Elgebeitetaksering i Folldal 2022

Forvaltningsutvalget for hjortevilt tar initiativ til elgbeitetaksering i Folldal;

Elgku og kalv - Klikk for stort bildeNå i barmarkssesongen kan du risikere å se «fremmedfolk» i skogen din.

Forvaltningsutvalget for hjortevilt i Folldal (FUH) organiserer alle grunneierne med jaktrett på elg, hjort og rådyr i Folldal. Etter hjorteviltutvalgets beste vurdering er det god kjønnssammensetning i stammene og vi har store, friske dyr. Det felles årlig 120 til 140 elg og 20 til 30 hver av hjort og rådyr. Jaktlaga samler hvert år inn et omfattende materiale om felte dyr, sette dyr, bestandsvariasjoner, kalveproduksjon, kjønnsforhold, vekt og alder. Dette er det viktigste grunnlaget for forvaltning av elg i kommunen. Alle opplysningene lagres og kan publiseres ut fra nettstedet: hjorteviltregisteret.no. Alle på nett kan se, og lage statistikker der.

I løpet av 2023 skal styret i FUH rullere forvaltningsplanene for hjorteviltet. For å få et bedre grunnlag for arbeidet ønsker styret å gjennomføre taksering av beiteforholda i kommunen.

Hvorfor det?

Gjennom flere år har vi hatt historisk høy elgbestand, høy felling av elg og svært høy fellingsprosent. Det er mål om at bestanden ikke skal vokse ytterligere i innværende planperiode, men heller tas ned noe. Vi ser en svak nedgang i elgens slaktevekter over de siste åra. En forklaring på statistisk nedadgående vekter kan være at avskytingsprofilen til en viss grad «premierer» uttak av små dyr gjennom at kalver under 50 kg slaktevekt kan felles i tillegg til kvota og at voksne dyr under 155 kg går på kvota for tildelte ungdyr. En annen forklaring kan være at elgstammen over flere år kanskje har vært i høyeste laget i forhold til tilgjengelig beite. Beitetaksering kan hjelpe oss med oversikt over elgens beitetilgang og utnytting av beitet. I taksten blir beitegrad på elgens viktigste beiteplanter vinterstid vurdert. Målet er å finne ut hvor høyt beitepresset er og om det er tilstrekkelig beitetilgang i forhold til bestanden. For å forbedre grunnlaget for forvaltningen ønsker FUH altså å gjennomføre taksering av hjorteviltbeitet i bygda. Det er ansatte i Sollia fjellstyre, som skal gjennomføre det praktiske arbeidet, i samarbeid med FUH. Det vil bli taksert om lag 30 lokaliteter for å få et representativt utvalg.

Folldal kommune har velvillig bevilget penger fra viltfondet. Taksering er midt i blinken for bruk av viltfondmidler.

Innspill og meninger om takseringa tas gjerne imot til  epost: folldal.utmarksrad@gmail.com

 

For FUH

Per Egil Tuvan (sign)                                                         Ingar I Elgevasslien (sign)

Leder                                                                                    medhjelper