Skjema

Her finner du skjemaene som brukes i Folldal kommune. Noen er elektroniske (sendes automatisk til kommunen), noen i PDF (skrives ut og leveres/sendes kommunen) og andre ligger hos andre etater.

Ta kontakt med servicekontoret, om du har spørsmål til skjemaene.  

Barnehage
Barnehage - søknad om ny plass, eller endring (Visma Foresattportalen)
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid (el. skjema)
 

Bolig, bygg og eiendom
Arbeidstilsynets samtykke - søknad (dibk.no)
Avkjørsel (søknad om flytting, ny eller utvidet bruk)  (PDF, 74 kB)
Boligspesifikasjon i matrikkel (dibk.no)
Byggesak - samlet oversikt over blanketter hos Direktoratet for byggkvalitet (dibk.no)
Byggesak - søknad om tillatelse til tiltak (dibk.no)
Byggesak - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett (dibk.no)
Dispensasjon fra byggegrensebestemmelsene i vegloven  (PDF, 84 kB)
Endring av gitt løyve eller godkjenning (bygg) (dibk.no)
Ferdigattest bygg (dibk.no)
Gjennomføringsplan - bygg (dibk.no)
Igangsettingstillatelse (dibk.no)
Installasjon ildsted - sjekkliste/melding (mhbr.no)
Kontrollerklæring med sluttrapport - bygg (dibk.no)
Kryssing/nærføring av riks- og eller fylkesveg (PDF, 86 kB) 
Midlertidig brukstillatelse  (dibk.no)
Nabovarsel for mindre byggeprosjekter (dibk.no)
Nabovarsel (dibk.no)
Nabovarsel - kvittering (dibk.no)
Opplysninger om tiltakets ytre rammer (dibk.no)
Melding om bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt (dibk.no)
Referanseprosjekter - bygg  (PDF, 39 kB)

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring

Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring for søknadspliktige tiltak

Samsvarserklæring (dibk.no)
Sammenslåing (Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter - Kartverket.no)
Tilknytning til vann og avløp (PDF, 31 kB) - (doc (DOC, 74 kB))
Vannmåler - meldingsskjema (PDF, 56 kB)


Helse, omsorg, sosial og barnevern  
Helse- og omsorgstjenester (HRO)  (PDF, 89 kB)  
Koordinerende team - henvisning (PDF, 106 kB)    
TT-kort (Transportordningen for forflytningshemmede)
Bekymringsmelding til barnevernet (digitalt) (NB! Velg Tynset som kommune)
Økonomisk sosialhjelp (digital søknad til NAV.no)
Økonomisk sosialhjelp (pdf/papirversjon til nedlasting)


Individ og samfunn
Bålbrenning (melding til MHBR)
Vigsel - kommunal vielse (PDF, 279 kB)- (doc) (DOC, 47 kB)   
Innsynsbegjæring (PDF, 766 kB)


Landbruk og miljø
Altinn - skogfondsystem (altinn.no)
Avlingssvikt (tilskudd ved produksjonssvikt - pga klimatiske forhold (landbruksdirektoratet.no)
Avlingssvikt - produksjonssvikt - skjema for beitelogg (PDF, 119 kB)- vedlegg til søknad om tilskudd ved produksjonssvikt
Avløsertilskudd ferie og fritid (landbruksdirektoratet.no) 
Avløsertilskudd ved sykdom m.v. (landbruksdirektoratet.no)
Beiteområder - tilskudd til tiltak (landbruksdirektoratet.no)
Bygdeutviklingsmidler (innovasjonnorge.no)
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom m.v  (landbruksdirektoratet.no) 
Etablerertilskudd - Innovasjon Norge (innovasjonnorge.no)
Generelle miljøtiltak i landbruket - RMP (altinn.no)
Grøftetilskudd - tilskudd til drenering (søknad om tilskudd / utbetaling tilskudd) (landbruksdirektoratet.no)
Hogst i vernskog 
Jordleieavtale (info om driveplikt) (PDF, 604 kB)
Konsesjon (landbruksdirektoratet.no)
Landbruksdirektoratets skjemasamling (landbruksdirektoratet.no)
Landbruksveg/skogsveg (landbruksdirektoratet.no)
Motorferdsel i utmark (PDF, 178 kB)
- Veiledning for utfylling av søknadsskjema om motorferdsel  (PDF, 105 kB)   
- Legeattest dispensasjon_helsemessige_årsaker (PDF, 185 kB)
- Kjørebok for utskrift - Dovrefjell (NY)
- Kjørebok motorferdsel Folldal (DOCX, 26 kB) (word) - pdf (PDF, 70 kB)
Nydyrking - søknad om kommunalt tilskudd (PDF, 11 kB)   
Nydyrking - søknad om godkjenning av plan (landbruksdirektoratet.no)
Produksjonstilskudd (andbruksdirektoratet.no)
Radioaktivitet - erstatning for kostnader til tiltak som følge av radioaktivitet  (landbruksdirektoratet.no)
Skogfondsystemet (altinn.no)
Skogsbilveger - vedlikehold (skogfond)  (PDF, 61 kB)
SMIL-midler søknad om tilskudd og utbetaling av tilskudd mv (landbruksdirektoratet.no)
Spredeareal for husdyrgjødsel - leieavtale (PDF, 184 kB)
Tidligpensjon til jordbrukere (landbruksdirektoratet.no)


Næring 
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling og skjenkebevilling)
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Skjenkebevilling - søknad om enkeltanledning  
Skjenkebevilling
Serveringsbevilling


Kultur, idrett og fritid
Søknad om idretts- og kulturstipend til unge utøvere
Fritidskontakt  (PDF, 24 kB)
Flerbrukshus søknad om leie (pdf) - (PDF, 148 kB)  (doc) (DOCX, 36 kB) 
Kulturformål - søknad om tilskudd  - (Retningslinjer for tildeling) 
Ledsagerbevis  (PDF, 78 kB)
Overnatting - melding (skole/barnehage/annet objekt) (mhbr.no)


Bolig, lån og tilskudd
Bostøtte (husbanken.no)
Startlån og tilskudd (husbanken.no)
 

Skatter og avgifter
Eiendomsskatt (søknad om utsettelse, nedsettelse, ettergivelse) (PDF, 37 kB) 
Feie og tilsynsgebyr - søknad om fritak (mhbr.no)


Skole og SFO
Eksamen - søknad om særskilt tilrettelegging (PDF, 178 kB) 
Fratrekk av fravær Folldal skole  (PDF, 63 kB) 
Permisjon fra undervisning: Benytt Visma foresatt-portalen
Søk SFO-plass: Foresattportal (visma.no)
SFO - søknad om redusert foreldrebetaling 1-4 klasse (PDF, 106 kB)  
Skoleskyss (Innlandstrafikk.no)
Melde fra om mobbing eller dårlig skolemiljø (Statsforvalteren.no)

Kontakt

Åse Nøkleby Brendryen
Leder
E-post
Telefon 47 97 90 21
Mobil 47 97 90 21