Regionale miljøtilskudd for jordbruket - RMP - søknadsfrist 15.10.2021

Søknadsomgangen for RMP - regionale miljøtilskudd for jordbruket er åpnet, og søknadsfristen er 15. oktober.

Tilskudd kan gis til foretak som har gjennomført tiltak på arealer de disponerer i søknadsåret. Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon på en eller flere landbrukseiendommer og må være registrert i Enhetsregisteret. 

Aktuelle tiltak en kan søke tilskudd til er f.eks tilskudd til

  • drift av seter (mjølkeproduksjon minimum 4 uker)
  • beiting og slått av jordbruksareal i seterområder og dyrkingsfelt i fjellet, obs regel maks 20 dekar
  • drift av bratt terreng
  • miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel
  • ingen jordarbeiding om høsten
  • klimarådgivning
  • soner for pollinerende insekter

For seterdrift, soner for pollinerende insekter og areal uten jordarbeiding om høsten er det noen viktige justeringer av vilkår og/eller vesentlige endringer i satser. Tilskudd til klimarådgivning er kommet inn i ordningen fra i år, foreløpig sats er satt til kr 6.000 pr foretak for rådgiving en-til-en og kr 2.000 pr foretak for grupperådgiving. 

Her er link til Statsforvalterens nettside med utfyllende informasjon, link til elektronisk søknadsskjema  og veiledningshefte. Det søkes elektronisk via altinn. Det er viktig å sette seg godt inn i vilkår og regelverk før det søkes. Feilopplysninger i søknad kan medføre avkorting i tilskudd. Forskrift og veiledningshefte må ses i sammenheng! Forskriftene står bakerst i veiledningsheftet. 

Spørsmål om bl.a regelverket og hjelp til søknad kan rettes til landbrukskontoret i kommunen. 

Her er link til Landbruksdirektoratets nettside hvor det ligger oversikt over klimarådgivere.