Jordsmonnkartlegging i Folldal - orientering

Det vil bli gjennomført jordsmonnkartlegging i Folldal 2021, i perioden 25. mai - 18. juni og 13. september - 15. oktober. Grunneiere med fulldyrka og overflatedyrka jord anbefales å lese denne orienteringen.  

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har planlagt jordsmonnkartlegging i Folldal kommune i perioden 25. mai – 18. juni (uke 21-24) og 13. september – 15. oktober (uke 37 – 41). Kartleggingen skal utføres på fulldyrka og overflatedyrka mark. Personell fra NIBIO vil i de nevnte tidsrommene gå over jordbruksarealer i kommunen for å kartlegge utbredelsen av ulike jordtyper. Jordkartleggerne bærer gule refleksvester for å være godt synlige i jordbrukslandskapet.

Det er først og fremst hoveddalføret Folldalen og noe seterområde som blir prioritert først for kartlegging. Om det blir tid igjen etter dette er kartlagt, vil NIBIO påbegynne kartlegging av eiendommer i resten av kommunen.

Den praktiske jordsmonnkartleggingen foregår ved at jorda undersøkes med jordbor. Utbredelsen av de forskjellige jordtypene tegnes direkte inn på kart på felt-PC. For nærmere informasjon om jordsmonnkartlegging, se vedlagte dokument (Vedlegg2_NIBIO_POP_2016) eller NIBIO’s hjemmeside (www.nibio.no).

Jordsmonnkartlegging er en del av en landsomfattende kartlegging av jordbruksarealene. Formålet er først og fremst å skaffe kunnskap og oversikt over utbredelsen av jordtypene i landbruksområdene. Av denne kartleggingen får man blant annet fram informasjon om jordressursen på jordbruksarealet, driftstekniske begrensninger for jordbruksproduksjon, dreneringsforhold og tørkeutsatthet. I tillegg får man informasjon om ulike begrensninger ved arealet: dybde til fast fjell, innhold av grovt materiale, organiske jordlag, leirinnhold, karbonatinnhold, planering eller påkjørt jord og helling. Dataene vil etter hvert bli tilgjengelig for alle via NIBIO’s kartportal «Kilden». Tallene vil blant annet være et viktig grunnlag i klimakalkulatoren, der tall på karboninnholdet i jorda vil gjøre beregningene på de enkelte gardene mere relevant.  

Dersom det er noen grunneiere som motsetter seg at feltpersonell går over dyrka mark i overnevnte tidsrom, må disse ta kontakt med landbrukskontoret i Folldal kommune så fort som mulig; epost: anita.tellebon@folldal.kommune.no eller tlf 4888 4379.

 

Nærmere informasjon om jordsmonnkartlegging, se vedlagte dokument: Vedlegg 2_NIBIO_POP_2016 (PDF, 5 MB)
eller NIBIO's hjemmeside ( www.nibio.no ).