Slik søker du

Før du søker

Vi ber om at du først sjekker om ditt tiltak krever en søknad til kommunen. Bygger du ulovlig kan det fort bli både dyrt og tidskrevende å rydde opp i ettertid! 

Sett deg inn i bestemmelsene til reguleringsplanen som gjelder for din eiendom. Følg denne linken for mer informasjon om planinnsyn.

Er bygningen registrert i SEFRAK, må du kontakte kommunen og fylkeskommunen. Følg denne linken til SEFRAK-registeret.

Skjemaer må være fullstendig utfylt. Gårds-, bruks-, eventuelt feste- og seksjonsnummer, må alltid være oppgitt. Skjemaer skal være datert og underskrevet for å være gyldige.

Fra 1. mai 2021 ble det enklere å bygge terrasser og små tilbygg. Her kan du se et opptak som viser de viktigste endringene.

Slik søker du på egenhånd uten ansvarlig foretak, §20-4 i plan- og bygningsloven

Dette gjelder tiltak etter § 20-4 i plan- og bygningsloven.

Sjekk hvilke tiltak du kan søke for selv, uten ansvarlige foretak. Du kan be om forhåndskonferanse med byggesaksbehandler hvis det er spørsmål eller avklaringer som ønskes før du søker. 

Situasjonskart og nabolister kan bestilles ved henvendelse til kommunen.

Søknaden skal inneholde:

1. Søknadsskjema «Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett».

2. Skjemaet «Nabovarsel». Dette fylles ut og leveres ut til naboer. Naboliste fås ved henvendelse til kommunen. Dersom det søkes om dispensasjon, må du huske å krysse av for dette i nabovarselet. Nabovarsel skal inneholde situasjonsplan samt fasade-, snitt- og plantegninger.  Du kan levere nabovarselet på følgende måter:

 • Levere personlig til nabo og få underskrift fra nabo om at varsel er mottatt. Dersom nabo samtykker til tiltaket, kan han krysse av for dette når han skriver under på skjemaet «Kvittering for nabovarsel».
 • Sende nabovarsel som rekommandert sending mot kvittering fra postkontoret. Du får da kvittering fra postkontoret på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
 • Sende nabovarsel via e-post. Ved sending via e-post, må nabo bekrefte mottatt nabovarsel ved å svare på tilsendt e-post. "Kvittering for nabovarsel" og utskrift av sendt e-post med svarbekreftelse må da vedlegges byggesøknad.
  • Naboer har 14 dagers frist til å komme med innsigelser på tiltaket ditt. Du må vente til denne fristen har gått ut, før du sender inn byggesøknaden til kommunen. Dersom alle naboer samtykker til tiltaket ditt, trenger du ikke vente før du sender inn søknaden.
  • Skjemaet «Opplysninger gitt i nabovarsel» fylles ut og skal vedlegges byggesøknaden.

3. Skjemaet «Opplysninger om tiltakets ytre rammer» fylles ut og vedlegges søknaden. Dersom du er usikker på de ulike begrepene i søknadsskjemaet, finner du god informasjon i veilederen "Grad av utnytting".

4. Situasjonsplan som skal være i målestokk 1:500. På situasjonsplanen skal tiltaket være tegnet inn i korrekt målestokk. Avstander fra tiltak til vei, naboeiendom, fra tiltak til senter vei og avstand mellom tiltak og andre bygninger skal være oppgitt. Ved tiltak i strandsonen, skal avstand til vann/elv oppgis. Situasjonskart som du kan bruke til å lage situasjonsplan med kan fås ved å kontakte Servicetorget.

5. Tegninger som skal inneholde fasade-, snitt- og plantegninger. Tegninger skal være i målestokk 1:100 og være målsatte. Fasadetegninger skal ha oppgitt takvinkel og møne- og gesimshøyde. Størrelse på vinduer skal være oppgitt. Plantegninger skal være målsatt og bruken av alle rom skal være oppgitt. På plantegningen skal bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) være oppgitt.

Dersom det du ønsker å bygge, strider med kommuneplan, reguleringsbestemmelser eller tekniske krav, kan du søke om dispensasjon. Se fanen under for mer informasjon om dispensasjon. 

Alle tiltak i landbruks-, natur-, frilufts- eller rekreasjonsområde (LNFR-område) krever søknad om dispensasjon. Dette gjelder selv for små, enkle boder.

Når tiltaket er ferdig bygd, må det søkes om ferdigattest. Bygninger må ikke tas i bruk uten at det foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Ved tiltak der du selv har søkt uten ansvarlige foretak, § 20-4, trenger ikke søknad om ferdigattest vedlegges, da er det tilstrekkelig med selve søknaden.

Se fanene under for mer informasjon om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse. 

Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak, §20-3 i PBL

Dette gjelder tiltak etter § 20-3 i Plan- og bygningsloven, og er en huskeliste for profesjonelle søkere (fagfolk).

Ansvarlig søker/tiltakshaver kan be om forhåndskonferanse med byggesaksbehandler hvis det er spørsmål eller avklaringer som ønskes før du søker.

Situasjonskart og nabolister kan bestilles ved henvendelse til kommunen. Lenke til elektronisk skjema.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsskjema «Søknad om tillatelse til tiltak», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift. Søkes det om rammetillatelse, må det søkes om igangsettingstillatelse (IG) i tillegg til selve rammesøknaden. Ved «Søknad om igangsettingstillatelse», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift.
 • Skjemaet «Opplysninger om tiltakets ytre rammer», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift.
 • Skjemaet «Nabovarsel», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift. Dette fylles ut og leveres ut til naboer. Naboliste fås ved henvendelse til kommunen. Dersom det søkes om dispensasjon, må du huske å krysse av for dette i nabovarselet. Nabovarsel skal inneholde situasjonsplan samt fasade-, snitt- og plantegninger.  Du kan levere nabovarselet på følgende måter:
 • Levere personlig til nabo og få underskrift fra nabo om at varsel er mottatt. Dersom nabo samtykker til tiltaket, kan han krysse av for dette når han skriver under på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Bruk skjema for utskrift. Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
 • Sende nabovarsel som rekommandert sending mot kvittering fra postkontoret. Du får da kvittering fra postkontoret på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Bruk skjema for utskrift. Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
 • Sende nabovarsel via e-post. Ved sending via e-post, må nabo bekrefte mottatt nabovarsel ved å svare på tilsendt e-post. Utskrift av sendt e-post med svarbekreftelse må da vedlegges byggesøknad.
 • «Erklæring om ansvarsrett» for alle ansvarsområder i saken, bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift
 • «Gjennomføringsplan», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift. Alle ansvarsområder i byggesaken skal være dekket. Ansvarsrettene i gjennomføringsplanen skal samsvare med ansvarsrettene som er erklært i byggesaken.
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500. Tiltaket være tegnet inn i riktig målestokk. Avstander fra tiltak til vei, naboeiendom og avstand mellom tiltak og andre bygninger skal være oppgitt. Eiendommens vann- og avløpstrasé, innkjørsel og parkering skal være inntegnet.  Ved tiltak i strandsonen, skal avstand til vann/elv oppgis. Situasjonskart til å lage situasjonsplan med kan fås ved å kontakte kommunen, se kontaktinfo til høyre.
 • Tegninger av fasade, snitt, og plan i målestokk 1:100. Tegninger skal være målsatte. På fasade- eller snitt tegninger skal det være oppgitt møne- og gesimshøyde og takvinkel. Størrelse på vinduer skal være oppgitt. Plantegninger skal være målsatt og bruken av alle rom skal være oppgitt. På plantegningen skal bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) være oppgitt.
 • Redegjørelse av tiltaket. Skal beskrive hovedtrekkene i prosjektet, og redegjøre for estetikk og hva det søkes om.
 • «Boligspesifikasjon i matrikkelen», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift.
 • Koordinatfesting av tiltaket. Kan være i formatet SOSI eller KOF. Innmåling av tiltaket skal utføres både ved søknad om tillatelse til tiltak og ved søknad om ferdigattest. Rapport av beliggenhetskontroll for tiltaket skal leveres ved søknad om ferdigattest. Avvik på inntil 20 cm godtas.
 • Søknadsskjema «Søknad om tillatelse til tiltak», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift. Søkes det om rammetillatelse, må det søkes om igangsettingstillatelse (IG) i tillegg til selve rammesøknaden. Ved «Søknad om igangsettingstillatelse», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift.
 • Skjemaet «Opplysninger om tiltakets ytre rammer», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift.
 • Skjemaet «Nabovarsel», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift. Dette fylles ut og leveres ut til naboer. Naboliste fås ved henvendelse til kommunen. Dersom det søkes om dispensasjon, må du huske å krysse av for dette i nabovarselet. Nabovarsel skal inneholde situasjonsplan samt fasade-, snitt- og plantegninger. Du kan levere nabovarselet på følgende måter:
Levere personlig til nabo og få underskrift fra nabo om at varsel er mottatt. Dersom nabo samtykker til tiltaket, kan han krysse av for dette når han skriver under på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Bruk skjema for utskrift. Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
Sende nabovarsel som rekommandert sending mot kvittering fra postkontoret. Du får da kvittering fra postkontoret på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Bruk skjema for utskrift. Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
Sende nabovarsel via e-post. Ved sending via e-post, må nabo bekrefte mottatt nabovarsel ved å svare på tilsendt e-post. Utskrift av sendt e-post med svarbekreftelse må da vedlegges byggesøknad.

 

 • «Erklæring om ansvarsrett» for alle ansvarsområder i saken, bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift.
 • «Gjennomføringsplan», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift. Alle ansvarsområder i byggesaken skal være dekket. Ansvarsrettene i gjennomføringsplanen skal samsvare med ansvarsrettene som er erklært i byggesaken.
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500. Tiltaket må være tegnet inn i riktig målestokk. Avstander fra tiltak til vei, naboeiendom og avstand mellom tiltak og andre bygninger skal være oppgitt. Eiendommens vann- og avløpstrasé, innkjørsel og parkering skal være inntegnet. Ved tiltak i strandsonen, skal avstand til vann/elv oppgis. Situasjonskart til å lage situasjonsplan med kan fås ved å kontakte kommunen, se kontaktinfo under.
 • Tegninger av fasade, snitt, og plan i målestokk 1:100. Tegninger skal være målsatte. På fasade- eller snitt tegninger skal det være oppgitt møne- og gesimshøyde og takvinkel. Størrelse på vinduer skal være oppgitt. Plantegninger skal være målsatt og bruken av alle rom skal være oppgitt. På plantegningen skal bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) være oppgitt.
 • Redegjørelse av tiltaket. Skal beskrive hovedtrekkene i prosjektet, og redegjøre for estetikk og hva det søkes om.
 • «Boligspesifikasjon i matrikkelen», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift.
 • Koordinatfesting av tiltaket. Kan være i formatet SOSI eller KOF. Innmåling av tiltaket skal utføres både ved søknad om tillatelse til tiltak og ved søknad om ferdigattest. Rapport av beliggenhetskontroll for tiltaket skal leveres ved søknad om ferdigattest. Avvik på inntil 20 cm godtas.

Alle skjema må være fullstendig utfylt, signert og datert for å være gyldige.

Alle endringer som vedrører byggesaken, må meldes fra om til kommunen. Følg denne linken til en oversikt over byggesaksskjemaer (DIBK).

Husk at en komplett og korrekt utfylt søknad gir korteste behandlingstid.

Søknad om dispensasjon

Dersom det du skal bygge/gjøre på eiendommen strider med vedtatte planer eller bestemmelser for området, kan du søke om dispensasjon. Det kan også søkes om dispensasjon fra plan- og bygningsloven med forskrifter. Får du innvilget en dispensasjon, betyr det at du får tillatelse til et tiltak selv om det strider med vedtatt plan, bestemmelse, lov eller forskrift. Alle tiltak i strandsone eller LNF-område krever søknad om dispensasjon. Dette gjelder også tiltak som «til vanlig» er unntatt søknadsplikt, for eksempel bod og garasje under 50 kvadratmeter.

Søknaden skal inneholde:

 1. Søknad om dispensasjon (ingen skjema, skriv kortfattet grunngitt søknad på eget ark) 

 2. Situasjonsplan i målestokk 1:500. Tiltaket må være tegnet inn i riktig målestokk. Avstander fra tiltak til vei, naboeiendom og avstand mellom tiltak og andre bygninger skal være oppgitt. Ved tiltak i strandsonen, skal avstand til vann/elv oppgis. Situasjonskart til å lage situasjonsplan med kan fås ved å kontakte kommunen, se kontaktinfo til høyre. 

 3. Målsatte fasade- og plantegninger.

 4. Skjemaet «Nabovarsel», bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift. Dette fylles ut og leveres ut til naboer. Naboliste fås ved henvendelse til kommunen. Husk å krysse av i nabovarselet at det søkes om dispensasjon. Nabovarsel skal inneholde situasjonsplan samt fasade-, snitt- og plantegninger.  Du kan levere nabovarselet på følgende måter:
 5. Levere personlig til nabo og få underskrift fra nabo om at varsel er mottatt. Dersom nabo samtykker til tiltaket, kan han krysse av for dette når han skriver under på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Bruk skjema for utskrift. Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
 6. Sende nabovarsel som rekommandert sending mot kvittering fra postkontoret. Du får da kvittering fra postkontoret på skjemaet «Kvittering for nabovarsel». Bruk skjema for utskrift. Skjemaet legges ved i byggesøknaden.
 7. Sende nabovarsel via e-post. Ved sending via e-post, må nabo bekrefte mottatt nabovarsel ved å svare på tilsendt e-post. Utskrift av sendt e-post med svarbekreftelse må da vedlegges byggesøknad.

Søknad om dispensasjon sendes Folldal kommune per post eller e-post, se adresser under.

Dersom tiltaket er søknadspliktig, må det i tillegg sendes inn komplett søknad.

Søknad om ferdigattest

Du kan ikke ta i bruk det du har bygget før du har fått ferdigattest (eventuelt midlertidig brukstillatelse) for tiltaket. Det skal søkes om ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak. Lenke til digital søknadsløsning (dibk.no).

Søknaden skal inneholde:

 1. «Søknad om ferdigattest», bruk elektronisk skjema eller skriv ut papirskjema
 2. «Oppdatert gjennomføringsplan», bruk elektronisk skjema eller skriv ut papirskjema
 3. "Rapport om beliggenhetskontroll" for tiltaket. Avvik på inntil 20 cm fra innmålt tiltak ved søknad godtas. bruk elektronisk skjema eller skriv ut papirskjema.

Ved tiltak som du søker om på egenhånd uten ansvarlige foretak, jf. § 20-4, holder det å levere «Søknad om ferdigattest». Du trenger da ikke "Gjennomføringsplan" eller "Rapport om beliggenhetskontroll".

Søknad om midlertidig brukstillatelse

Dersom det kun gjenstår mindre arbeider og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du søke om midlertidig brukstillatelse. I søknaden må det oppgis hvilke arbeider som gjenstår og dato for når resten av tiltaket skal være ferdigstilt. Ved «Søknad om midlertidig brukstillatelse» bruk elektronisk skjema eller skjema for utskrift.