Invitasjon til åpent møte om tiltaksplanen for Knutshø villreinområde

Invitasjon til åpent møte på Folldal Flerbrukshus, tirsdag 18. juni kl 17:30-19:00

Klima- og miljødepartementet viser til at utkast til tiltaksplan for Knutshø villreinområde ble oversendt fra Miljødirektoratet til departementet i desember 2023. Klima- og miljødepartementet skal nå sammen med berørte departementer utarbeide et forslag til tiltaksplan som etter planen skal sendes på høring mot slutten av året. Et viktig bakteppe for den videre prosessen med tiltaksplanen er Meld. St. 18 (2023–2024) Ein forbetra tilstand for villrein og Innstilling 374 S (2023 – 2024) fra Energi- og miljøkomiteen. Meldingen og Stortingets behandling legger viktige føringer også for arbeidet med tiltaksplanen.
Nye tiltak for å redde villreinbestanden i Noreg - regjeringen.no

Som en del av prosessen med å ferdigstille tiltaksplanen for Knutshø villreinområde inviterer Klima- og miljøministeren til et åpent møte i Folldal 18. juni kl. 17:30 – 19:00. Møtet avholdes i Folldal Flerbrukshus.