Tilskudd til idrett, kultur og frivillighet

Frist for søknad om tilskudd til kommunale kulturmidler er 1. april.

..

Retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler i Folldal kommune
 1. Folldal kommune fordeler årlig tilskudd til kulturvirksomhet. Fast årlig søknadsfrist er 1. april. Søknadsskjema sendes alle lag og foreninger, og fristen gjøres allment kjent i lokalbladet, minst en måned før fristen. Alle søknader fremmes gjennom hovedlaget. Det skal vedlegges årsmelding og fullstendig og spesifisert regnskap for siste driftsår.Oversikt over planlagte og videreførte tiltak i regnskapsåret, og eventuelt kommende år som det søkes tilskudd til, må også vedlegges.
 2. Støtte kan gis til lag, foreninger, organisasjoner, institusjoner og grupper innen kommunen. Det kan også gis tilskudd til samarbeidstiltak på regionalt plan. For å være tilskuddsberettiget, må kulturarbeid være primæraktiviteten. Det kan søkes om støtte til kulturtiltak av allmenn interesse. Organisasjonen må være demokratisk oppbygd, og medlemskapet skal i prinsippet være åpent for alle. Etter nærmere vurdering kan det ytes støtte til enkeltpersoner, samt til personer og organisasjoner med sterk tilknytning til kommunen, som driver kulturarbeid som kommer kommunen og dens innbyggere til gode.
 3. Støtte gis ikke til organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser, eller til politiske organisasjoner. Det kan imidlertid gis støtte til særlige kulturtiltak av allmenn interesse. Tiltak og arrangementer med formål om økonomisk vinning gis ikke støtte. Søker kan også nektes støtte hvis tidligere tildelte midler er misligholdt, søknaden mangler nødvendige vedlegg, er ufullstendig utfylt eller innkommet ette søknadsfristens utløp der tilsagn om utsettelse ikke er gitt.
 4. Kulturmidlene gis primært til godt planlagte prosjekter, tiltak og arrangementer. Tilskuddet begrenses i regelen oppad til 50 % av totale kostnader. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og framdriftsplan må følge søknaden. Støtten gis i regelen som tilsagn, og utbetales først når tiltaket er fullført. Etter nærmere vurdering kan støtten utbetales helt eller delvis på forhånd. Søker plikter å avgi regnskap og rapport ved avsluttet prosjekt. Ved flerårige prosjekter må delrapport og regnskap avgis årlig.
 5. Midlene som ikke bindes opp i prosjekter eller tiltak fordeles som driftsstøtte til lag og foreninger etter søknad. Til grunn for fordelingen legges en total vurdering av søkerens økonomi samt planlagte eller forventede kulturelle aktiviteter.
 6. Kulturelt arbeid for barn og unge, samt grupper som vanskelig kan fremme sine behov selv, gis prioritet. Videre prioriteres prosjekter og tiltak som vurderes å ha betydning for lokalsamfunnet.
 7. Det kan øremerkes midler til driftsstøtte eller spesielle formål på forhånd eller ved tildeling. Det kan også gis tilskudd til oppstart av nye lag og organisasjoner.
 8. Følgende gjelder for øremerkede tilskudd:
  A. Byggetilskudd anlegg: Tilskudd kan gis til anlegg for kultur- og fritidsvirksomhet. Organisasjoner, anleggslag eller anleggsstyrer kan søke. Tilskuddet avgrenses til inntil 1/3 av totale anleggskostnader. Vurdering skjer på bakgrunn av framlagt kostnadsoverslag.
  B. Driftstilskudd anlegg: Tilskudd kan gis til drift av anlegg for kultur- og fritidsvirksomhet, og er primært beregnet for utgifter til strøm og oppvarming. I spesielle tilfeller kan også tilskudd gis til andre typer driftsutgifter. Vurdering skjer på bakgrunn av framlagte driftsregnskap.
  C. Tilskudd nyanlegg: Tilskudd kan gis til bygging av nye anlegg for kultur- og fritidsvirksomhet, eventuelt til større påbygging eller vesentlig utvikling av eksisterende anlegg. Vurdering skjer på bakgrunn av framlagt finansieringsplan og beskrivelse av planene.
  D. Husleietilskudd: Tilskudd kan gis til lag og organisasjoner til hel eller delvis dekning av husleie. Tilskudd over denne posten gis kun til husleieutgifter i forbindelse med den ordinære drifta, og ikke ved inntektsgivende arrangementer. Minst 50 % av deltakerne må være under 18 år for at støtte skal kunne gis. Husleietilskudd kan etter vurdering gis til andre prioriterte grupper.
 9. Retningslinjene for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål godkjennes av det utvalget som behandler kultursaker. Endring av retningslinjene må legges fram for politisk behandling.
 10. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 01.04.05.
Retningslinjer for kommunalt stipend til unge utøvere
Spillemidler til kultur, idrett og humanitære formål

Folldal kommune minner om at det kan gis tilskudd til ulike anlegg:

 • NÆRMILJØANLEGG gis det inntil kr 300 000.- til hvert anlegg.
 • ORDINÆRE IDRETTSANLEGG gis det normalt inntil kr. 1 000 000.- i spillemidler.
 • Spesielle anlegg kan oppnå høyere summer.

Husk: Dersom dere har fått godkjent søknaden, men ikke har fått utbetalingstilsagn må det søkes på nytt gjennom fornyet søknad hvert år frem til utbetalingstilsagn.

Anlegg for idrett og fysisk aktivitet

På disse temasidene finnes informasjon som søkere må gjøre seg kjent med for å kunne få tilskudd til anlegg.

Det anbefales at man setter seg godt inn i vilkår og kravsøknadsprosessen, og vanlige spørsmål.

Slik får man brukt mest mulig tid og ressurser på selve prosjektet, og mindre tid på å rette opp i dokumentasjon eller justering av søknader. Når alt er klart for å sende inn søknad, finner man søknadsskjema her.

Søknadsfrist for spillemidler til Folldal kommune er 1. oktober.

 

Løypetiltak i fjellet og overnattingshytter

På disse temasidene finnes nødvendig informasjon om prosedyrer, regelverk og vilkår for å kunne få tilskudd, som sørger for at søknaden som leveres blir så komplett som den skal.

Det anbefales at man setter seg godt inn i vilkår for tilskuddene og krav til hva slags dokumentasjon man må ha på plass i en søknad, slik at både søknadsprosessen for de som søker og for de som saksbehandler blir så smidig som mulig. Slik får man brukt mest mulig tid og ressurser på selve prosjektet, og mindre tid på å rette opp i dokumentasjon eller justering av søknader.

 

Lokale kulturarenaer

Desentralisert ordning for tilskudd til kulturbygg – tilskudd til lokale kulturarenaer – forvaltes av fylkeskommunene.

Tilskuddene skal bidra til egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet. Tilskudd kan gis til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur, som bibliotek, bygg for museum eller andre kulturverntiltak, scenekunstlokaler, konsertsal eller formidlingslokaler for billedkunst. Tilskudd kan også gis til etablering av livssynsnøytrale seremonirom.

https://www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/

Ta kontakt med kulturkonsulenten dersom du må registrere et nytt anleggsnummer, eller om det er noe annet du lurer på.

Kontakt

Ellen Engh
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 45 73 43 09