Regionale miljøtilskudd for jordbruket - RMP 2019

Fra 1. august kan gardbrukere søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet. Søknadsfristen er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag. OBS! Det er flere endringer i tilskuddsordningen det er viktig å sette seg inn i nå, spesielt "Tilskudd til mjølkeproduksjon på seter" og "tilskudd til spredning av husdyrgjødsel"

Klikk for stort bildeVi har tidligere informert om endringer i bl.a "Over Skigard'n" på mai, samt i epost 5.juni 2019.

Her er link til:

Noen hovedpunkter på det som er nytt - og viktig for gardbrukere i Folldal:

* Tilskudd til melkeproduksjon på seter (Drift av seter) – krav om 6 ukers seterdrift:
Setertilskuddet - melkeproduksjon på seter videreføres i Innlandet. Det er nå et nasjonalt krav om minst 6 ukers produksjonsperiode. Tilskuddet blir minst kr 50.000,- pr seter.

* Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel - her er flere viktige endringer!
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilskudd-til-husdyrgjodselspredning/

  • Det er krav om høsting eller beiting etter siste spredning i søknadsåret
     
  • Den som søker må ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd pr dekar.
  • Det kan søkes tilskudd til 4 forskjellige tiltak for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, men på forskjellige arealer. F.eks er det ikke mulig å søke tilskudd til både "spredning på eng" og "spredning i åpen åker med rask nedmolding" på samme areal. Det er derimot mulig å søke tilskudd til spredning på eng på areal A og rask nedmolding på areal B. De 4 tiltakene for miljøvennlig spredning er: spredning på eng (bredspredning), spredning ved nedfelling/nedlegging (stripespredningsutstyr), spredning med rask nedmolding (innen 2 timer), spredning med tilførselsslange (sistnevnte er som tillegg til de 3 andre tiltakene).
     
  • Hvis det søkes tilskudd til spredning av husdyrgjødsel på eng (bredspredning), er det krav om at all husdyrgjødsel foretaket disponerer, spres vår/vekstsesong. Dersom du må spre noe husdyrgjødsel etter siste høsting, kan du ikke få tilskudd for spredning etter dette tiltaket.

* Tilskudd til seterareal og dyrkingsfelt i fjellet. (benevnes som tiltak: "Skjøtsel av kulturhistoriske områder") Det kan gis tilskudd for beiting og/eller slått/rydding. Det kan gis tilskudd til maksimalt 20 dekar a) pr seter eller b) pr seter i kombinasjon med dyrkingsfelt eller c) samlet for dyrkingsfeltene som en eiendom har eiendoms-/bruksrett til. Foretakene kan kun søke tilskudd etter ett av alternativene a, b eller c. Se eksempler i veiledningshefte side 16.

* Tilskudd til drift av bratt areal. Det kan gis tilskudd til drift (slått eller beiting) av fulldyrka  og overflatedyrka jord med helling på 1:5 eller brattere.

* Tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten. Det kan gis tilskudd til areal med ettårig vekst (f.eks grønnforvekster) dersom arealet ikke jordarbeides om høsten, men våren året etter.

* Tilskudd til drift av beitelag. Søknadsfrist for beitelag er 15.november. Beitelaget må være registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret.

 

Det vises for øvrig til veiledningshefte 2019 og forskrifter for mer og utfyllende viktig informasjon og for flere tiltak det er mulig å søke tilskudd til. Dette finnes på egen side hos Fylkesmannen i Innlandet.

Det er du som søker som er ansvarlig for at opplysningene i søknaden er riktige. Hvis du har gitt feil opplysninger i søknaden som kunne ført til en urettmessig utbetaling av tilskudd, skal kommunen alltid vurdere avkorting av tilskuddet.

Opplysninger fra tidligere søknadsomganger kan ikke overføres til søknadsomgangen 2019, dvs. søker må tegne inn alle tiltak det søkes på i 2019 på nytt.

Ved spørsmål til ordningen, kontakt landbrukskontoret.