Praktisk bistand/hjemmehjelp

Praktisk bistand/hjemmehjelp er et tilbud til deg som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse, alder, rusmisbruk eller andre årsaker.

Det er kommunen som i samarbeid med deg, bestemmer hvilke tjenester som er aktuelle. Er det et ektepar, må det søkes fra begge - vedtak gjøres i fellesvurdering av personene som er i boenheten.

Du kan blant annet få hjelp til:

 • Personlig hygiene og stell/dusj
 • I noen tilfeller hjelp til bestilling av varer, for hjemkjøring av forretninger.
 • Rengjøring av gulv på rom i daglig bruk.
 • Om nødvendig - støvtørking i rom i daglig bruk.
 • Rengjøring av kjøleskap, matskap og søppelskap.
 • Inn og uttaking av oppvaskmaskin.
 • Enkel hjelp til klesvask som å legge i vaskemaskin og sette denne i gang. Behøves mer hjelp for dette, kan det bestilles klesvask ved kommunens vaskeri mot vederlag.
 • Vindusvask i daglige oppholdsrom en gang i året - mot at annen tjeneste utelates.
 • Hjelp til å skifte på vedtaksmottakers seng annenhver uke.

Tjenestene gis i henhold til vedtak.

Hva kommunen ikke kan hjelpe deg med/gi deg vedtak om via praktisk bistand

 • Hjelp til husvask, innbefattet vask av tak.
 • Hjelp til flytting.
 • Hjelp til middagslaging.
 • Hjelp til rulling av hår.
 • Hjelp for oppvask for hånd.

Målgruppen for denne tjenesten er eldre, funksjonshemmede, rusmisbrukere, syke og andre som bor hjemme og har behov for praktisk hjelp i hverdagen

Vilkår

Sykdom, funksjonsnedsettelse, alder, rusmisbruk eller andre grunner til at du ikke klarer å ha daglig omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Betaling av hjemmehjelpstjenester beregnes på bakgrunn av den enkelte husstands samlede inntekter. Timespris for 2018 er kr. 310,00. Det betales inntil maksimalt månedsbeløp.

Brukere med inntekt over 2G og som har få timer med hjelp, betaler kun for det tjenesten faktisk koster (selvkost). Det begrenses opptil maksimalt abonnement per måned.

Lover
Veiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om hjemmehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen har plikt til å behandle søknaden din så snart som mulig. Dersom svar på søknaden ikke kan gis innen én måned, skal du få en skriftlig begrunnelse og opplysninger om når kommunen forventer å kunne svare deg.

Kommunen vil avtale et hjemmebesøk for å kartlegge behovet ditt. Sammen med deg vil kommunen vurdere hvilke tjenester som er aktuelle for deg.

Klage

Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

Kontakt

Marianne Garshol Syversen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 489 51 917