INFO STD (prosjekt Smart Transport i Distriktene)

Som mange trolig har fått med seg, er Folldal kommune med i et spennende forskningsprosjekt hvor tema er smartere transportløsning for oss ute i distriktene.
Det er Forskningsrådet som har bevilget penger til prosjektet. Teknisk leder for prosjektet er seniorforsker(e) i SINTEF, og prosjekteier er Hedmark trafikk. I tillegg er følgende parter med:
EnTur; nasjonal reiseplanlegger for kollektivreiser i hele landet. EnTur fra dør til dør, fra nord til sør!
Sykehuset Innlandet HF, Folldal kommune, herunder også Kjørekontoret Innlandet i Folldal.

Spesielt heldig for kommunen at Kjørekontoret er på tilbudssiden i dette prosjektet. De har lang erfaring, høy kompetanse, har vært i dialog og diskusjoner om transport-behovet i Folldal og distriktet vårt i årevis. I tillegg er de framover - lente og positive, og ser etter muligheter; ikke begrensninger. På sikt kan dette kanskje være med på å gi Kjørekontoret flere bein å stå på.

STD ser på transport i vid forstand; samordning av all persontrafikk og noe varetransport. Eksempelvis kan nevnes skoleskyss, pasientreiser, passasjerer, tilrettelagt transport (TT), turister / sykkelturister, pendlere, matlevering, transportering av biologisk materiale, tjenester knyttet til transport av post, varelevering.  
Logistikk, men også brukervennlighet er viktig. Det må lages systemer som er tilgjengelig for innbyggerne.
Videre er mer samordning av transport miljøvennlig og helt i tråd med fokus på bærekraftig utvikling.
Dette er innovativt; nyskapende og et forsøk på mer fornuftig ressursdisponering.
Prosjektet gir også håp om mer likeverdige levekår i by og land (distriktene); større muligheter til å bo grisgrendt selv om du f.eks. ikke har førerkort og bil.
Det ligger i kortene at det er krevende å finne praktiske, fleksible og gode løsninger, siden det er få personer som skal / kan / vil benytte transport - tilbud hver dag.

Både jeg, og andre i prosjektet, ser at vi også har en jobb å gjøre i forhold til holdningsarbeid. Mange av oss har i årevis brukt bil som framkomstmiddel, og det vil ikke automatisk være slik at vi ser etter kollektivtransport / samordnet transport først. Men med større fleksibilitet og høyere bevissthet, har jeg stor tro på at vi sammen kan snu trenden.  

Prosjektet er også helt i tråd med nasjonale satsningsområder innafor f.eks. Aldersvennlig samfunn – der det rettes søkelys på eldres transportbehov. Ingrid Køhler Knutsen, Program for et aldersvennlig Norge, har sagt de vil følge prosjektet videre framover. Også Folldal pensjonistforening er opptatt av satsningene i et Aldersvennlig samfunn.  

Etter at jeg inntok ordførerstolen, har jeg fått noen innspill fra ivrige sambygdinger, som enten er spesielt engasjert i transportbehovet vårt, og eller har kunnskap om temaet. Jeg videreformidler fortløpende navn til SINTEF, slik at vi får inn mest mulig erfaring, tanker, utfordringer og problemstillinger.

Kontakt

Kristin Langtjernet
Ordfører
E-post
Telefon 488 41 577
Mobil 488 41 577