Høringer, kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du de planene som til en hver tid er på høring i Folldal kommune og andre saker som kunngjøres fra kommunen.

Høring – Handlingsplan Gruveforurensning Folldal sentrum

Kommunen har revidert Handlingsplan gruveforurensning Folldal sentrum. Planas formål er kommunens oppfølging av gruveforureningssaken overfor statlige myndigheter som har ansvaret for gjennomføring av tiltak.   

Alle er velkommen til å gi høringsuttalelse. Høringsfrist er fredag 21.05.2021.  

Høring og offentlig ettersyn - Detaljregulering Dalholen boligfelt og Grimsbu boligfelt

Fra møtet i Formannskapet 29.04.2021, saknr.: 32/21 underrettes det herved at det er fattet følgende vedtak:

I henholdt til plan- og bygningslovens §12-10 legges forslag til detaljregulering for Dalholen boligfelt og Grimsbu boligfelt ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 03.05.2021 – 14.06.2021.

Spørsmål i forbindelse med planarbeidet kan rettes til:

Saksbehandler plan/geodata Synnøve Kjønsberg, tlf 488 82 865, epost: synnove.kjonsberg@folldal.kommune.no

 

Samlet saksfremstilling - høring og offentlig ettersyn Dalholen boligfelt og Grimsbu boligfelt (PDF, 276 kB)

Dalholen boligfelt - plankart (PDF, 282 kB)

Dalholen boligfelt - bestemmelser (PDF, 91 kB)

Dalholen boligfelt - planbeskrivelse (PDF, 3 MB)

Grimsbu boligfelt - plankart (PDF, 219 kB)

Grimsbu boligfelt - bestemmelser (PDF, 94 kB)

Grimsbu boligfelt - planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Merknader til detaljregulering for Dalholen boligfelt og Grimsbu boligfelt (PDF, 3 MB)

Kunngjøring av oppstart av klagesak 2021/- Opphavelig navnesak 2015/1-3 Sætre/Sæteren

Det kunngjøres med dette oppstart av klagesak 2021/- Opphavelig Navnesak 2015/1-3 Sætre/Sæteren. Klagesaken gjelder skrivemåten for bruksnavnet for gnr/bnr 171/4 Sætre/Sæteren. For mer informasjon henvises det til vedlagt oppstartsbrev fra Kartverket: Navnesak (PDF, 246 kB) 

Høringsuttalelser til klagesaken sendes Folldal kommunen innen 01.06.2021.

Høringssvar som er kommet inn tidligere, vil følge saken og trengs ikke sendes inn på nytt.