,- 1400,-

Gruppeundervisning gruppe 3-10 elever per semester

1160,- 1160,-

Gruppeundervisning >10 elever per semester

930,- 930,-

Søskenmoderasjon

-25% 25%

Aktivitetsmoderasjon - «fler-aktivitet» moderasjon

-25% 25%

 

Betalingssatser barnehage

Folldal kommune følger forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Det er fastsatt en maksimalgrense for foreldrebetalingen i Stortingets årlige budsjettvedtak. Makspris for barnehageplass i 2020 er fastsatt til kr. 3135,- per mnd fra høsten 2020.

Ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen i barnehager ble innført 2015. Husholdninger med lavere inntekt enn kr 574 7500,- kan søke om reduksjon av foreldrebetalingen. Ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass. I tillegg skal husholdninger med lavere inntekter enn kr 566 100,-. ha gratis kjernetid (20 timer per uke) når barnet er 2 – 5 år.

Alle barn tilbys matservering i barnehagen. Sats for matservering er satt til kr. 250,- per mnd. Betalingen reduseres prosentvis dersom barnet ikke har hel plass. Juli måned er betalingsfri.

Det er anledning til å kjøpe ekstra dag i barnehagen, hvis avdelingen har ledig kapasitet.

  Høst 2019 2020
Full pris (5 dager 3040,- 3135,-
Deltidsplass (4 dager) 2432,- 2512,-
Deltidsplass (3 dager) 1824,- 1884,-
Deltidsplass (2 dager)    
Søskenmoderasjon barn nr. 2 50% 30% fra august
Søskenmoderasjon barn nr. 3 75% 50% fra august
Kost/matpenger pr mnd for full plass 250,- 250,-
Kjøp av ekstra dag 300,- 300,-

 

Betalingssatser for vaksinasjon

I forbindelse med vaksinasjon ved utenlandsopphold og andre typer vaksiner, som ikke er inkludert i det nasjonale vaksineprogrammet, betales et gebyr pr konsultasjon. Pris på vaksine kommer i tillegg og varierer ut fra kostnad. Vaksinasjonsprogrammet mot enkelte sykdommer krever vaksinasjon i flere omganger. Barn under 16 år betaler kun for medgått materiell.

  2019 2020

Konsultasjon pr gang (fra fylte 16 år).
I tillegg betales det for vaksine.

100,- 120,-

 

Gebyrer på salg og skjenking av alkohol

Avgiftene på området fastsettes i henhold til Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk  mv. av 1. juli 2005. Gebyrene blir fastsatt 1. januar årlig.

  2019 2020
Enkeltvedtak (per gang) 370,- 380,-
Avleggelse av kunnskapsprøve etter serveringsloven 400,- 400,-
Avleggelse av kunnskapsprøve etter alkoholloven 400,- 400,-
Bevillingsgebyr per år for salg av alkohol
Pr vareliter, drikk i gr. 1
Pr vareliter, drikk i gr. 2
1660,-
.
0,21
0,58

1700,-
-
0,22
0,60

Bevillingsgebyr per år for skjenking av alkohol 5200,- 5300,-
I tillegg per solgte liter iht. forskriftens kap. 6:
Gruppe 1: 2,5-4,6%
Gruppe 2: 4,7-21%
Gruppe 3: 22-60%
.
0,48
1,26
4,16
-
0,49
1,29
4,27

 

Betalingssatser institusjon

Prisene for korttidsopphold reguleres sentralt.

KORTTIDSOPPHOLD

2019 2020

Korttidsopphold første 60 døgn (pris per døgn)

160,- 165,-

Utvidelse utover 60 døgn

Egenandelen beregnes som langtidsopphold Egenandelen beregnes som langtidsopphold
Dagopphold i Ingridstua/ dagavdelingen 80,- 200,-
Dagopphold i Ingridstua/ dagavdelingen inkl drosje   230,-

 

LANGTIDSOPPHOLD INSTITUSJON

Egenandel for langtidsopphold beregnes slik:

Inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp, kreves det betalt 75 % årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk mins 25 % av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer som legges på dobbeltrom uten selv å ønske det, skal ved beregningen tilstås et høyere fribeløp.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue.

Fribeløp og grunnbeløp fastsettes årlig av Helse- og Omsorgsdepartementet.

Betalingssatser hjemmehjelp

Betaling av hjemmehjelpstjenester beregnes på bakgrunn av den enkelte husstands samlede inntekter. Timespris for enkelttimer til selvkost 2020 er kr 380,-. Det betales inntil maksimalt månedsbeløp.

For betaling av hjemmetjenester for husstander med samlet inntekt under 2G kreves en egenandel på kr. 210,- pr.mnd.

Brukere med inntekt over 2G og få timer hjelp, betaler kun for det som tjenesten faktisk koster (selvkost). Det begrenses opp til maksimalt abonnement pr. mnd.

Grunnbeløp 2019 2020

Inntil 2 G (kr 199.716,-)

   

2-3 G
(kr 199716 – 299.574)

Maks pr. mnd. kr 1070,- Maks pr. mnd. kr 1105,-

3-4 G
(kr 299.574 – 399.432)

Maks pr. mnd. kr 1610,-

Maks pr. mnd. kr. 1660

4 –5 G
(kr 399.432 – 499.290)

Maks pr. mnd. kr 2140,-

Maks pr. mnd. kr. 2205,-

5 G (over kr 499.290)

Maks pr. mnd. kr 2680,-

Maks pr. mnd. kr. 2780,-

Satser gitt av Helse- og omsorgsdepartementet kan endres i løpet av året. Kommunen forbeholder seg derfor retten til å følge de til enhver tid gjeldende satser.

Betalingssatser vaskeri
  2018 2019

Vask og rulling av sengesett

62,-  

Vask av dyne

62,-  
Vask av puter 26,-  
Vask av tepper 205,-  
Vask av matter/ryer (per meter) 62,-  
Vask av privat tøy (per maskin) 62,-  
Vask/dynking og rulling av løpere/duker/brikker (per meter) 42,-  
Vask/rulling/stryking av gardiner (per fag) 156,-  
Leie av duk inkl. vask og rulling 105,-  
     

 

Prisliste mat og måltider FBSS

MATOMBRINGING

2019 2020
Middag med dessert (med vedtak) 91,- 95,-
Middag med dessert (uten vedtak) 101,- 105,-
Fullkost per døgn

160,-

170,-

 

 

 

 

Betalingssatser trygghetsalarm
  2019 2020
Trygghetsalarm per måned 270,- 300,-
Trygghetsalarm per måned for beboere i omsorgsbolig 270,- 300,-

 

Rabatt med kulturkort

Kulturkortet gjelder for alle ungdommer i Hedmark i alderen 13 – 21 år (fra og med det året du fyller 13 og ut året du er 21).

Kulturkortet for ungdom i Hedmark gir deg rabatt på forskjellige kulturtilbud i hele fylket! Med kortet får du blant annet rabatt på kino, festivaler, teater, museum, fotball- og ishockeykamper, og mye mer. Med kulturkortet vil vi gjøre det enklere for deg som ungdom å benytte deg av kulturtilbudene i Hedmark. Vi jobber hele tiden med å lage nye avtaler slik at kortet skal gjelde for så mange arrangement som mulig og dekke mange ulike kulturformer.

Kulturkortet drives av  Hedmark fylkeskommune, og Ungdommens Fylkesting var den viktigste pådriveren for at ordningen skulle prøves ut i Hedmark.

Kulturkortet er gratis, og bestilles her.  

Folldal kino inngikk i 2014 avtale med Kulturkortet i Hedmark. De som har kulturkortet får kr 20,- i rabatt på kinobilletten. (Øvrige steder kortet kan benyttes i Hedmark)

Billettpriser Folldal kino
  2019 2020
Barne- og familieforestillinger kl 16.00 100,- for voksen
70,- for barn
100,- for voksen
70,- for barn
Ungdom/voksen-forestillinger 100,- per person 100,- per person

 

Billettpriser Fritidsklubben
  2019 2020
Medlemsskap (følger skoleåret) 100,- 100,-
Inngang medlem 1,- 1,-
Inngang ikke-medlem 20,- 20,-

 

Gebyrer Folldal Bibliotek
  2019 2020
Purregebyr Kr 50,- for tredje gangs purring Kr 50,- for tredje gangs purring
Erstatningskrav (per bok) Kr 350,- Kr 350,-

 

Betalingssatser kopiering
  2020
A4 ensidig Svart/hvit: kr 2,-
Farge: kr 5,-
A4 tosidig Svart/hvit: kr 3,-
Farge: kr 7,-
A3 ensidig Svart/hvit: kr 4,-
Farge: kr 8,-
A3 tosidig Svart/hvit: kr 5,-
Farge: kr 10,-

 

Gebyrer vann og avløp

Rammer for gebyrberegning

 • Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 4 års periode.
 • Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 4 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
 • Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974 samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer. 
 • Alle priser tillegges 25 % mva.

1. Engangsgebyr for tilknytning (priser per 2020)

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett.

Vann Avløp
Kr 15.000,- per abonnent

Kr 15.000,- per abonnent


2. Årsgebyr

Totalt årsgebyr = abonnementsgebyr + forbruksgebyr

2.1 Abonnementsgebyr

Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene:

 • Vann: Ca. 20 %
 • Avløp: Ca. 20 %.

Abonnementsgebyret beregnes pr. abonnent som definert i kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

Vann Avløp
Kr 1008,- per abonnent Kr 760,- per abonnent

 

2.2 Forbruksgebyr

Forbruksgebyret beregnes på grunnlag av målt eller stipulert forbruk, begge basert på nedenstående enhetspris.

Enhetspris vann Enhetspris avløp
32,79 kr/m3 24,68 kr/m3


Beregning etter målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m3. Avløpsmengde regnes lik vannmengde hvis annet ikke er avtalt.

Ved unormalt høyt forbruk på grunn av lekkasjer, for eksempel i toalett eller lignende, kreves avgift for maksimalt 3 ganger gjennomsnittsforbruket de 3 foregående år.

Beregning etter stipulert forbruk
Forbruksgebyret baseres på stipulert forbruk og pris pr. m3.

Bruksareal BRA Stipulert forbruk Forbruksgebyr vann Forbruksgebyr avløp
0-80 m2 100 m3 4654,- kr/år 3224,- kr/år
over 80 m2 150 m3 6293,- kr/år 4458,- kr/år

 

3. Vannmålerleie

Kommunen eier vannmåleren, og abonnenter som har måler skal betale alle kostnader knyttet til installering og vedlikehold av måleren. Det betales en årlig leie for å dekke disse kostnadene, som varierer med målerens størrelse etter følgende modell:

Mindre enn eller lik 50 mm 367,- kr/år
Større enn 50 mm 918,- kr/år

 

 

Gebyrer feiing/tilsyn

Faktureres av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Se gjeldende satser for gebyr her

Renovasjonsgebyr

Alle abonnementstypene inkluderer gratis levering av sortert papp, papir, plast, drikkekartong, glass og metallemballasje, tekstiler, metaller, elektronikk- og hvitevarer, kuldemøbler, omsettbare gjenstander og spesialavfall til returpunkter og gjenvinningsstasjon.

I løpet av 2020 vil det bli endringer i rutiner for avfallshenting.

For øvrige priser vises det til hjemmesidene til FIAS

  2019 2020
Standardabonnement 2769,- 3082,-
Miniabonnement 2214,- 2464,-
Ekstra gangavstand 552,- 614,-
Fritidshus/seter 920,- 1024,-
Dunk til restavfall 160,- 160,-

I tillegg skal det betales 25 % MVA (unntatt ved kjøp av ekstra restavfallssekker).

Gebyrer septik/slam
  2019 2020
Boenhet, årlig tømming (min. sats 4 m3) 2048,- 2345,-
Tillegg per m3 512,- 586,-
Fritidsbolig, tømming hvert 3. år (ikke tett tank) 683,- 782,-
Ekstraoppdrag utenom rute (tillegg til ordinær pris) 993,- 1137,-
Minirenseanlegg tom. 4 m3 2420,- 2771,-

 

Gebyrer etter plan- og bygningsloven

Alle arealer er bruksareal (BRA) jfr. NS 3940

    2019 2020
1

Ny bolig

4382,- 4469,-
 

a) For hver selvstendige boenhet f.o.m. boenhet nr. 2

1185,- 1208,-
 

b) I flerboligbygg (rekke- og kjedehus, tomannsboliger, flerboligbygg etc.) faktureres pr. boenhet iht. pkt. 1 a) over

   
 

c) Tilbygg inntil 50 kvm eksl. kjeller

1539,- 1570,-
 

d) Tilbygg over 50 kvm ekskl. kjeller

3197,- 3261,-
2 Ny hytte 7343,- 7490,-
  Nytt anneks 4382,- 4469,-
  Tilbygg = pkt. 1c og d    
3

Næringsbygg - både nye bygg og til-/påbygg (forretning, kontor, industri m.v.)

   
 

a) bygg inntil 200 kvm

4737,- 4832,-
 

b) tillegg pr. 100 kvm over 200 kvm

2191,- 2235,-
4

Landbruksbygg - både nye bygg og til-/påbygg

   
 

a) Alminnelige driftsbygninger i landbruket

4382,- 4469,-
 

b) For driftsbygninger over 1000 m2

6159,- 6282,-
 

c) Bygg/tilbygg (driftsbygning, redskapshus, lager m.v.) inntil 200 kvm

2013,- 2054,-
5

Tiltak som kan forestås av tiltakshaver

2013,- 2054,-
6 Riving    
 

Bygning, konstruksjon eller anlegg

2251,- 2296,-
 

Bygg under 70 m2 som er registrert i matrikkelen

969,- 988,-
7

Søknad om utslippstillatelser på eksisterende og nye helårs-/fritidsboliger – iht. forurensningsloven, jfr. forurensningsforskriftens kap. 12

3789,- 3865,-
8

Byggesaksbehandling av alle andre kategorier som er søknadspliktig, og som ikke er nevnt spesifikt i pkt. 1-6 over

2606,- 2658,-
9

Fornyelse av byggesøknad

   
 

Ved fornyelse av tidligere godkjent byggesøknad betales 25% av satsene i punktene 1 - 7

   
10

Godkjenning av

   

 

a) Foretak som mangler formell kompetanse

888,-

906,-

 

b) Selvbygger

888,-

906,-

11

Tilsyn i byggesaker og utslippssaker

 

 

 

Tilsynsgebyr er innbakt i øvrige gebyrer

   
12

Purregebyr ved manglende søknad om ferdigattest

592,- 604,-
13

For andre tjenester vedrørende byggesak faktureres kommunens utgifter samt for medgått tid pr time

   
14

Dispensasjonssaker etter PBL. kapittel 19

   
 

a) Saker som behandles administrativt el. politisk uten ekstern høring

2368,- 2416,-
 

b) Saker som krever ekstern høring

4737,- 4832,-
 

Ordinære behandlingsgebyrer kommer i tillegg dersom dispensasjon gis.

   
15

Behandling av private reguleringsplaner. Inklusive nødvendig annonsering i kommunens regi

   
 

a) Behandling av private planforslag, herunder vesentlige endringer - grunnbeløp

18.831,- 19208,-
 

b) Mindre endring av plan jfr. PBL § 12-14 2. ledd (delegert fast utvalg for plansaker)

11.610,- 11842,-
 

c) Små endringer, delegert til administrasjonen ("bagatellmessige endringer" jfr. lovkommentar til PBL 12-14)

7546,- 7697,-
 

d) Administrativ vurdering etter KU-forskriftens §4

5805,- 5921,-
 

e) Behandling av planprogram jfr. PBL § 4-1

9289,- 9474,-
 

f)Tilbaketrekking/avbrutt plansak

   
 

Gebyret beregnes etter medgått tid.

   
 

g) Urimelig gebyr/spesielle forhold. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den som han/hun gir fullmakt, på eget initiativ fastsette et passende gebyr.

   
 

Gebyrene innbetales før saken tas opp til 2. gangs behandling i fast utvalg for plansaker

   
 

Utgifter til offentlig registrering (for eksempel befaring etter lov om kulturminner) dekkes av regulanten

   
16

Behandling av fradelingssaker etter plan- og bygningsloven

888,- 906,-
17

Tiltak som gjennomføres i strid med plan- og bygningslovens bestemmelser ilegges overtredelsesgebyr iht. pbl § 32-8 i samsvar med tilhørende forskrift SAK10 kap. 16.

   
18

Dersom kommunen finner det nødvendig med bruk av sakkyndig bistand for tiltak, og tiltakshaver har valgt å ikke fremskaffe dette selv, kan kommunen engasjere slik bistand for tiltakshavers regning.

   
19

Tiltakshaver faktureres alle gebyr, og gebyr sendes ut i forbindelse med vedtak om tillatelse. For behandling av dispensasjonssaker etter PBL kapittel 19 skal gebyr være innbetalt før saken blir satt under behandling.

   
20

Timepris for medgått tid

   
 

Feltarbeid

975,-  
 

Kontorarbeid

848,-  
21

Bestilling av eiendomsinformasjon - Det henvises til Norsk Eiendomsinformasjon, www.infoland.no

   

 

Gebyrer landbruk
  2019 2020
Uttak av jordprøver, per skifte (ute på garden) 70,- 70,-
Minstepris 400,- 400,-
Plan for nydyrking/grøfting pr. dekar 40,- 40,-
Minstepris (for planer som inkluderer både nydyrking og grøfting betales kun ett gebyr).
Store prosjekter faktureres evt. etter medgått tid
700,- 700,-
Konsesjonssaker    
Minstepris 1500,- 1500,-
Makspris 5000,- 5000,-
Fradeling e. jordlova §12    
Ubebygde enkelttomter inntil 5 dekar 1100,- 1100,-
Øvrige saker (makspris) 2000,- 2000,-

 

Gebyrer for oppmålingsarbeider

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger:

  2019 2020

1.1 Oppretting av matrikkelenhet

   

1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

   

Mindre areal (0 - 250 m²)

7105,- 7248,-

Mindre areal (250 – 500 m²)

9474,- 9663,-

Standard tomt (areal fra 501 – 2000 m²)

16.911,- 17249,-

For arealer over 2000 m² er gebyret for standard tomt med flg. tillegg:

 • Tidsforbruk utover normert tidsforbruk ved en standard tomt, faktureres etter medgått tid etter timesats gitt i punkt 1.13.
 • Kr 200,- ekstra per ekstra grensemerke utover 6 merker
   

Kontorforretning (saker hvor det ikke er krav om merking og måling i marka

  8625,-

Punktfeste som krever innmåling

8882,- 7248,-

Punktfeste som ikke krever innmåling (bebygd og kartlagt)

2961,- 3020,-

1.1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

   

Som for punkt 1.1.1, oppretting av grunneiendom og festegrunn.

   

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

   
Som for punkt 1.1.1, oppretting av grunneiendom og festegrunn.    

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom

   

Gebyr som for oppretting av grunneiendom.

   

Volum fra 0 – 2000 m³

16.911,- 17249,-

Volum fra 2001 m³ – økning pr. påbegynt 1000m3.

1208,- 1232,-

1.1.5 Registrering av jordsameie

   

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

   

1.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

   

Oppretting av matrikkelenhet

2961,- 3020,-

I tillegg kommer gebyr i henhold til punkt 1.1.1 ved endt oppmålingsforretning).

   

1.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

   

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 1.1 og 1.2.
Dersom oppmålingsforretningen er gjennomført, belastes 2/3 av gebyrsatsene.

   

1.3 Grensejustering

   

1.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

   

Som for punkt 1.1.1, oppretting av anleggseiendom og festegrunn

   

1.3.2 Anleggseiendom

   

Som for punkt 1.1.4, oppretting av anleggseiendom

   

1.4 Arealoverføring

   

1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

   

Som for punkt 1.1.1, oppretting av grunneiendom og festegrunn.

   

1.4.2 Anleggseiendom

   

Som for punkt 1.1.4, oppretting av anleggseiendom

   

1.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

   

For inntil 4 punkter

4228,- 4312,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1208,- 1232,-

1.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

   

For inntil 4 punkter

5436,- 5544,-

For overskytende grensepunkter, pr. punkt

1812,- 1848,-

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

   

1.7 Privat grenseavtale

   

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

3020,- 3080,-

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

604,- 616,-

Billigste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid.

   

1.8 Gebyr for arbeid etter lov om eierseksjoner § 7

   

1.8.1 Krav om seksjonering eller reseksjonering av en eiendom

   

a. Sak som krever befaring:

  7174,-

b. Sak som ikke krever befaring:

  5184,-

1.8.2 Utarbeiding av matrikkelbrev for grunnareal som er en del av en seksjon

   

Der det inngår grunnareal i en seksjon, skal det i tillegg til seksjoneringsgebyr etter pkt. 1.8.1 betales gebyr etter reglene i pkt. 1.1.3.

   

1.8.3 Ny behandling av avslått søknad

   

Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer eller festenummer, fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fradrag dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for avslag. (Kommer ny søknad på seinere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr.)

   

1.9 Urimelig gebyr

   

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den som han/hun gir fullmakt, på eget initiativ fastsette et passende gebyr.

----------------------------------------------------------------
Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

   

1.10 Betalingstidspunkt

   

Kommunen kan kreve at gebyret betales inn forskuddsvis.

   

1.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

   

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

   

1.12 Utstedelse av matrikkelbrev

   

Matrikkelbrev inntil 10 sider

213,- 217,-

Matrikkelbrev over 10 sider

426,- 435,-

1.13 Timesats for arbeid etter medgått tid

   

Feltarbeid

975,- 995,-

Kontorarbeid

848,- 864,-

 

 

Kontakt

Kai Enget
Økonomisjef
E-post
Telefon 958 20 306