Sjekk om avløpsanlegget fungerer som det skal

Alle som har innlagt vann, må også ha godkjent avløp. De som ikke har mulighet for tilknytning til offentlig avløpsledning, må ordne seg på annen måte. I Folldal kommune er det stort sett gode forhold for infiltrasjon av avløpsvann. De fleste som ikke er tilknyttet det offentlige nettet, har en septiktank eller slamavskiller, som holder tilbake faste partikler og flyteslam, før avløpsvannet sendes ut i en infiltrasjonsgrøft. I Folldal er det mange slike anlegg av eldre årgang, som trolig ikke fungerer etter hensikten i dag.  

Forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg (bolighus, hytter og lignende), Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Tolga og Tynset kommuner sier blant annet om Eiers ansvar og plikter i § 12.1: «Anlegget skal til enhver tid fungere etter hensikten. Dersom dette ikke er oppfylt, kan anlegget krevet oppgradert.» 
Et avløpsanlegg med infiltrasjon i løsmasser fungerer normalt bra i 20 år, dersom alt blir gjort forskriftsmessig. Anlegg som er vesentlig eldre enn 20 år fungerer som regel dårlig. Dette gjelder veldig mange av anleggene i Folldal kommune. 
Statsforvalteren har gjennomført et tilsyn med vår håndtering av avløpssaker i Folldal kommune, og har påpekt at mange av de eldre avløpsanleggene i kommunen bør skiftes ut. Det kan komme krav om oppgradering av alle eldre avløpsanlegg om ikke lenge. 
 

Kontakt

Trond Tangen-Langseth
Saksbehandler bygge-/delingssak
E-post
Telefon 457 24 724
Mobil 457 24 724