Smart Transport i Distrikt

Hedmark Trafikk har lenge og gjennom flere prosjekt jobbet med å forbedre kollektivtilbud i distrikt.  Vi har testet flere løsninger men alle har vist seg å bli kostbare i drift. Et nytt prosjekt som ser bare på persontransport for ordinære reisende har derfor vært lite aktuelt. For å få en effektiv løsning må en inkludere all persontransport, reiser for pasienter, reiser som kommunen/fylkeskommunen betaler for, med mer.

Derfor har vi sammen med våre partnere Entur, Sykehuset Innlandet, Folldal kommune og SINTEF initiert prosjektet Smart Transport i Distriktene.  Prosjektet har budsjettet på 10 mill NOK hvor 6,8 mill NOK er finansiert av Forskningsrådet, og vil strekke seg over 3 år.

Prosjektet vil svare på Hedmark fylkes ønske om å «utrede muligheten for bedre utnyttelse av eksisterende transport i utkantstrøk av Hedmark gjennom en forsøksordning med felles transport av tjenester knyttet til post, varelevering, passasjerer og skoleskyss.»

Målet er å få laget et felles System for transportplanlegging der både person- og varetransport inngår. Systemet skal forbedre transporttjenestene i distrikter med hensyn til effektivitet, økonomi, kortere reise- og ventetid, kundens opplevelse og miljø.

  • Vi skal lage en digital tjeneste for integrert og dynamisk transportplanlegging for personer og varer for å sikre at reisende skal nå frem i tide på en behagelig, trygg og kostnadseffektiv måte.
  • Det skal sørges for at tjenesten kontinuerlig kan forbedres gjennom et digitalt overvåkings- og læringssystem.
  • Vi skal utvikle et verktøy, system som foreslår forbedringer av transportsystemet på bakgrunn av målinger og kost-/nytteanalyser.
  • Det skal inngå utprøving av systemene i reelle case i distriktene

Prosjektet vil gi innovasjon i form av nye tjenester og verktøy for transportplanlegging og utførelse.

Kollektivreisene skal planlegges ved bruk av data fra Enturs reiseplanlegger, og SINTEF sine optimeringsprogramvare.

 

Kontaktpersoner:

  • Senior rådgiver/Prosjektleder, Lasse Jordbru, Hedmark Trafikk, 915 40 124
  • Senior Research Scientist, Amela Karahasanovic, SINTEF, 481 08 895
  • Strategisk rådgiver innovasjon, Egil Utheim, Sykehuset Innlandet, 924 37 935
  • Divisjonsdirektør, Divisjon Medisinsk service, Sykehuset Innlandet
  • Randi Lilleengen Beitdokken Telefon: 952 20 103