Tilskudd til idrett, kultur og frivillighet

Frist for søknad om tilskudd til kulturmidler utsettes i år (2020) til 1. mai.

Ordinær frist er 1. april

Kulturmidler

Retningslinjer for kommunalt stipend til unge utøvere
Retningslinjer for tildeling av kommunale kulturmidler i Folldal kommune
 1. Folldal kommune fordeler årlig tilskudd til kulturvirksomhet. Fast årlig søknadsfrist er 1. april. Søknadsskjema sendes alle lag og foreninger, og fristen gjøres allment kjent i lokalbladet, minst en måned før fristen. Alle søknader fremmes gjennom hovedlaget. Det skal vedlegges årsmelding og fullstendig og spesifisert regnskap for siste driftsår.Oversikt over planlagte og videreførte tiltak i regnskapsåret, og eventuelt kommende år som det søkes tilskudd til, må også vedlegges.
 2. Støtte kan gis til lag, foreninger, organisasjoner, institusjoner og grupper innen kommunen. Det kan også gis tilskudd til samarbeidstiltak på regionalt plan. For å være tilskuddsberettiget, må kulturarbeid være primæraktiviteten. Det kan søkes om støtte til kulturtiltak av allmenn interesse. Organisasjonen må være demokratisk oppbygd, og medlemskapet skal i prinsippet være åpent for alle. Etter nærmere vurdering kan det ytes støtte til enkeltpersoner, samt til personer og organisasjoner med sterk tilknytning til kommunen, som driver kulturarbeid som kommer kommunen og dens innbyggere til gode.
 3. Støtte gis ikke til organisasjoner som primært ivaretar medlemmenes yrkes- eller økonomiske interesser, eller til politiske organisasjoner. Det kan imidlertid gis støtte til særlige kulturtiltak av allmenn interesse. Tiltak og arrangementer med formål om økonomisk vinning gis ikke støtte. Søker kan også nektes støtte hvis tidligere tildelte midler er misligholdt, søknaden mangler nødvendige vedlegg, er ufullstendig utfylt eller innkommet ette søknadsfristens utløp der tilsagn om utsettelse ikke er gitt.
 4. Kulturmidlene gis primært til godt planlagte prosjekter, tiltak og arrangementer. Tilskuddet begrenses i regelen oppad til 50 % av totale kostnader. Kostnadsoverslag, finansieringsplan og framdriftsplan må følge søknaden. Støtten gis i regelen som tilsagn, og utbetales først når tiltaket er fullført. Etter nærmere vurdering kan støtten utbetales helt eller delvis på forhånd. Søker plikter å avgi regnskap og rapport ved avsluttet prosjekt. Ved flerårige prosjekter må delrapport og regnskap avgis årlig.
 5. Midlene som ikke bindes opp i prosjekter eller tiltak fordeles som driftsstøtte til lag og foreninger etter søknad. Til grunn for fordelingen legges en total vurdering av søkerens økonomi samt planlagte eller forventede kulturelle aktiviteter.
 6. Kulturelt arbeid for barn og unge, samt grupper som vanskelig kan fremme sine behov selv, gis prioritet. Videre prioriteres prosjekter og tiltak som vurderes å ha betydning for lokalsamfunnet.
 7. Det kan øremerkes midler til driftsstøtte eller spesielle formål på forhånd eller ved tildeling. Det kan også gis tilskudd til oppstart av nye lag og organisasjoner.
 8. Følgende gjelder for øremerkede tilskudd:
  A. Byggetilskudd anlegg: Tilskudd kan gis til anlegg for kultur- og fritidsvirksomhet. Organisasjoner, anleggslag eller anleggsstyrer kan søke. Tilskuddet avgrenses til inntil 1/3 av totale anleggskostnader. Vurdering skjer på bakgrunn av framlagt kostnadsoverslag.
  B. Driftstilskudd anlegg: Tilskudd kan gis til drift av anlegg for kultur- og fritidsvirksomhet, og er primært beregnet for utgifter til strøm og oppvarming. I spesielle tilfeller kan også tilskudd gis til andre typer driftsutgifter. Vurdering skjer på bakgrunn av framlagte driftsregnskap.
  C. Tilskudd nyanlegg: Tilskudd kan gis til bygging av nye anlegg for kultur- og fritidsvirksomhet, eventuelt til større påbygging eller vesentlig utvikling av eksisterende anlegg. Vurdering skjer på bakgrunn av framlagt finansieringsplan og beskrivelse av planene.
  D. Husleietilskudd: Tilskudd kan gis til lag og organisasjoner til hel eller delvis dekning av husleie. Tilskudd over denne posten gis kun til husleieutgifter i forbindelse med den ordinære drifta, og ikke ved inntektsgivende arrangementer. Minst 50 % av deltakerne må være under 18 år for at støtte skal kunne gis. Husleietilskudd kan etter vurdering gis til andre prioriterte grupper.
 9. Retningslinjene for tildeling av kommunale tilskudd til kulturformål godkjennes av det utvalget som behandler kultursaker. Endring av retningslinjene må legges fram for politisk behandling.
 10. Retningslinjene gjøres gjeldende fra 01.04.05.
Spillemidler til kultur, idrett og humanitære formål

Spillemidler til idrettsformål skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet. Søknadsfrist lokalt er 15. oktober.

Det kan søkes om tilskudd til:
- nybygg av idretts- og friluftsanlegg
- rehabilitering av idretts- og friluftanlegg
- ordinære nærmiljøanlegg

Søknader sendes digitalt på sidene til Anleggsregisteret.no

Her finnes også veiledning. Minner om at alle søknader må fornyes digitalt hvert år!
Ønsker du hjelp eller har behov for digital assistanse kontakt kulturkontoret.

Øvrige tilskuddsordninger

Kontakt

Jens Jørgen Jensen
Kulturkonsulent
E-post
Telefon 900 12 281