Varsel om planarbeid i Folldal kommune

- Forslag til planstrategi 2024-2027 
- Oppstart av arbeid med revidering av kommuneplanens arealdel

Forslag til planstrategi for Folldal kommune 2024-2027 med planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel legges ut på høring og til offentlig ettersyn i perioden 14.03.2024-29.04.2024. 

Link til dokumentet: 

 

Planstrategi 2024-2027

Forslag til planstrategi for Folldal kommune 2024-2027 legges ut på høring og til offentlig ettersyn for å innhente synspunkter fra statlige og regionale organer samt nabokommuner. Det ønskes spesielt innspill på planlagt planarbeid regionalt og i nabokommuner som kan ha betydning for Folldal kommunes planarbeid. 

Planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel

Første steg i arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel er utarbeidelse av planprogram. Dette er en oppskrift for planarbeidet som sier hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Planprogrammet er utarbeidet som en del av kommunens planstrategi 2024-2027, kapittel 6. 

Det ønskes tilbakemelding på organisering av planarbeidet, da særlig foreslåtte fokusområder, og opplegget for medvirkning. Det er også mulig å komme med innspill til selve planen. 

Innspill og merknader

Innspill og merknader til planstrategien og planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel sendes skriftlig til Folldal kommune per brev eller via epost innen 29.04.2024:

Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 FOLLDAL

Epost: postmottak@folldal.kommune.no

Spørsmål

Spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til:

Synnøve Kjønsberg, tlf. 488 82 865, epost: synnove.kjonsberg@folldal.kommune.no 

Kontakt

Synnøve Kjønsberg
Saksbehandler tlu
E-post
Telefon 48 88 28 65