Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok den 08.09.2022 følgende reguleringsplan:

Saksframlegg og plandokumenter finnes elektronisk på Folldal kommunes digitale planregister. Trykk på linken ovenfor for å komme til den aktuelle planen i planregisteret. 


Klageadgang:

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter bestemmelsene gitt i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker etter kunngjøring av vedtaket. Dersom klagen mottas for sent, kan kommunen se bort fra klagen. Det kan søkes om forlenget klagefrist.

I klagen må det presiseres hvilket vedtak det klages over, hva som er årsaken til klagen og hvilke endringer som ønskes. Det bør også opplyses om eventuelle andre forhold som kan ha betydning for klagen. Klagen må undertegnes.

Klagen skal sendes til Folldal kommune. Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til klageinstans for endelig avgjørelse.­

Du har anledning til å se dokumentene i saken. Du må i tilfelle ta kontakt med kommunens servicetorg på tlf. 62 49 10 00 eller epost: postmottak@folldal.kommune.no. Vi vil også kunne gi nærmere opplysninger om framgangsmåten ved klagebehandlingen.­