Kunngjøring av vedtak i navnesak 2017/58 og 2017/133 – Vuluvollen, Brenn mfl. – Stor-Elvdal kommune

Statens kartverk har 20.09.2023 gjort vedtak om skrivemåten for en del stedsnavn i Stor-Elvdal kommune. Blant navnene som er vedtatt er «Atnsjømyrene». Dette navnet gjelder også for Folldal kommune og vedtaket skal derfor kunngjøres i Folldal. Vedtaket er gjort med hjemmel i §7 tredje ledd i lov om Stadnamn. 

Klage:
Vedtaket som er fattet kan påklages etter bestemmelsene gitt i lov om Stadnamn §12. Klagefristen er tre uker. En eventuell klage skal grunngis og sendes skriftlig til Statens kartverk med kopi til kommunen. Se for øvrig vedlagt vedtaksbrev for mer informasjon om klagemulighet, saksgang og rettigheter i forbindelse med klage. 
 

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler plan/geodata
E-post
Telefon 48 88 28 65