Søk om midler til lokale og regionale tiltak for friluftslivsaktiviteter

Frivillige organisasjoner kan søke om midler til lokale og regionale tiltak for friluftslivsaktiviteter. Søknadsfristen er 1. februar 2022.

Følgende typer av aktiviteter og tiltak blir prioriterte:

  • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
  • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
  • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
  • Tiltak rettet mot personer som er lite fysisk aktive
  • Tiltak rettet mot barn, unge og barnefamilier
  • Tiltak rettet mot personer med nedsett funksjonsevne
  • Lokale/regionale tiltak rettet mot personer med innvandrerbakgrunn