Tilstandsregistrering av bruer/kulverter på private skogsbilveier - regionalt prosjekt

Seks kommuner i Nord-Østerdal har gått sammen for å organisere et felles tilbud om tilstandsregistrering av bruer og kulverter på private skogsbilveier. Dette gjelder kommunene Folldal, Alvdal, Os, Tolga, Tynset og Rendalen.

Før påske ble det sendt ut skriftlig tilbud til aktuelle veilag/ eiere med bruer/ kulverter som er av betydning for skogbruket.

Generelt vet vi for lite om standarden på private veibruer i utmarka, og med stadig økt trafikk kombinert med større tømmerbiler er det et mål i prosjektet å få kartlagt tilstanden. Bruer er et viktig element på skogsbilveinettet, og «uten fungerende bru – ingen vei». Mange bruer er tilårskomne og teknisk status er ukjent.

Det er i utgangspunktet eier som plikter å holde private bilveier i forsvarlig stand jmfr.      § 54 - Lov om vegar. Bilveier som ikke er skiltet eller stengt med fysisk stengsel/ bom regnes som åpen for almen motorisert ferdsel. Dersom det det oppstår skader som følge av at veien ikke er i forsvarlig stand kan veieier bli erstatningspliktig etter Skadeserstatningsloven.

Med et ønske om bedre og sikrere skogsbilveier har kommunene i Nord-Østerdal gått sammen om dette prosjektet, og kan tilby en subsidiert tilstandsregistrering til en meget gunstig pris. Prosjektet er det første i sitt slag, og ut fra kommunens opptellinger finnes det ca. 200 bruer i våre seks kommuner. Prosjektet er støttet med NMSK midler fra fylkesmannen samt lokale rentemidler, og dette utgjør samlet kr 300.000. Dette vil bidra til at veilag/brueiere kan få en tilstandskontroll på sine bruer der egenandelen kun utgjør kr 1 950 eks. mva pr kontrollobjekt.

Tilstandsregistreringen er en visuell vurdering/registrering som blant annet omfatter:

  • Registrering av bruas/kulvertens tilstand i henhold til «sjekkliste kontroll av bru på skogsbilveg», utarbeidet av Fylkesmannen i Hedmark (2018)
  • Fotodokumentasjon
  • Vurdering av akseltrykk/bæreevne der dette er mulig
  • Rapport med anbefalte tiltak inkludert estimerte kostnader.

 

Dette tilbudet er en viktig del av arbeidet med å kartlegge tilskuddsbehovet for tiltak på bru/ kulvert, da kommunene fra år 2020 vil overta forvaltningsansvaret for NMSK-tilskudd til skogsbilveier.

 

Veilag/ eiere innenfor overnevnte seks kommuner bes henvende seg til sitt respektive landbrukskontor innen 3. mai 2019 dersom tilstandsregistreringen er av interesse

 

Aktuell kontaktperson og leder for prosjektet:

 

Anders Jensen

Skogbrukssjef i Alvdal, Tynset og Folldal

tlf.  958 42 247