Høringer, kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Folldal kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Folldal hyttegrend - Østre del

Kommunestyret vedtok den 08.09.2022 følgende reguleringsplan:

Saksframlegg og plandokumenter finnes elektronisk på Folldal kommunes digitale planregister. Trykk på linken ovenfor for å komme til den aktuelle planen i planregisteret. 


Klageadgang:

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter bestemmelsene gitt i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker etter kunngjøring av vedtaket. Dersom klagen mottas for sent, kan kommunen se bort fra klagen. Det kan søkes om forlenget klagefrist.

I klagen må det presiseres hvilket vedtak det klages over, hva som er årsaken til klagen og hvilke endringer som ønskes. Det bør også opplyses om eventuelle andre forhold som kan ha betydning for klagen. Klagen må undertegnes.

Klagen skal sendes til Folldal kommune. Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til klageinstans for endelig avgjørelse.­

Du har anledning til å se dokumentene i saken. Du må i tilfelle ta kontakt med kommunens servicetorg på tlf. 62 49 10 00 eller epost: postmottak@folldal.kommune.no. Vi vil også kunne gi nærmere opplysninger om framgangsmåten ved klagebehandlingen.­

Høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2022-2025

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-14 legges forslag til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2022-2025 ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 07.06.2022 – 16.08.2022 etter 1. gangs behandling i formannskapet 02.06.2022, sak 49/22.

Planforslaget med vedlegg finner du her:

Planforslag (PDF, 3 MB)
Vedlegg 1 Utvalgte kulturminner i Folldal  (PDF, 41 MB)
Vedlegg 2 Handlingsplan (PDF, 231 kB)
Vedlegg 3 Forslag til forankring i det kommunale planverket (PDF, 223 kB)
Vedlegg 4 Kilder (PDF, 242 kB)

Merknader til planforslaget:
Skriftlige merknader til planforslaget sendes per brev eller
epost til: Folldal kommune, Gruvvegen 7, 2580 FOLLDAL
Epost: postmottak@folldal.kommune.no

Spørsmål
Spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til:
Ylva Lindgren, tlf 970 44 859, epost: ylva.lindgren@folldal.kommune.no
Eva Tørhaug, tlf 913 52 800, epost: eva.torhaug@folldal.kommune.no

 

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan - Furuhovde hytteområde

Kommunestyret vedtok den 21.04.2022 følgende reguleringsplan:

Saksframlegg og plandokumenter finnes elektronisk på Folldal kommunes digitale planregister. Trykk på linken ovenfor for å komme til den aktuelle planen i planregisteret. 

Klageadgang:

Kommunestyrets vedtak kan påklages etter bestemmelsene gitt i forvaltningsloven. Klagefristen er 3 uker etter kunngjøring av vedtaket. Dersom klagen mottas for sent, kan kommunen se bort fra klagen. Det kan søkes om forlenget klagefrist.­                                        

I klagen må det presiseres hvilket vedtak det klages over, hva som er årsaken til klagen og hvilke endringer som ønskes. Det bør også opplyses om eventuelle andre forhold som kan ha betydning for klagen. Klagen må undertegnes.­                     

Klagen skal sendes til Folldal kommune. Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til klageinstans for endelig avgjørelse.­

Du har anledning til å se dokumentene i saken. Du må i tilfelle ta kontakt med kommunens servicetorg på tlf. 62 49 10 00 eller epost: postmottak@folldal.kommune.no . Vi vil også kunne gi nærmere opplysninger om framgangsmåten ved klagebehandlingen.­