Utlysning av legatmidler

Bersvend Sandbakken og Pernille Sandbakken f. Krokhaugs legat

Midler kan ifølge statuttene deles ut til skolegang, menighetsarbeid eller "lindring av nød". Med skolegang forstås i denne sammenheng utdannelse som ikke finansieres av Statens Lånekasse for utdanning. 

Legatet til Anne og Ole Olsen Dalen og sønns minne 

Midler fra dette legatet kan ifølge statuttene ytes til "lindring av nød" eller "hjelp til selvhjelp". Legatet kan for eksempel yte en engangsstøtte til å komme over en økonomisk kneik som ikke omfattes av offentlige støtteordninger. 

På grunn av fortsatt forholdsvis lave renter er det for tiden begrensede midler til utdeling. Begrunnet søknad med søknadsbeløp sendes innen 30. mai til: 

Legatstyrene v/
soknepresten i Folldal 
Gruvvegen 7 
2580 FOLLDAL  

E-post: soknepresten@folldal.kirken.no