Høringer, kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Folldal kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER 2022-2025

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag
til kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer 2022-2025 ut til høring og offentlig ettersyn i
perioden 07.06.2022 – 16.08.2022 etter 1. gangs behandling
i formannskapet 02.06.2022, sak 49/22.

Planforslaget med vedlegg finner du her:

Planforslag (PDF, 3 MB)
Vedlegg 1 Utvalgte kulturminner i Folldal  (PDF, 41 MB)
Vedlegg 2 Handlingsplan (PDF, 231 kB)
Vedlegg 3 Forslag til forankring i det kommunale planverket (PDF, 223 kB)
Vedlegg 4 Kilder (PDF, 242 kB)

Merknader til planforslaget:
Skriftlige merknader til planforslaget sendes per brev eller
epost til: Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 FOLLDAL
Epost: postmottak@folldal.kommune.no

Spørsmål
Spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til:
Ylva Lindgren, tlf 970 44 859, epost: ylva.lindgren@folldal.kommune.no
Eva Tørhaug, tlf 913 52 800, epost: eva.torhaug@folldal.kommune.no

 

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Furuhovde hytteområde

Kommunestyret vedtok den 21.04.2022 følgende reguleringsplan:

Saksframlegg og plandokumenter finnes elektronisk på Folldal kommunes digitale planregister. Trykk på linken ovenfor for å komme til den aktuelle planen i planregisteret. 

Klageadgang:

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter bestemmelsene gitt i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker etter kunngjøring av vedtaket. Dersom klagen mottas for sent, kan kommunen se bort fra klagen. Det kan søkes om forlenget klagefrist.­                                        

I klagen må det presiseres hvilket vedtak det klages over, hva som er årsaken til klagen og hvilke endringer som ønskes. Det bør også opplyses om eventuelle andre forhold som kan ha betydning for klagen. Klagen må undertegnes.­                     

Klagen skal sendes til Folldal kommune. Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til klageinstans for endelig avgjørelse.­

Du har anledning til å se dokumentene i saken. Du må i tilfelle ta kontakt med kommunens servicetorg på tlf. 62 49 10 00 eller epost: postmottak@folldal.kommune.no . Vi vil også kunne gi nærmere opplysninger om framgangsmåten ved klagebehandlingen.­

Høring og offentlig ettersyn for 202101 Detaljregulering for Folldal hyttegrend østre del

Fra møtet i Formannskapet 24.02.22, saknr.: 18/22 underrettes det herved at det er fattet følgende vedtak:

I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 legges vedlagt forslag til detaljregulering for Folldal hyttegrend – østre del ut på høring og til offentlig ettersyn i perioden 25.02.2022 – 11.04.2022.

Planoppstart for klima- og energiplan

Folldal kommune har sammen med fem andre kommuner i Fjellregionen vedtatt å starte arbeidet med en felles kommunedelplan for klima og energi. Planprogrammet som legger rammene for videre arbeid, er lagt ut på høring, slik at du kan komme med dine innspill.

Last ned planprogrammet (PDF, 2 MB), og send dine innspill til postmottak@folldal.kommune.no innen 15.mars.

Hvis du vil vite mer om prosjektet, eller ønsker at noen fra prosjektet deltar på et møte for å informere om planarbeidet, ta kontakt med prosjektleder hanne.maageng.olsen@rendalen.kommune.no

 

Høring - Høring og offentlig ettersyn for 202102 detaljregulering for Furuhovde hytteområde

Fra møtet i Formannskapet 13.02.22, saknr.: 5/22 underrettes det herved at det er fattet følgende vedtak:
I henhold til plan- og bygningslovens §12-10 legges vedlagt forslag til detaljregulering for Furuhovde hytteområde ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 14.01.2022 – 28.02.2022.

Dokumenter: 
Særutskrift (PDF, 255 kB)
Planbestemmelser (PDF, 139 kB)
Plankart (PDF, 3 MB)
Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)
Merknader til varsel om oppstart (PDF, 3 MB)
ROS-analyse (PDF, 4 MB)
VA-plan notat (PDF, 210 kB)
VA-plan kart 2 (PDF, 855 kB)

Høring - Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035

Folldal kommune har vedtatt å starte opp med revidering av kommuneplanens samfunnsdel, og lagt forslag til planprogram ut på offentlig høring.

Høring av planprogram 14.01.2022 – 28.02.2022:
Første steg i arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel er å utarbeide planprogram. Dette er en oppskrift for planarbeidet som bestemmer hvordan prosessen skal organiseres, hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus og hvilke utredninger som skal gjennomføres. Planprogrammet legges ut på høring 14.01.2022 – 28.02.2022.

Forslag til planprogram finner du nederst på denne siden. Ønsker du dokumentet på papir, kan du henvende deg hos kommunens servicetorg eller Folldal bibliotek. 

Det ønskes tilbakemelding på:
Det ønskes tilbakemelding på organisering av planarbeidet, da særlig opplegget for medvirkning og rammer for innspill, problemstillinger som bør løses i planarbeidet og kartleggings- og utredningsbehov.

Deltagelse i planarbeidet:
Skriftlige innspill eller merknader til planprogrammet sendes per brev eller epost til:

Folldal kommune
Gruvvegen 7
2580 FOLLDAL

Epost: postmottak@folldal.kommune.no

Spørsmål:
Spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til:

Synnøve Kjønsberg, tlf. 488 82 865, epost: synnove.kjonsberg@folldal.kommune.no
Trond Tangen-Langseth, tlf. 457 24 724, epost: trond.tangen-langseth@folldal.kommune.no

Dokumenter:
Forslag til planprogram (PDF, 3 MB)
Særutskrift - revidering av kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035 Varsel om oppstart og utleggelse av planprogram til offentlig ettersyn (PDF, 169 kB)