Regionale miljøtilskudd for jordbruket - RMP 2019

Fra 1. august kan gardbrukere søke om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Innlandet. Søknadsfristen er 15. oktober for jordbruksforetak og 15. november for beitelag. OBS! Det er flere endringer i tilskuddsordningen det er viktig å sette seg inn i nå, spesielt "Tilskudd til mjølkeproduksjon på seter" og "tilskudd til spredning av husdyrgjødsel"

Klikk for stort bilde Vi har tidligere informert om endringer i bl.a "Over Skigard'n" på mai, samt i epost 5.juni 2019.

Her er link til:

Noen hovedpunkter på det som er nytt - og viktig for gardbrukere i Folldal:

* Tilskudd til melkeproduksjon på seter (Drift av seter) – krav om 6 ukers seterdrift:
Setertilskuddet - melkeproduksjon på seter videreføres i Innlandet. Det er nå et nasjonalt krav om minst 6 ukers produksjonsperiode. Tilskuddet blir minst kr 50.000,- pr seter.

* Tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel - her er flere viktige endringer!
https://www.fylkesmannen.no/innlandet/landbruk-og-mat/miljotiltak-i-jordbruket/regional-miljoprogram-for-jordbruket/tilskudd-til-husdyrgjodselspredning/

  • Det er krav om høsting eller beiting etter siste spredning i søknadsåret
     
  • Den som søker må ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd pr dekar.
  • Det kan søkes tilskudd til 4 forskjellige tiltak for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel, men på forskjellige arealer. F.eks er det ikke mulig å søke tilskudd til både "spredning på eng" og "spredning i åpen åker med rask nedmolding" på samme areal. Det er derimot mulig å søke tilskudd til spredning på eng på areal A og rask nedmolding på areal B. De 4 tiltakene for miljøvennlig spredning er: spredning på eng, spredning ved nedfelling/nedlegging, spredning med rask nedmolding (innen 2 timer), spredning med tilførselsslange (sistnevnte er som tillegg til de 3 andre tiltakene).
     
  • Hvis det søkes tilskudd til spredning av husdyrgjødsel på eng, er det krav om at all husdyrgjødsel foretaket disponerer spres vår/vekstsesong. Dersom du må spre noe husdyrgjødsel etter siste høsting, kan du ikke få tilskudd for spredning etter dette tiltaket.

* Tilskudd til seterareal og dyrkingsfelt i fjellet. Det kan gis tilskudd til maksimalt 20 dekar a) pr seter eller b) pr seter i kombinasjon med dyrkingsfelt eller c) samlet for dyrkingsfeltene som en eiendom har eiendoms-/bruksrett til. Foretakene kan kun søke tilskudd etter ett av alternativene a, b eller c. Se eksempler i veiledningshefte side 16.

* Tilskudd til drift av bratt areal. Det kan gis tilskudd til drift (slått eller beiting) av fulldyrka  og overflatedyrka jord med helling på 1:5 eller brattere.

* Tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten. Det kan gis tilskudd til areal med ettårig vekst (f.eks grønnforvekster) dersom arealet ikke jordarbeides om høsten, men våren året etter.

* Tilskudd til drift av beitelag. Søknadsfrist for beitelag er 15.november. Beitelaget må være registrert som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret.

 

Det vises for øvrig til veiledningshefte 2019 og forskrifter for mer og utfyllende viktig informasjon og for flere tiltak det er mulig å søke tilskudd til. Dette finnes på egen side hos Fylkesmannen i Innlandet.

Det er du som søker som er ansvarlig for at opplysningene i søknaden er riktige. Hvis du har gitt feil opplysninger i søknaden som kunne ført til en urettmessig utbetaling av tilskudd, skal kommunen alltid vurdere avkorting av tilskuddet.

Ved spørsmål til ordningen, kontakt landbrukskontoret.