Ordførerinfo uke 4 – 6

Blikket vårt er stadig oftere retta mot forvaltning av naturen. NRK har gjort sin kartlegging av naturinngrep i landet vårt de siste fem årene. I tillegg jobbes det med en Stortingsmelding om villrein, og Statsforvalterne i Innlandet og Trøndelag har oversendt utkast til tiltaksplaner for villrein i våre områder til Klima- og miljødepartementet. Utvidelse av verneområder i Folldal ligger også på Statsforvalterens bord. I kjølvannet av disse store og krevende prosessene diskuteres det hvorvidt det lokale sjølstyret er en trussel mot naturen eller om lokalt sjølstyre er en viktig del av løsninga.

Min hensikt er ikke å starte en diskusjon på sosiale medier, men jeg ønsker å formidle at vi som folkevalgte prøver å bidra i debattene med nyanser og helhetsperspektiv, og også synliggjøre konsekvenser av ytterligere innstramninger og økt vern. Ikke minst forsøker jeg som ordfører å vise at vi i Folldal har tatt mye ansvar både for naturen og villreinen, og vi vil også framover leve side om side med villreinen. Nettopp ansvarlighet og god forvaltning er årsaken til at vi har fjorten ulike verneområder og tre villreinområder innafor kommunegrensa vår; noe som utgjør over 80 % av kommunens samla areal. Tar vi med ulike hensynssoner, blir tallet ca 86 %. I NRK sin nevnte oversikt hadde Folldal i løpet av de fem siste årene kun ett inngrep over ti dekar, og det var ved Einunna bru. Vi har ikke frislipp av hytter på snaufjellet, vi har ikke masseturisme, men vi har et levende fjellandbruk som er helt avhengig av utmarka, beiteressurser og setring. Paradokset er at mer vern fører til større blest og oppmerksomhet, og tiltrekker seg folk i områder der vi helst ikke skulle hatt trafikk. Jeg vil fortsette å utfordre myndighetene på at vi som har tatt og fortsatt tar mye ansvar på vegne av storsamfunnet, må kompenseres. Ikke nødvendigvis bare med penger, men eksempelvis også etablering av forskningsmiljøer, fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser. Arealforvaltning, det å balansere vern med fornuftig bruk og utvikling, er krevende. Midt oppi det hele må vi sammen finne mulighetsrommet. Naturlig nok ser folldølene litt ulikt på dette, og som ordfører minner jeg andre på nettopp det – at jeg ikke nødvendigvis snakker på vegne av alle innbyggerne i disse sakene. 

Faglaga i landbruket og Folldal kommune har hatt dialogmøte. Som alltid er det utrolig lærerikt og nyttig med disse samlingene – tusen takk for at jeg får delta! Stort engasjement og mange viktige temaer på agendaen. Ikke minst er rekruttering noe samtlige faglag er opptatt av, og som henger tett sammen med bl.a. inntekt, optimisme og forutsigbarhet. Sjøl om produksjon og volum holdes oppe, er det avgjørende at antall aktive bruk ikke reduseres ytterligere. Dette for å kunne beholde lys i fjøsene, ha levende fagmiljøer og fellesskap bønder imellom. Det er naturlig nok spenning og forventninger knytta til årets jordbruksoppgjør. I den sammenheng diskuterte vi bl.a. størrelse og volum, og aksept for at alle ikke ønsker å bli store/større. Videre ble kronebasert tollvern og overimport et tema. Beredskap generelt og matberedskap spesielt ble også løfta fram. Til sist vil jeg nevne tallgrunnlaget og utålmodigheta på når det kommer. Det begynner å haste. 

«Dette er en sak som er enkel, men samtidig så kompleks». Det ble sagt da et enstemmig kommunestyre 1. februar vedtok å ta imot 20 ukrainske flyktninger i løpet av 2024 – i tråd med anmodningen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Det var mange gode innlegg fra talerstolen, hvor det var et entydig ønske om å stille opp for Ukraina og et hardt prøvet folk på flukt. Samtidig diskuterte vi utfordringsbildet - sentrumsnære boliger, kapasiteten i tjenestene våre, hvordan vi på beste måte kan jobbe med integrering, muligheter for arbeidstrening og språktrening og ordinært arbeid. Til det siste blir det avgjørende at vi får til sømløs arbeidsinkludering, der kommunen/flyktningetjenesten og NAV jobber tett sammen. Skal vi lykkes, er vi fortsatt helt avhengig av det gode samarbeidet med innbyggerne våre, frivilligheten, næringslivet og kommunens tjenester. Saksbehandler skrev det så treffende: «Det er riktig av Folldal kommune å respondere offensivt på anmodningen fra IMDI. Folldal kommune og Folldalssamfunnet har gode forutsetninger for å ta godt imot mennesker som trenger støtte i en krevende situasjon.» 

Årets Femundløp (langdistanse hundeløp) er i gang. Røros kommune inviterte oss ordførerne i nabokommunene til en heldag torsdag. Tusen takk for invitasjonen, Isak! Vi hadde bl.a. felles møte med kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. Det ble gode diskusjoner med en svært engasjert, oppdatert og folkelig statsråd. Vi fikk også overvære starten av NM begrenset klasse/F450. For et liv, for noen prestasjoner av kjørerne og for noen flotte atleter på fire bein. Stor stas er det for folldalsordføreren å se den ene sambygdingen etter den andre legge ut på NM-distansen. Når det i tillegg står pasienter fra Tyrili Frankmotunet på startstreken, det stiller folldøler i F200 og Johann Brennodden er påmeldt Femund Junior, er det all grunn til å være stolt. Lykke til alle to- og firbeinte – og Frankmotunets folk fortsetter å imponere stort! Må være ærlig å erkjenne at jeg kommer til å titte innom nettsidene til både Femundløpet og Arbeidets Rett mange ganger i løpet av helga. 900 frivillige er i sving disse dagene – jeg sier ikke mer. 

Vielse – det er disse små, annerledes oppdragene som gjør det ekstra givende å være ordfører. Jeg har allerede foretatt årets første vielse og har avtalt to til i løpet av den nærmeste tida. For det første er det utrolig hyggelig å være med å feire kjærligheten. Dernest slår det meg at er det noe vi og verden for øvrig trenger mer enn noen gang, så er det kjærlighet og omtanke. 
Og som sambygding Jorun sier så fint – «Om vi ikke kan gjøre store ting, så kan vi i hvert fall gjøre små ting med stor omsorg.»  
God helg! 

Natur, vinter, Rondane - Klikk for stort bilde KL